Delrapport av medlemsutbildningsprojektet Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 1995

Till: Styrelsen
Från: sekretariatet/Ulla Bohman
Datum: 1995 10 30


Delrapport av medlemsutbildningsprojektet
(1 bilaga)

På arbetsutskottets möte 2 september 1995 fattades beslut om att en delrapport av medlemsutbildningsprojektet ska föreläggas styrelsen till decembermötet.

Bakgrund
I början av 1995 antog styrelsen Projektplan för svenska sektionens interna medlemsutbildning 1995-1999". Syftet med medlemsutbildningsprojektet är att:
1) få fler aktiva medlemmar
2) fördjupa kunskapen om åtagandet bland medlemmar
3) bidra till decentralisering av organisationen
4) förändra utbildningsverksamheten så att den motsvarar styrelsens krav och medlemmarnas behov

En ny tjänst som handläggare för medlemsutbildning inrättades på sekreteriatet. Tjänsten tillsattes i mitten av mars i år.

Vad som hänt under året
1. Utbildning i flera steg
Att kunna utvecklas inom en organisation är en viktig drivkraft för att stanna kvar som aktiv medlem. Att erbjuda utbildning och vidareutbildning är ett sätt att bidra till den enskilde medlemmens utveckling. Därför bygger det arbete som har påbörjats gällande medlemsutbildningen inom Amnesty på att det ska finnas olika steg/nivåer i utbildningarna. Alla ska ha möjlighet till en grundutbildning om Amnesty för att sedan kunna få utbildning i den funktion/det specialområde man engagerar sig i. Efter detta ska man sedan kunna gå vidare till att få en fördjupning inom specialområdet. (Exempel på detta är Vidareutbildning för flyktingombud planerad februari 1996.)

2. Utbildningskalendern
För att kontinuerligt presentera för organisationen de utbildningar som erbjuds medlemmar har Utbildningskalendern utarbetats. Kalendern finns med i varje grupputskick och ska täcka ett år i taget. Tanken är att medlemmarna på sikt alltid ska veta var man får information om utbildningar och att de ska känna till vilka utbildningar som är årligen återkommande. Två gånger per år kompletteras Utbildningskalendern i grupputskicket med en kortfattad beskrivning av alla utbildningarna för att ge information om till vem de olika utbildningarna riktar sig. Utbildningskalendern finns bifogad (se bilaga).


3. Samarbete med Gripsholm
Ett samarbete har etablerats med Röda korsets idé- och utbildningscenter, Gripsholm. Röda korset vill med Gripsholm skapa ett utbildningscentrum för ideella humanitära organisationer. De bygger upp ett referensbibliotek kring humanitära frågor och ideella rörelser samt har pedagoger med specialkompetens inom dessa områden. Vi har medvetet lagt många utbildningar på Gripsholm eftersom vi då har tillgång till både lokalerna och pedagogerna. Vi har en bra överenskommelse gällande helpensionspris för samverkanskurs.

Samarbetet med Gripsholm innebär också att vi kan använda deras pedagoger som kursledare för utbildningstillfälle som ej genomförs på Gripsholm. Det går att genomföra samverkanskurs på anna ort.

En positiv effekt av samarbetet med Gripsholm är att vi tillför Amnesty fler pedagogiska resurser och att medlemsutbildaren får utbildarkollegor.

4. Utbildarnätet
För att uppnå syftet med medlemsutbildningsprojektet krävs att fler personer engageras i utbildningsverksamheten, både för att kunna inventera behov och att genomföra utbildningar. För att möjliggöra detta byggs så sakteliga ett nät av utbildare runt om i landet.

I samband med distriktsombudsmötet i september träffade sekretariatets medlemsutbildare distriktsombuden för att presentera och diskutera tankarna kring ett lokalt/regionalt nät av utbildare. Reaktionerna var på det stora hela mycket positiva, men det framgick tydligt att det råder en begreppsförvirring inom organisationen kring utbildare och informatör. Vi behöver tydligare klargöra utbildarens respektive informatörens roll i Amnesty.

En dialog förs för närvarande med varje distriktsombud om vilken utbildning som genomförs/har genomförts i distriktet och vem/vilka som har utbildat. Detta för att medlemsutbildaren tillsammans med distriktsombudet ska kunna gå vidare med att bygga nätverket.

Distriktens utbildare ska på sikt, med stöd i form av utbildning/vidareutbildning och konkret assistans från sekretariatets medlemsutbildare, även kunna genomföra regionalt/lokalt vissa av de utbildningar som idag sker centralt (t.ex. Informatörsutbildning steg 1).

5. Grundkursledaren
Ett syfte med medlemsutbildningsprojektet är att få fler aktiva medlemmar. I våras, efter att storstadsdistrikten haft sitt möte, där man hade diskuterat svårigheterna med att få medlemmar aktiva, tog Stockholmsdistriktet kontakt med sekretariatet och bad om hjälp att förbättra introduktionsutbildningen för nya medlemmar. Med anledning av detta har ett material framställts Grundkurspaketet - handledning för ledare av introduktionsutbildning för nya medlemmar. Materialet har distribuerats till alla distrikt och följs upp av en specialinriktad utbildning för Grundkursledare (eller kortkursledare) som genomförs i mitten av november.


6. Utbildningar 1995
Under året har följande utbildningar genomförts:
10-11.2 Gruppsekreterarkurs 18 deltagare
våren Utbildning av nya samo i olika omgångar 17 deltagare
22-23.4 Grundkurs för Flyktingombud 13 deltagare
22.9 Utbildning för Distriktsombud 7 deltagare
29.9-1.10 Gruppsekreterarkurs 13 deltagare
30.9-1.10 Lokal gruppsekreterarutbildning i Malmö 22 deltagare
7.10 Lokal informatörsutbildning i Lund 15 deltagare
14-15.10 Informatörsutbildning 23 deltagare

Följande utbildningar kommer att ske under november
2.11 Lokal utbildningskväll för Stockholms Grundkursledare
18-19.11 Grundkurs för flyktingombud
18-19.11 Utbildning för Grundkursledare


Denna rapport överlämnas till styrelsen för kännedom.


Bilaga: Utbildningskalendern


UTBILDNINGSKALENDERN
hösten 1995 - våren 1996

Sep Distriktsombudsutbildning 1 22 september
Gruppsekreterarkurs 29 september - 1 oktober
Lokal gruppsekreterarutb, Malmö 30 september - 1 oktober

Okt Lokal informatörsutbildning, Lund 7 oktober
Informatören 1, Göteborg 14 - 15 oktober

Nov Utbildaren 1 - INSTÄLLD 11 - 12 november
Utbildning för kortkursledare 18-19 november
FLO-utbildning 1 18 - 19 november

Dec

Jan Gruppsekreterarkurs 26-28 januari

Feb FLO-utbildning 2 10-11 februari

Mar Utbildaren 2 16-17 mars

April Informatören 1 20-21 april

Maj