Rapport, Malmöprojektet Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 1995

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet/Hans Hagwall
Datum: 15 november 1995

Rapport
Malmöprojektet

Efter rapport från utredningsgruppen ang. Malmöverksamheten beslöts styrelsen vid möte
juni -95 bl a följande:

Mål
* Verksamheten ska generera vinst
* Knyta kompetens inom distriktet till verksamheten för att
effektivt utnyttja frivilligkrafter och stärka Malmögruppernas verksamhet.
* Effektivisera sektionens arbete inom området försäljning

Åtgärdspunkter
Vidare beslöt styrelsen uppdra åt sekretariatet och referensgruppen att arbeta med ledning av
sex åtgärdspunkter:
1. Löpande budgetuppföljning i styrelsen
2. Tydligare styrning av verksamheten
3. Inrättande av en referensgrupp
4. Nya sätt att marknadsföra Amnestys produkter
5. Öka omsättningshastigheten i lagret
6. Utveckla kontakter med distrikten och grupperna

1. Budgetuppföljning
En noggrann uppföljning sker månad för månad. För detta år återstår de mest inkomst-
bringade månaderna dvs november, december. I skrivande stund kan det
ekonomiska utfallet endast belysas t o m oktober (bif).
Malmögrupperna kommer att svara för sin del av hyreskostnaderna då möten och
sammankomster hålls i lokalen.
Som framgår av bif. ekonomisk redovisning så är underskottet lägre än vad styrelsen krävt
för 1995. De återstående två månaderna kommer sannolikt att förbättra resultatet.

2. Tydligare styrning av verksamheten
Som en följd av beslut sker kontinuerliga kontakter mellan sekretariatet och personalen
i Malmö där verksamheten diskuteras fortlöpande. Ekonomiska beslut inom budgeten fattas
av sekretariatet. Inköp, produktval, prissättning diskuteras gemensamt och beslutas av
sekretariatet.
Ett samarbete kommer att inledas med Styrelsen för ekonomisk forskning vid Lunds
universitet (utbildar bl a marknadsförare) för att medverka till en utveckling av Malmö-
verksamheten.

3. Inrättande av referensgrupp
Referensgruppen är utsedd och består av Charlotte Dunge (kassör, styrelsen), Gunilla Löfström(distr.ombud/Malmö), Hans Hagwal (admin.chef sekr.).
Gruppen adjungerar vid behov Magnus Brattgård (vice ordf.,styrelsen).
Gruppen träffades tillsammans med personalen den 28 september i Malmö för att verkställa
styrelsens beslut samt informera sig om dagsläget. Vidare är Malmöbutiken nu inkopplade på
IT-nätet och kan nås med E-mail.

4. Nya sätt att marknadsföra Amnestys produkter
Förutom via Amnesty-Press marknadsförs produkterna nu i tidningen Föräldrar och Barn och
bokklubben Böckernas klubb. Inom Malmöregionen förekommer produktinformation i Malmö´s
Nöjesguide och information ges i lokala radioprogram.
Samtal med andra sektioner har inletts och har resulterat i ett utbyte med motsvarigheten i Frankrike.

5. Öka omsättningshastigheten
En av åtgärderna som vidtagits är att minska lagerkostnaderna genom att sänka kvanitieten
av nya produkter. Sortimentet har utökats men till lägre kostnader och mindre kvantiteter.
"Gamla" produkter reas för att ge plats åt nya. Flera nya lågprisprodukter har införskaffats.

6. Utveckla kontakt med distrikt och grupper
Kontakter har tagits med bl a Göteborgsdistriktet och där läggs det upp ett kommissionslager.
Flera distrikt är på väg med motsvarande önskemål om samarbete.

Förslag till styrelsebeslut
att styrelsen godkänner denna rapport
att uppdra åt referensgruppen i samarbete med sekretariatet att till styrelsemötet i mars 1996 presentera en utvärdering av Malmöverksamheten 1995.


Bilaga: Ekonomisk rapport oktober 1995