Personalrepresentantens roll i styrelsen Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 1995


Till: Styrelsen
Från: AU/Christine Pamp
Datum: 24 november 1995

FÖRSLAG TILL ÖVERSYN AV PERSONALREPRESENTANTERNAS ROLL
STYRELSEN

Bakgrund

1992 föreslog styrelsen genom förslag till årsmötet att personalrepresentanterna i styrelsen
skulle avskaffas Bakgrunden till förslaget var dels att personalrepresentanten formellt inte
behövdes J sedan generalsekreterare anställdes och facklig resspresentant utsetts på
sekretariatet. Dessutom ansåg styrelsen att personalrepresentanternas roll i styrelsen var
oklar och upphov till problem


Problem

Problem enligt årsmötesförslaget:

l Personalrepresentanterna har ingen skyldigheter att representera personalens ståndpunkter i diskussioner eller vid omröstningar.

l Anställda har dubbel rösträtt eftersom de kan rösta (och röstar) vid årsmötets val av styrelse samt utser sin egen personalrepresentant med full rösträtt i styrelsen.

l På styrelsermötena medverkar i normala fall generalsekreteraren, styrelsesekreteraren, båda avdelningscheferna samt personalrepresentanterna. Andra anställda deltar på punkter inom deras ansvarsområde. Alltså deltar styrelsen med 10 ledamöter medan sekretatiatet deltar med minst 5 personer.

l Vid fackliga förhandlingar och i MBL-frågor företräds personalen av sina fackliga representanter inför generalsekreteraren.


Nya problem som dykt upp:

l Personalrepresentanterna deltar inte i det beredande arbetet via utskotten.

l Personalrepresentanterna deltar Inte på punkten arbetsgivarfrågor på styrelsens möten men deltar i styrelsens diskussionsgrupp på Lotus Notes.

l Styrelsen är generalsekreterarens arbetsgivare. Personalrepresentanten är fullvärdig styrelseledamot med rösträtt och därmed även sin chefs arbetsgivare.

l Även frivilliga på sekretariatet väljs som personalrepresentanter vilket innebär att en person med förtroendeuppdrag i Stockholmsdistriktet eller/och medlem i ett av styrelsens utskott också kan vara anställd och personalrepresentant i styrelsen.

l Styrelsen har aldrig fattat något beslut eller kommit överens om personalrepresentanternas roll i styrelsen.


l Personalrepresentanternas roll måste klargöras för att undvika de löpande problem som dyker upp. Framför allt är det viktigt att generalsekreteraren vet vad som gäller i Förhållandet till styrelsens personalrepresentanter


Förslag till beslut

att uppdra åt C-utskottet att se över personalrepresentanternas roll i styrelsen och rapportera med förslag till beslut till styrelsens möte i maj.