Underlag för diskussion om personalförstärkningar 1996 Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 1995

Till: styrelsen
Från: sekretariatet/K Höijer
Datum: 20 november 1995

Underlag för diskussion om personalförstärkningar 1996

Inledning
Vid styrelsemötet den 23-24 september uppdrogs åt sekretariatet att presentera ett underlag om vilka funktioner som finns inom sekretarietet och hur de är budgeterade per programområde.
En sammanställning per tjänst och program och kostnaderna för dem finns bifogad liksom en kortfattad beskrivning av olika funktioner, som sköts av anställda.
I budgetförslaget för 1996 finns upptaget personalförstärkningar inom områdena lobby, blixtaktioner och kampanjer - sammanlagt 0,75 tjänst. Vidare finns upptaget förslag till att stöd till samordningrupper samt utveckling och support inom IT-området, som bedrivs på projektbasis, övergår till fasta funktioner inom sekretariatet - sammanlagt 1,0 tjänst.

Motivering till förstärkningarna
* Vid styrelsemötet i september fördes en diskussion om lobbyarbetet. Styrelsen beslutade att sektionen bör ligga på nivå tre av fyra föreslagna. I personalresurser motsvarar det 0,75 tjänst. För närvarande finns 0,50 tjänst för lobby. För att detta arbete på ett bra sätt ska kunna bedrivas enligt beslutet menar vi att en viss utökning är befogad.

* Blixtaktioner (BA) är en Amnestys främsta aktionsformer. På sekretariatet finns 0,25 tjänst för detta. Det har under året visat sig vara mycket svårt hinna med de uppgifter, som är förenade med BA. Periodvis har mer än 25% tjänst fått lov att avsättas på bekostnad av annan verksamhet. Vi får alltfler önskemål om dels selektering av dels olika distributionskanaler för BA, dvs via brev, fax eller elektronisk post. Vi försöker även lägga ut en del BA på Internet. Prenumeration på BA marknadsförs nu till de nya medlemmarna i postenprojektet, som ett sätt för dem att aktivera sig på. Den brittiska sektionen har arbetat fram JuniorBA, med BA om ungdomar på enkel engelska. Det är ett utmärkt material att sprida i våra skolor. Vi vill gärna sprida detta mer än vi nu kunnat göra. En ökning med 0,25 tjänst till en halvtid för BA, skulle möjliggöra större spridning och bättre service till BA-prenumeranter samt innebära en anpassning till redan befintligt behov.

* I ett annat underlag till styrelsemötet om kampanjer, finns förslag till prioriteringsnivåer för kampanjarbetet. Vi föreslår att kampanjverkamheten förstärks med 0,25 tjänst. Det motsvarar nivå tre i underlaget om kampanjer. Det skulle möjliggöra bättre service till grupperna t ex genom produktion av mer material anpassat för olika utåtriktade aktiviteter, vilket efterfrågats. Det kan även ge utrymme för vissa centrala kontakter med målgrupper i samband med kampanjer.

* Till styrelsens decembermöte läggs en rapport om det projekt för samordningsgrupper, som bedrivits med en halvtids projektanställning under knappt två år. Av rapporten framgår att systemet med samordningsgrupper stärkts och utvecklats i enlighet med uppsatta mål. Nya samordnare har rekryterats och utbildats. För att kunna upprätthålla service och stöd till samordningsgrupperna samt rekrytera och ubilda nya vid behov behövs en förstärkning. Sekretariatet har föreslagit 0,50 tjänst för detta. En fast halvtidstjänst finns för service till samordningsgrupper och RAN-samordnare. Den räcker emellertid inte till för det utbyggda systemet. Om projekttjänsten inte omvandlas till en fast tjänst innebär det att vi får dra ner kraftigt på stödet till samordningsgrupperna. Möjligheten att arrangera internationella möten för SAMO, minskar också.

* I augusti 1994 utökades resurserna inom IT-området med 0,5 projekttjänst på två år. Då projekttiden utlöper i mitten av nästa år kommer sekretariatets IT-stöd att vara mycket omfattande med avseende på antalet användare, på komplexitet, på mängd hanterad information och från ekonomisk synpunkt. Detta ställer höga krav på drift, underhåll, användarstöd och utbildning. Vi föreslår därför att 0,5 projekttjänst omvandlas till fast tjänst. Vid återgång till situationen såsom den såg ut före augsuti 1994 hamnar vi i ett läge där ingen renodlat arbetar med IT-frågor och där vi inte ser möjlighet att ge nödvändigt stöd.
`