Förslag till revidering av beslutsgång för styrelsen Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 1995


SW-ORG 70/03/90
SE-ORG 76/038/1995

BESLUTSGÅNG FÖR STYRELSEN
Antagna av styrelsen den 10 juni 1990
Antagna av styrelsen den 2 december 1995

Styrelsens uppgift er framgår av Arbetsordning inom svenska sektionen av Amnesty International
( SE-ORG 76/039/1995 ) fastställd av sektionens styrelse i december 1995.

Denna PM behandlar formerna för beslutsfattande.

Styrelsen i sin helhet, arbetsutskottet, styrelsens ordförande och generalsekreteraren fattar beslut i olika ärenden.

1.
Sektionens ordförande och generalsekreteraren avgör hur en fråga ska hanteras samt fastställer dagordning för styrelsens och arbetsutskottets möten.

2.
Styrelsens möten ägnas åt ett begränsat antal frågor. Styrelsens beslut avser principer eller anger målsättningar.

3.
Diskussioner inom och beslut av styrelsen ska föregås av att ärendet beredes.

4.
Sektionens ordförande och generalsekreterare avgör hur ett ärende ska beredas. Normalt sker beredningen inom sekretariatet eller inom styrelsens A-, B-, C- eller D-utskott och ett underlag föreläggs styrelsen. Underlaget består av bakgrundsinformation, problembeskrivning, en resonerande del och i förekommande fall förslag till beslut.

5.
Arbetsutskottet sammanträder vid behov mellan styrelsemöten.
Arbetsutskottet förbereder styrelsemöten. AUs uppgift är att:

-bereda vissa ärenden inför styrelsebehandling
-följa upp att styrelsens beslut genomförs
-fatta beslut i frågor av ringa principiell betydelse
-i brådskande fall fatta beslut i frågor av principiell betydelse.

6.
Styrelsen kan delegera ansvar för ett område eller beslutanderätt i viss typ av frågor till inom styrelsen utsett utskott/arbetsgrupp, till enskild styrelsemedlem eller till generalsekreteraren . Vid sådan delegering ska avrapportering ske till styrelsen.

7.
Enskilda styrelseledamöter/utskott/arbetsgrupper som behöver utredningar eller större arbetsinsatser från sekretariatet vänder sig till generalsekreteraren.

7.
Sektionens Styrelsens vice ordförande ersätter ordföranden i hans eller hennes frånvaro. Generalsekreteraren adjungeras till styrelsens möten (utan rösträtt)