Process gällande strategiska målen Underlag till styrelsemöte 27-28 september 2014

 

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 19 september 2014

INFORMATIONS-/BESLUTS-
UNDERLAG

 

Uppföljning av verksamhetsmötet: Process gällande strategiska målen

 

Bakgrund

Styrelsen fattade beslut på junimötet 2014 om en övergripande plan för arbetet med de strategiska målen. Nedan följer för kännedom en något mer detaljerad plan för processen operativa delar samt förankring. Nedanstående gäller alltså endast för “fas 2”, vars mål är att innan sista oktober skicka till IS ett remissvar i frågan. En plan för nästa fas presenteras för styrelsen vid dess novembermöte.  

När styrelsemötet inleds kommer styrelsen att få en analys av förslaget, baserat på synpunkter från ledningsgruppen, personalen, AIK och Amnestyfondens styrelse samt sekretariatets resursgrupp för jämställdhetsintegrering.

 

På verksamhetsmötet ges deltagarna möjlighet att ge sina synpunkter direkt till styrelsen. Fokus kommer att ligga på övergripande frågor kring målen, vad som saknas, vilka ytterligare prioriteringar som kan göras och hur distriktens arbete påverkas. Förutom styrelse och distriktsaktiva deltar även valberedning samt representant för Fonden på mötet. Styrelsens roll blir att rama in mötet genom inledning och avslut samt att bidra till att hålla diskussionen på gång. Sekretariatet ansvar för mötets genomförande och leder mötet.


Vid en punkt senare på styrelsemötet (Uppföljning av verksamhetsmötet, söndag klockan 10.00) diskuterar styrelsen de medskick de fått och den analys av förslaget de delgetts samt fattar beslut om deras involvering i processen framåt.

 

Sekretariatet föreslår att Internationella utskottet representerar styrelsen i den processen, samt att detta utskott står för en lista över vad styrelsen anser bör vara prioriteringarna i remissvaret. Sekretariatet bygger sedan och utformar svaret utifrån den listan samt tidigare input. Det internationella utskottet ges sedan ytterligare tillfällen att ge synpunkter:

 

1 oktober (onsdag): Internationella utskottets lista skickas till styrelsesekretararen. Efter detta skriver sekretariatet ett utkast till remissvar.

 

10 oktober (fredag): Styrelsesekreteraren skickar utkast till Internationella utskottet.

 

15 oktober: Utkast till remissvaret delas med nordiska kollegor, vilkas svar även delas med det internationella utskottet.

15 - 23 oktober: Svaret skrivs klart, med eventuell korsbefruktning och synergier med nordiska kollegorna. Även det internationella utskottet kan under denna period komma med synpunkter på hur kopplingar till nordiska kan stärkas.

 

23 oktober: Svaret skickas till Sofia Halth för PC-beslut i forum.

 

31 oktober: Svaret skickas till IS samt läggs upp på medlemssidorna.

 

5 november: Text i Insats om remissvaret, hur verksamhetsmötet spelade in, som lyfter nästa steg och förbereder distrikt på vikten att hålla distriktsträffar inför årsmötet.Förslag till beslut:

 

att internationella utskottet representerar styrelsen i processen att ta fram remissvar i enlighet med planen ovan.