Uppföljning av öppna beslut, Sept 2014 Underlag till styrelsemöte 27-28 september 2014

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 19 september 2014

RAPPORT

 

Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument

 

Endast beslut som innebär uppdrag åt hela eller delar av styrelsen tas upp i detta dokument, samt även uppdrag ålagda sekretariatet. Beslut som redan är uppenbart implementerade tas inte upp.

 

 

Uppdrag ålagda styrelsen

 

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 1-2 FEBRUARI 2014

 

§142 FÖRSLAG GÄLLANDE STYRELSENS ARBETSBÖRDA

 

Beslut

 

att uppdra åt ordförande att under våren föra dialog med GS kring behovet av ett ytterligare strategiskt stöd till styrelsen på sekretariatet.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 12-14 JUNI 2014

§ 29 STYRELSENS ARBETSFORMER

 

Beslut
att uppdra till ordförande att ta fram ett förslag till ICM-delegation för beslut senast på styrelsens

januarimöte 2015,

 

**********************************************************************

**********************************************************************

 

 

Uppdrag ålagda sekretariatet

 

 

PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 26-27 SEPTEMBER 2010

 

§ 51 Uppföljning av Granskningskommitténs rapport

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att, inom ramen för moderniseringen av medlemsregistret, undersöka om det går att skapa ett meningsfullt system för att mäta antalet aktiva medlemmar.

 

Framtagandet av ett CRM-system är en pågående process som fortlöper under hela 2014.

 

 

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SVENSKA SEKTIONENS STYRELSE 3-4 MAJ 2012

 

§ 66 Strategiska frågor i arbetsgivarstrategin

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariat att inkomma med ett beslutsunderlag i fråga om lönenivåer senast till septembermötet,

 

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG2 ta fram ett diskussionsunderlag om sekretariatets relation till ideellt arbete senast till oktobermötet.

 

Kommer att behandlas efter årsskiftet 2013-14. Exakt möte bestäms efter dialog med nytillträdd generalsekreterare. Delar av detta kommer till junimötet 2014.

Beslutet hänskjutet till SG Blå.

 

 

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 16-17 MARS 2013

 

§ 157 Uppföljning av utredningen om Amnesty Press

 

att uppdra åt sekretariatet att ta fram en ny grafisk profil som skiljer sig från Amnestys, eventuellt ett nytt namn och, om möjligt till rimlig kostnad, en förbättrad papperskvalitet till Amnesty Press,

att uppdra åt sekretariatet att tillsätta ett redaktionsråd för Amnesty Press.

 

Beslutet är ej tidssatt men arbetet med att verkställa besluten är påbörjat.

 

PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 8-9 JUNI 2013

 

§ 25 Resultat aktivistenkäten

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet och SG2 att ta fram en fördjupad aktivistenkät att skicka ut under 2014.

 

Beslutet hänskjutet till SG Röd, sker under hösten 2014.

 

 

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 21-22 SEPTEMBER 2013

 

 

§ 65 Uppföljning av ICM 2013

 

Beslut


attdärefter uppdra till sekretariatet att ta fram en rutin på hur man löpande gör den självutvärdering (”self-assessment”) med vidhängande aktionsplan (“Action Plan”) som kommer att utarbetas av IS,

 

 

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 26-27 OKTOBER 2013

 

 

§ 79 Rapport om per capsulambeslut


Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att åtgärda problem med medlemsforumet löpande eller senast i samband med att de nya medlemssidorna implementeras samt därefter utvärdera hur medlemsforum har fungerat och använts hittills.

 

§ 92 STATLIGT STÖD

 

Beslut

 

att svenska sektionen i väntan på de internationella riktlinjerna kring mottagandet av offentliga medel, säger nej till IS eller andra sektioner som vill söka offentlig medel för bistånd och HRE i Sverige,

 

att uppdra åt sekretariatet att därefter återkomma till styrelsen, för diskussion och beslut nästa gång svenska sektionen får en förfrågan från IS eller annan sektion om att söka offentliga medel för bistånd och HRE i Sverige,

 

att uppdra åt sekretariatet att återkomma senast till februarimötet 2014 med plan för hur svenska sektionen internationellt tar vidare utestående frågor kring frågan om offentligt stöd,

 

§ 94 VALBEREDNINGS VALBEDNING FORTS.

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att tillsammans med distriktsombuden ta fram en lathund och uppdatera riktlinjerna för valberedningens valberedning samt göra ett budgetutrymme för deras möteskostnader,

 

att uppdra åt sekretariatet att säkerställa att det finns tillräcklig kunskap om och intresse för valberedningens valberedning innan mötet för distriktsaktiva och att återrapportera i forum om hur detta har gjorts senast till augusti 2014,

 

§ 96 Övriga frågor

 

Lån till fundraisinginvesteringar


Beslut


att uppdra åt sekretariatet att lägga upp lånevillkoren i forum för slutgiltigt per capsulam-beslut.

Inväntar den ekonomiska halvårsrapporten.

 

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 7-8 DECEMBER 2013

 

 

§ 113 CORE STANDARDS


Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att återkomma senast till styrelsens junimöte med förslag på hur punkterna CS4, CS6 och CS7 kan föras in i styrelsens arbetsordning,

 

att uppdra åt sekretariatet i samband med att självskattningsformuläret skickas ut från IS, eller senast till decembermötet 2014, återkomma till styrelsen med förslag på hantering av övriga punkter i Core Standards där sektionen behöver vidta åtgärder.

 

§ 118 FÖRSLAG TILL BUDGET 2014

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att i samband med den andra och tredje ekonomiska kvartalsrapporten 2014 återkomma till styrelsen med förslag till beslut om de disponibla budgetdelarna.

 

 

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 1-2 FEBRUARI 2014

 

§142 FÖRSLAG GÄLLANDE STYRELSENS ARBETSBÖRDA

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att implementera den av uppdragsgruppen föreslagna modellen för reduktion av antalet styrelsefrågor.

 

 

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med ordförande ta fram ett underlag på hur styrelseåret ska se ut där hänsyn tas tills uppdragsgruppens tredje, sjätte, åttonde, nionde, sextonde, nittonde, tjugonde och tjugoförsta rekommendation senast till styrelsens junimöte.

 

att uppdra åt sekretariatet att genomföra en läsarundersökning om Styrelsen Informerar och återrapportera till styrelsen senast på septembermötet.

 

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG röd ta fram ett diskussionsunderlag kring ambitionen i kontakten med medlemmarna på styrelsens septembermöte utifrån uppdragsgruppens sjunde och tionde rekommendation.

 

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG grön ta fram nya riktlinjer kring forumanvändningen utifrån den nuvarande arbetsordningen, uppdragsgruppens rekommendationer och styrelsens kommentarer till styrelsens junimöte.  

 

att uppdra åt sekretariatet i samråd med ICM-delegationen 2013 att med utgångspunkt i uppdragsgruppens fjortonde och femtonde rekommendation ta fram ett underlag på hur arbetet med internationella frågor och ICM-förberedelserna kan struktureras inför ICM 2015 senast till junimötet 2014.

 

att införa nollvision för produktion av underlag.

 

att uppdra åt sekretariatet att ta fram ett förslag på uppdaterad arbetsordning med anledning av de förändringar uppdragsgruppens rapport lett till senast till styrelsens februarimöte 2015.

 

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med SG grön ta fram utvärderingsplan utifrån uppdragsgruppens 26:e rekommendation, senast till styrelsens februarimöte 2015.

 

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 1-2 FEBRUARI 2014

 

§ 155 RAPPORT OM PER CAPSULAMBESLUT

 

 

- FRII:s kvalitetskod

 

Beslut:

 

att uppdra till sekretariatet att till junimötet 2014 komma med förslag på hur relevanta krav i FRIIs kvalitetskod kan föras in i styrelsens arbetsordning.

 

§ 165 GÄLLANDE REMISSVAR PÅ FÖRSLAG TILL SEXARBETARPOLICY

 

Beslut:

 

att uppdra åt sekretariatet att återkomma i forum senast 15 april med underlag kring kommunikationen med den internationella rörelsen i fråga om synpunkter på processen kring policyförslagen om sexarbete,

 

§ 172 INFÖR NÄSTA PRIORITERINGSPERIOD

 

Beslut:

 

att styrelsen uppdrar åt sekretariatet att presentera en ny processplan för de strategiska målen till styrelsens junimöte där även framtagandet av den svenska planen finns med.

 

 

§ 174 ÖVRIGA FRÅGOR

 

- Workshop om distriktens roll

 

Beslut:

 

att uppdra åt sekretariatet att utforma och genomföra workshops om distriktens framtid på distriktsmöten, aktivistseminariet och andra lämpliga möten under hösten 2014, utifrån följande frågor:

- Vad är distriktens nuvarande roll

- Vad fungerar bra i distriktet?

- Vad fungerar mindre bra?

- Hur vill vi att distriktet ska fungera i framtiden?

- Vad kan vi/sektionen göra för att nå dit?

- Hur ska distrikten finansieras i framtiden?

 

att uppdra åt sekretariatet att rapportera resultat från dessa workshops till styrelsen senast till februarimötet 2015.

 

PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 8-9 MAJ 2014

 

§189 UNDERLAGSMALLAR SAMT VÄGVALSFRÅGOR

 

Beslut

 

attuppdra åt sekretariatet att i förslaget till arbetsordning till junimötet 2014 infoga lämplig skrivning gällande att styrelsen aktivt efterfrågar fler vägvalsfrågor, utifrån styrelsens diskussion och beslut.

 

§189 STYRELSENS INVOLVERING I ÅRSMÖTESFRÅGOR

 

Beslut:


attuppdra åt sekretariatet att inkomma med beslutsunderlag senast till styrelsens septembermöte, med ett årsmötesdirektiv som inkluderar ovan nämnda punkter samt medskick från styrelsen.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 12-14 JUNI 2014

 

§ 23 UTVÄRDERING AV ÅRSMÖTET I MALMÖ 2014

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att ta fram ett vägvalsunderlag kring beredningsform och ort för årsmötet 2015 till styrelsens septembermöte 2014,

 

att uppdra åt sekretariatet att ta fram ett vägvalsunderlag om ägandeskapet för och organiseringen av årsmötet 2015 till styrelsens novembermöte 2014,

 

att uppdra åt sekretariatet att inkomma med förslag på årsmötesordföranden senast sista augusti 2014 till styrelsens forum.

§ 25 UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT


§ 33 Motion gällande drabbade personers medgivande för att bli föremål för Amnestys insatser

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att lyfta frågan kring behovet av översyn, utvärdering och förtydligande av kriterierna för drabbade personers medgivande på det internationella mötet för “Individual at Risk Coordinators” samt återrapportera till styrelsen senast november 2014.

 

§ 35 Förslag från styrelsen om onlineval av förtroendevalda

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att återrapportera till styrelsens forum hur arbetet med VoteIT fortskrider senast januari 2015.

 

att uppdra åt sekretariatet att föra dialog med valberedningen om de praktiska implikationerna som onlineval medför deras arbete.

 

§ 38 Motion gällande arbetet mot dödsstraffet i USA

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att lyfta behovet av utvärdering och eventuell omprövning av arbetet mot dödsstraff i USA till IS och AIUS samt återrapportera om detta till styrelsens novembermöte 2014.

 

§ 39 Motion gällande fångar i USA

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att inkomma med förslag på revideringar till verksamhetsplan 2015 baserat på dialog med AIUS och IS.

 

§ 41 Förslag från styrelsen om medlemsavgifternas storlek 2015

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att återkomma i frågan om delbetalande medlemsavgift även för personer över 65 år i samband med höstens planerade diskussion kring medlemskap i stort.

 

§ 42 Den svenska sektionens position angående den föreslagna policyn om avkriminalisering av sexarbete

 

Beslut

 

att uppdra åt ordförande och GS att verka i enlighet med årsmötesbeslutet gällande förslag till sexarbetespolicy på Chairs Assembly / Directors Forum.

 

§ 43 Motion om arvodering av ledamöter i sektionsstyrelsen

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet återkomma med direktiv för en sådan uppdragsgrupp senast september 2014, som skall inkomma med slutrapport senast januari 2015.

 

§ 45 Motion gällande arbetet med Nordkorea

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att inkomma med förslag på revideringar till verksamhetsplan 2015 för ge arbete med Nordkorea högre prioritet genom att delta i alla projekt på Nordkorea,

 

att uppdra åt sekretariatet att internationellt verka för att arbetet på Nordkorea ska ges högre prioritet.

 

§ 50 Motion gällande utlokalisering av utredare vid det internationella sekretariatet (IS)

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet att löpande bevaka utvecklingen av GTP-processen och verka för lösningar som motverkar kompetensförluster och risker samt återkoppla till styrelsen,

 

att uppdra åt sekretariatet att införa en rutin att informera IS om sektionens årsmötesbeslut.

 

§ 26 GRANSKNINGSKOMMITTÉNS RAPPORT

 

Beslut

 

att återkomma om frågan kring valberedningens valberedning till styrelsens januarimöte 2015.


§ 28 STYRELSEÅRET

Beslut

 

att uppdra till sekretariatet att återkomma till styrelseforum med beslutsförslag gällande internationellt besök under vintern.


§ 29 STYRELSENS ARBETSFORMER

 

Beslut

 

att uppdra till sekretariatet att ta fram en arbetsplan för ICM 2015, för beslut senast på styrelsens

novembermöte 2014,

 

§ 30 CORE STANDARDS

 

Beslut

 

att införliva förändringar i styrelsens arbetsordning enligt förslag om Core standards, förslag om styrelseutskott och arbetsfördelning samt förslag till årscykel och återkomma till styrelsens septembermöte 2014,

 

att återkomma till Core standard 4.2 (gällande fysisk närvaro vid styrelsemöten) i samband med beslutsunderlag om forumanvändning.

 

§ 37 MEDLEMSKAP I RÅDGIVNINGSBYRÅN

 

Beslut

 

att svenska sektionen av Amnesty International begär utträde ur föreningen Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar senast den 30 juni 2014 varpå medlemskapet upphör den 1 januari 2015,

 

att styrelsen uppdrar åt sekretariatet att senast den 30 juni 2014 skriftligen meddela Rådgivningsbyråns styrelse detta beslut,

 

att Amnesty International under innevarande år ger 200.000 kronor till Rådgivningsbyrån i ett frivilligt utfasningsbidrag.


§ 41 INFÖR CHAIRS ASSEMBLY / DIRECTORS FORUM
forts.

 

Beslut

 

att uppdra åt sekretariatet och internationella utskottet att efter konsultation med nyckelpersoner inom medlemsrörelsen ta fram utkast på remissvar gällande internationella demokratiöversynen, för PC-beslut senast i augusti 2014.