Lån till internationella fundraisinginvesteringar, september 2014 Underlag till styrelsemöte 27-28 september 2014

 

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 12 september 2014

BESLUTS-
UNDERLAG

 

Lån till internationella fundraisinginvesteringar

 

I september 2013 fick sekretariatet en fråga från internationella sekretariatet om svenska sektionen ställde sig positiva till att låna ut pengar till fundraisinginvesteringar inom rörelsen i enlighet med de beslut som togs på ICM 2013 (Beslut 1: One Financial Amnesty: Investments - Loans and grants). Styrelsen ställde sig på oktobermötet positiv till att låna ut pengar upp till ca 500 000 EUR, men ville först se de definitiva lånevillkoren innan beslut kunde tas. Först i mitten av april 2014 kom de slutgiltiga villkoren. Den stora skillnaden från det första utkastet är att en enskild sektion aldrig står för risken att inte återfå sitt kapital om satsningen misslyckas, utan det täcks i så fall av den internationella rörelsen. Utöver denna ändring är skillnaderna små jämfört med utdraget nedan.

 

----------------

Utdrag från underlaget i februari

Till: Styrelsen

Från: Maria Eklund

Datum: 29 januari 2014

 

Tidigare i januari fick vi ett remissförslag från det internationella sekretariatet (IS) avseende lånemekanismen och lånevillkoren. Sekretariatet har i samråd med mig gett våra kommentarer i konsultationen. Vi bedömer lånevillkoren som acceptabla och framförde enbart ett par smärre kommentarer i form av förbättringsförslag och förtydliganden.

 

Det framgår i remissförslaget att det är till IS som vi lånar pengarna, IS är alltså vår kontraktspart. På IS hanteras lånen genom en Fundraising Investment Fund, som finns på IS. Riskhanteringen delas mellan parterna och beskrivs på följande sätt:

 

5. Risk sharing mechanism and management of loan payment default

 

a) Although the RAM Committee (via the IS) only grants loans for fundraising initiatives which are considered to have an appropriate return on investment and financial and fundraising due diligence is performed on the fundraising plans and financial models, it may be that the borrower subsequently will not be able to repay the loan. This may be due to underperformance of the implemented fundraising programme or other barriers which have arisen after the loan has been dispersed. In order that the sections lending into the FIF do not have to carry all the risk of non-repayment of funds loaned, 25% of the paid in amount (the full funding balance having been transferred into the FIF in cash) will not be loaned out to mitigate against payment defaults. This rate will be reviewed periodically to ensure that it does reflect the current default profile of the FIF loan portfolio.

 

b) In the case of borrower loan default, the lenders will be reimbursed by the FIF according to the pay back agreement in the contract. In the event that there is a loan default which means the lenders into the FIF cannot be reimbursed in accordance with the original loan agreements, then there will be a renegotiation of the repayment profile.

 

c) If the default rate is higher than expected and the FIF does not have enough funds to pay back the full loan to the investors, the investors will bear the risk of the loss of part or all of the investment.

 

d) The exchange rate risk is borne by the FIF. - The lender will receive the full amount in local currency which was paid into the FIF - The borrower has to repay the full fundraising loan in the currency as originally received from the FIF.

 

Vad gäller rapportering nämns bland annat följande:

e) If there are serious concerns regarding the performance of one or several fundraising initiatives the IS informs the lenders immediately.

Sekretariatet bedömer villkoren som acceptabla. I den händelse låntagaren inte kan betala tillbaka lånet får alltså långivaren (under förutsättning att det finns så det räcker för samtliga aktuella återbetalningsplaner) tillbaka enligt ursprunglig återbetalningsplan från de 25% av totalsumman som avsatts som kollektivt fonderad “försäkring”. Procentsatsen kan revideras utifrån bedömning av portföljens totala riskexponering. Om fonden inte räcker sker en omförhandling av villkoren.

 

Slut på utdrag

--------------------Styrelsen beslutade på februarimötet att avvakta besked avseende lån och lånebelopp tills dess den andra kvartalsrapporten och prognosen för helåret var klara samt en analys av intäkterna avseende eventuella konsekvenser av sexarbetarpolicyavhopp genomförts. Detta har även meddelats till det internationella sekretariatet. Rapporterna är nu klara och ligger som underlag under en annan punkt på styrelsemötet. Eftersom både prognos för 2014 och budget för 2015 ligger i linje med tidigare prognoser anser sekretariatet att lånet kan beviljas.

 

Då pengarna är låsta i tre år innan återbetalning sker föreslås att utbetalningarna delas upp på två år. Detta skulle även ge möjlighet att göra en utvärdering efter ett år. Lånet som nu utbetalas kommer att aktiveras hos IS först 2015 så återbetalning kommer att ske först 2018.Förslag till beslut:

 

att sektionen lånar ut totalt 4,4 miljoner kronor till det internationella sekretariatet för fundraisinginvesteringar, varav en utbetalning 2014 på 2,2 miljoner och en utbetalning 2015 på 2,2 miljoner.