Direktiv för budgetarbetet 2015 Underlag till styrelsemöte 27-28 september 2014

 

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 12 september 2014

BESLUTS-
UNDERLAG

 

Direktiv för budgetarbetet 2015

(2 bilagor)

 

Detta är sekretariatets förslag till riktlinjer för den fortsatta verksamhetsplaneringen och budgetarbetet avseende år 2015. Riktlinjerna avser:

  • Verksamhetens inriktning

  • De ekonomiska förutsättningarna

  • Ekonomiska ramar

  • Tidsplan för det fortsatta arbetet

 

Verksamhetens inriktning

Grunden för budgeten 2015 kommer att vara sektionens verksamhetsplan för 2014-2015 och sektionens långsiktiga inriktning fram till 2016, fastställd av årsmötet i Stockholm 2010.

 

De ekonomiska förutsättningarna

De ekonomiska förutsättningarna för budgeten bestäms av hur stora intäkterna beräknas bli under budgetåret samt om budgeten ska vara balanserad eller inte. Om budgeten är balanserad är de budgeterade intäkterna lika stora som kostnaderna. Vissa år kan det vara lämpligt att ta av sektionens ekonomiska reserver (sparade medel) och därmed låta kostnaderna vara större än intäkterna medan man andra år väljer att bygga upp sektionens reserver och därför låter de budgeterade intäkterna vara större än kostnaderna.

 

Det finns intäktsslag som enligt tidigare beslut budgeteras enligt en försiktighetsprincip, det gäller Humanfonden och Postkodlotteriet.

 

Intäkter

Ett första förslag till intäktsbudget 2015 finns i bilaga 1. Denna omfattar 105 045 tkr. Prognosen för 2014 är 105 970 tkr, vilket innebär en intäktsminskning med 925 tkr. Anledningen till minskningen beror till största del på att specialprojektet tar slut vid årsskiftet och ingår med 3 867 tkr. Om man gör en jämförelse mellan prognos 2014 och budget 2015 och inte räknar med specialprojektet, blir det en intäktsökning på

2 942 tkr (3%). Den första intäktsprognosen för kommande år är försiktig och baseras på resultatet för juni månad.

 

Svensk insamlingskontroll sätter en gräns för hur stora insamlings- och administrationskostnaderna får vara i förhållande till totala intäkter. Intäktsbudgeten tar hänsyn till detta.

 

Nedan redogörs för några av de viktigaste inslagen i förslaget.

 

Kall nyrekrytering (Donor Acquisitions, cold recruitment)

Här återfinns intäkterna från värvningsåret från vår nyrekrytering av medlemmar och givare som inte sedan tidigare haft någon relation till organisationen. Värvningen kommer att ske främst via face-to-face, web och sms. Intäkterna beräknas till 3 834 tkr.

 

Varm nyrekrytering (Donor Acquisitions, warm recruitment)

Intäkterna under värvningsåret från medlemmar och givare som på något sätt har visat intresse för organisationen räknas till varm nyrekrytering. Telefundraising, sms och adresserade utskick via post är kanalerna för den varma nyrekryteringen och intäkterna beräknas till 656 tkr.

 

Pågående givande (Donor continuing)

Av våra medlemmar och givare så betalar drygt 87% sin medlemsavgift/gåva via autogiro. Intäkterna ökar stadigt och beräknas 2015 uppgå till 80 253 tkr, vilket är en ökning med 5 254 tkr (7%) jämfört med prognosen för 2014. Dessutom ingår givarbrev, uppgradering via telefundraising samt ett flertal andra aktiviteter till det pågående givandet. Intäkterna för hela intäktsgruppen beräknas till 88 173 tkr.

 

Övrig fundraising (Other fundraising)

Den största enskilda posten under övrig fundraising är Postkodlotteriet som budgeteras till senast kända utfall, vilket är 13 000 tkr. Det tvååriga specialprojekt med Postkodlotteriet om totalt 8 000 tkr avslutas 2014 och inget nytt projekt är beviljat. Humanfonden beräknas till 3 123 tkr som är 70% av prognosen per sista april 2014. Testamenten beräknas i denna prognos till 2 358 tkr baserat på ett snitt av tidigare års utfall. Intäktsgruppen som helhet beräknas till 21 546 tkr.

 

Försäljning (Merchandise)

Intäkterna från försäljning beräknas till 266 tkr.

 

Övriga intäkter (Other income)

Till övriga intäkter räknas intäkter från arvoden och räntor. Intäkterna beräknas till 270 tkr.

 

Från intäkterna avgår Amnestyfondens andel som är den del av gåvor och bidrag som enligt avtalet om gemensam insamling tillfaller Amnestyfonden.

 

Kostnader

Om sektionen ska bedriva verksamhet i samma omfattning som 2014 bedöms kostnaderna för detta rymmas inom en budgetram om 105 045 tkr.

 

Tidsplan för det fortsatta arbetet

- På styrelsemötet den 27-28 september fastställs de allmänna riktlinjerna för det fortsatta budgetarbetet.

- Ett förslag till definitiv budget - baserad på den första budgetramen, eventuella förslag från verksamhetsmötet och förändringar föranledda av den ekonomiska utvecklingen - presenteras styrelsen inför mötet i november.

- På mötet i november fastställer styrelsen den definitiva budgeten.

 

Förslag till beslut:

 

att intäkterna 2015 tillsvidare beräknas till minst 105 045 tkr,

att kostnadsbudgeten 2015 inte får överstiga intäkterna och ska rymma ett frivilligt bidrag (AVC) till den internationella rörelsen samt uppnå rekommenderad reservnivå enligt den internationella reservpolicyn,

att arbetet bedrivs enligt den föreslagna tidsplanen och sektionens verksamhetsmål,

att verksamheter för år 2015 enligt bilaga 2 godkänns.

 

 

Bilaga 1:  

Intäktsprognos 2015Bilaga 2:

 

Verksamhet 2015 för beslut 2014

 

Nedanstående verksamheter är av det slaget att styrelsen redan på sitt septembermöte bör fatta beslut om verksamheten ska bedrivas under 2015. Anledningen till det kan vara att vi aviserar om förnyad prenumeration, påbörjar ett omfattande planeringsarbete eller producerar material och att det tar tid att avveckla en verksamhet vid ett beslut om att verksamheten inte ska bedrivas. Notera dock att ingen budget för verksamheterna nedan ännu upprättats, det rör sig om principbeslut.

 

- Amnesty Press, minst fyra nummer

 

- Avgift till EU-föreningen