Inför internationella finansmötet Underlag till styrelsemöte 27-28 september 2014

 

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 19 september 2014

INFORMATIONS-
UNDERLAG

 

Inför internationella finansmötet - Information gällande översyn av systemet för bidrag till den globala budgeten (Assessment Review Project).

 

Bakgrund

I enlighet med beslut på ICM 2013 pågår en översyn av systemet för beräkningsgrunder för sektionernas bidrag till den internationella rörelsen och den globala budgeten (s k IS-avgift). Målet med översynen är att garantera en hållbar ökning av andelen av den globala budgeten som används för att förbättra situationen för mänskliga rättigheter i globala syd och öst. Systemet måste balansera två mål: öka den globala rörelsens totala intäkter samt ändra fördelningen av medel från lokala utgifter till den globala budgeten.

 

Nuläge

En projektgrupp bestående av personal från internationella sekretariatet (IS), AI Australien, AI Storbritannien, AI Danmark och AI Frankrike har fått i uppdrag att ta fram alternativa beräkningsmodeller för sektionernas bidrag och som ska möjliggöra ovanstående mål. Projektgruppen har landat i tre modeller:

 

Modell 1a “Fundraising Deductions - fundraising activities”: Medger avdrag för fundraisingkostnader för att uppmuntra “effektiv” fundraising. Högre procentsats på IS-avgiften för att kompensera fundraisingavdragen. Uträkningen baseras på intäkter två år tidigare.

 

Modell 4 “Pie and Cocoa”: IS-avgift baserad på intäkter minskat med fundraisingkostnader och till viss del gemensamma kostnader. Av kvarstoden ska 25% användas för lokalt arbete i den egna landet och 75% ska gå till globalt arbete i form av IS-avgift. Uträkningen baseras på intäkter två år tidigare.

 

Modell 6 “Current mechanism adjusted for affordability” : Modellen kommer att börja gälla tidigast från 2017. Antalet intäktsband för progressiv beräkning föreslås att öka till åtta från dagens fem. Högsta bandets procentsats föreslås att minska till 38% från dagens 45% och de lägre bandens procentsatser kommer att öka.

 

Enligt tidsplanen så skulle sektionerna under augusti månad ha fått testmodeller för att kunna göra testberäkningar men underlagen är försenade och någon testberäkning har därför inte kunnat utföras. Den enda modellen som i dagsläget innehåller tillräcklig information för att göra en testberäkning är modell 4. Om man utgår från befintlig budget så skulle den modellen innebära betydligt ökat bidrag till den globala budgeten med den troliga konsekvensen att mr-arbetet i Sverige skulle få minskade resurser.

 

Framöver

Sektionerna ska testa de olika modellerna och lämna feed-back till projektgruppen. Därefter kommer projektgruppen att presentera sina rekommendationer till det internationella finansmötet (IFM) som kommer att hållas för sektionernas kassörer och ekonomiansvariga den 15-16 november. Utifrån de synpunkter som kommer fram på IFM kommer ett förslag till modell att utarbetas och därefter presenteras på ICM 2015.

 

Det finns politiska implikationer kring de olika modellerna presenterade ovan. Därför vill vi dela detta underlag som vi har fått, underhand, för att styrelsen på ett tidigt stadium ska vara medvetna om diskussionen som pågår och beredda på att det kan komma frågor som ni behöver ta ställning till med ganska kort varsel (vi räknar med att underlaget till IFM kommer ett par veckor innan själva mötet).·