Modell för planering, uppföljning och utvärdering Underlag till styrelsemöte 27-28 september 2014

 

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 12 september 2014, reviderat 15 september

INFORMATIONS-
UNDERLAG

 

Modell för planering, uppföljning och utvärdering

 

Bakgrund

Styrelsen har gett sekretariatet i uppdrag att ta ett helhetsansvar för årets alla processer. För att kunna ta det ansvaret på ett genomtänkt, effektivt och bra sätt har vi börjat använda oss av en modell som hjälper oss att tydliggöra var beslut fattas i olika frågor. Det finns förstås flera olika modeller men den vi arbetar utifrån är denna som presenteras nedan.

 

Strategisk planering

I den här modellen urskiljs tre planeringsnivåer:  

 

Existensiell nivå

I den existentiella nivån finns grundfrågorna för en organisation och dess verksamhet: Vilket är vårt uppdrag? Vad ska vi vara för vem? Vad bör (behoven), kan (resurser), vill (drivkrafter) vi göra? Den existentiella nivån är nödvändig för att arbetet i de andra nivåerna ska rulla på. En organisation behöver regelbundet återkomma till denna nivå. Eventuella förändringar får stort genomslag nedåt.

System/strategisk nivå

Systemnivån avgör på längre sikt resultatet i det operativa arbetet. Det kan handla om frågor såsom en organisations struktur, ledarskap, metoder, samarbetspartners.

Operativ planeringsnivå

Den här nivån är operativ genom planer, arbetsfördelning, innehållsfrågor


För att göra en bra verksamhetsplanering behöver man hålla ihop alla tre nivåer. Det är viktigt att tydliggöra vem som har mandat att besluta i de olika nivåerna. Vi arbetar utifrån att årsmötet och styrelsen beslutar i den existentiella nivån. I systemnivån beslutar oftast ledningsgruppen. Ibland kan frågor behöva lyftas med styrelsen. För att kunna arbeta på system- och operativ nivå behöver sekretariatet vägledning från den existentiella nivån.