Kvartalsrapport 2, 2014 Underlag till styrelsemöte 27-28 september 2014

 

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 12 september 2014, reviderat 26 september

INFORMATIONS-
UNDERLAG

 

Andra ekonomiska kvartalsrapporten 2014

(3 bilagor)

 

 

Inledning

Ekonomiska kvartalsrapporter tas fram fyra gånger per år och bygger på det ackumulerade utfallet per 31/3, 30/6, 30/9 och 31/12. Till den andra och den tredje kvartalsrapporten bifogas en prognos för helårsutfallet. Prognosen tas fram i samarbete med de anställda på sekretariatet som har budgetansvar.

 

Rapporterna finns tillgängliga för alla medlemmar på medlem.amnesty.se.

 

Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

De ekonomiska förutsättningarna

Styrelsen har hittills fattat beslut om en intäktsbudget på 106 050 tkr. På kostnadssidan är den beslutade budgetramen 92 662 tkr och därutöver finns disponibla budgetdelar om 13 388 tkr för beslut senare under året, vilket tillsammans ger en total kostnadsbudget på 106 050 tkr.

 

Verksamhetsplan

Budget och sekretariatets verksamhet är baserade på målen i sektionens verksamhetsplan och de prioriteringar styrelsen beslutat om. Detta är en ekonomisk rapport och beskriver framför allt hur budgeten följts. I en separat halvårsrapport till styrelsens septembermöte beskrivs hur sektionens mål har uppnåtts.

 

Sammanfattning

(Bilaga 1)

 

Intäkterna till och med juni månad uppgår till 54 037 tkr (51 273 tkr), föregående års utfall inom parentes. Utfallet är 51% av helårsbudgeten. Prognosen för helåret hamnar på 105 970 tkr (efter Amnestyfondens andel), vilket är i nivå med budget.

 

Kostnaderna till och med juni månad uppgår till 42 217 tkr, 40% av budget. Helårsprognosen hamnar på 105 939 tkr, vilket också är i nivå med budget.

 

Prognosen för helåret visar på ett överskott på 31 tkr vilket är helt i nivå med det budgeterade nollresultatet. Trots det så finns det både intäkter och kostnader vars prognos avviker stort från budget. Dessa kommenteras närmare under respektive rubrik.

 

 

 

Ack utfall t o m juni

Budget helår 2014

Utfall i % av budget

Prognos 2014

Prognos i % av budget

Utfall 2013

INTÄKTER

54 037 tkr

106 050 tkr

51%

105 970 tkr

100%

104 498 tkr

KOSTNADER

42 217 tkr

106 050 tkr

40%

105 939 tkr

100%

102 277 tkr

RESULTAT

11 820 tkr

0

 

31 tkr

 

2 221 tkr

 

 

Intäkter

(Bilaga 2)

 

Helårsprognosen för intäkterna hamnar på 105 970 tkr (utfallet föregående år var 102 772 tkr), vilket ger en intäktsökning jämfört med föregående år med 3%.

 

Intäkterna är uppdelade på olika intäktsgrupper; kall respektive varm rekrytering, pågående givande, övrig fundraising, försäljning och övriga intäkter. Till rekrytering räknas intäkterna från värvningsåret, följande år räknas de till det pågående givandet. Intäktsgrupperna motsvaras av samma indelning av fundraisingkostnader, vilket underlättar jämförelser och nyckeltalsberäkningar.

 

Nedan kommenteras alla intäktsgrupper.

 

Kall rekrytering

Utfallet till och med juni för den kalla rekryteringen är 780 tkr (931 tkr), vilket är 20% av budget. Den kalla rekryteringen sker till stor del under sommaren via F2F, vilket ger ett sent utfall. Inledningvis gick värvningen via face-to-face (F2F) mycket bra men en försämring kunde ses i slutet av perioden. Utvecklingen följs löpande och mer om hur sommarens rekrytering har gått och hur det påverkar resultatet kommer att redovisas i den tredje kvartalsrapporten.

 

Värvningen via digitala medier för överföring till autogiro, Digital to conversion, ligger under budget och har tillfälligt stoppats p g a leverantörsbyte men kommer att återupptas senare i höst. Förhoppningen är att antalet rekryterade kommer att nå budget men eftersom det sker senare under året kommer inte intäkterna att nå budget.

 

Helårsprognosen för den kalla rekryteringen är 3 913 tkr, vilket är strax under budget. Utfallet 2013 var 3 751 tkr.

 

Varm rekrytering

Intäkterna från varm rekrytering uppgår till 176 tkr (134 tkr), 13% av budget. Den varma rekryteringen sker främst via telefundraising (TF) och inledningsvis på året gick inte aktiviteten så bra men förhoppningen är att höstens rekrytering kommer att ge ett bättre resultat och att inte antalet nya medlemmar kommer att påverkas i någon större utsträckning.

 

Prognosen för helåret är 678 tkr, 686 tkr under budget. Föregående år var utfallet 444 tkr.

 

Pågående givande

För hela intäktsgruppen är intäkterna 41 685 tkr (39 298 tkr), vilket är 50% av budget. De största intäkterna kommer från regelbundna gåvor, främst via autogiro, som uppgår till 38 303 tkr (35 644 tkr). Prognosen för de regelbundna gåvorna är på 74 999 tkr, vilket är 776 tkr under budget. Anledningen till den lägre prognosen är främst att ingångstalen vad gäller medelgåva och avhopp förändrades efter budgeteringstillfället. Avhoppen med anledning av förslaget till sexarbetspolicyn påverkar inte utfallet nämnvärt men har förstås en inverkan på ingångstalen 2015. Prognosen för helåret är 5 206 tkr högre än utfallet 2013 och motsvarar en ökning med drygt 7%.

 

Helårsrsprognosen för hela intäktsgruppen är 82 975 tkr, 1 121 tkr under budget. Utfallet förra året var 78 100 tkr.

 

Övrig fundraising

Intäkterna från övrig fundraising till och med juni uppgår till 16 370 tkr (15 250 tkr), 66% av budget. Humanfonden, som enligt styrelsebeslut budgeteras till 70% av prognosen den sista april för helårsutfallet , beräknas komma att överstiga budget med 1 580 tkr. Två projekt har beviljats medel om totalt 400 tkr. Dels 250 tkr från Radiohjälpen avseende ett projekt utfört av Amnesty i Zimbabwe, dels 150 tkr från Jane och Dan Olssons stiftelse avseende A-day. Även testamenten beräknas att komma att överstiga budget.

 

Helårsprognosen hamnar på 27 276 tkr, 2 371 tkr över budget. Föregående år var utfallet 30 826 tkr.

 

Försäljning

Till försäljning räknas intäkter från Amnestybutiken, Kortkampanjen och prenumerationer på Amnesty Press.

Intäkterna till och med juni uppgår till 105 tkr och prognosen för helåret landar på 244 tkr (551 tkr). Anledningen till de lägre intäkterna är att intäkter från kortkampanjen för hela året låg med i budget men upphörde i juni månad.

 

Övriga intäkter

Intäkter från övriga intäkter beräknas till 20 tkr och och räntor till 200 tkr.

 

Amnestyfondens andel av intäkterna är en avgående post från intäkterna i enlighet med avtalet om gemensam insamling. Prognosen för Amnestyfondens andel uppgår till 9 335 tkr (9 399 tkr).

 

 

Kostnader

(Bilaga 3)

 

Kostnaderna indelas i huvudgrupperna arbetet för mänskliga rättigheter, fundraising, gemensamma kostnader och internationella rörelsen. Totala kostnader till och med juni är 42 217 tkr, 40% av budget. I kostnaderna ingår även personalkostnader för de personer som arbetar inom respektive område.

 

Prognosen för helåret är 105 939 tkr, 111 tkr under budget. Föregående år var totala kostnader (inklusive obligatoriska och frivilliga bidrag till internationella rörelsen) 102 277 tkr.

 

Arbetet för mänskliga rättigheter

Arbetet för mänskliga rättigheter delas in i prioriterat MR-arbete (critical pathways), ej prioriterat MR-arbete(non critical pathways), utvecklingskostnader (operational enabler expense) och stöd till MR-arbetet (human rights support). Utfallet till och med juni för hela arbetet för mänskliga rättigheter uppgår till 12 549 tkr (12 030 tkr), 45% av budget.

 

Helårsprognosen för hela arbetet för mänskliga rättigheter är 27 460 tkr, 166 tkr under budget. Förra året var helårsutfallet 25 308 tkr.

 

Jämförelse av prognos mot budget samt mot föregående år, för resursfördelningen inom arbetet för mänskliga rättigheter

 

 

Utfallet till och med juni för det prioriterade MR-arbetet uppgår till 4 497 tkr (3 584 tkr) och prognosen är 9 665 tkr, vilket är 239 tkr över budget. Föregående år var kostnaderna 7 304 tkr.

 

Till det ej prioriterade MR-arbetet hör främst utbildning inom mänskliga rättigheter.Utfallet t o m juni är 1 024 tkr (1 413 tkr) och prognosen för helåret är 2 123 tkr, 97 tkr under budget. Utfallet 2013 var 2 913 tkr och anledningen till det högre utfallet var att Amnestyakademin då bedrevs under halva året.

 

För utvecklingskostnader inom MR-arbetet är utfallet 863 tkr (775 tkr) och prognosen 2 147 tkr (1 909 tkr), vilket är 212 tkr under budget. Den största posten är One Digital Amnestysom kommer att gå under budget på grund av personalförändringar.

 

Stöd till arbetet för mänskliga rättigheter är det största arbetsområdet inom arbetet för mänskliga rättigheter. Den största budgetposten är Amnesty Press som har en budget på 3 899 tkr och därefter kommer stödet till aktiva medlemmar (Members, activists and groups support) med en budget om 3 177 tkr.Utfallet för hela stödet till arbetet för mänskliga rättigheter till och med juni uppgår till 6 164 tkr (6 258 tkr). Helårsprognosen är 13 525 tkr, vilket är 96 tkr under budget. Förra året var helårsutfallet 13 183 tkr.

 

Fundraising

Totala kostnader för fundraising till och med juni är 9 208 tkr (7 624 tkr), 44% av budget. Prognosen för helåret är 20 850 tkr, 10 tkr under budget. Förra året var kostnaderna för fundraising 18 237 tkr.

 

De nya internationella riktlinjerna för redovisning medger inte att kostnader fördelas mellan t ex kommunikation, information och insamling vilket medför att kostnaderna för huvudgruppen fundraising kommer att bli högre i redovisningen enligt Cocoa jämfört med årsredovisningen och redovisningen till Svensk Insamlingskontroll.

 

Fundraisingkostnaderna följer samma indelning som motsvarande intäkter.

 

Kostnaderna för kall rekrytering till och med juni är 4 859 tkr (4 341 tkr), 48% av budget. Prognosen för helåret är 10 235 tkr (11 244 tkr), vilket är 200 tkr över budget. Prognosen för kostnaderna följer budget förutom vad gäller Digital to conversion som beräknas överstiga budget med 200 tkr beroende på en nysatsning på en t-banekampanj med fokus på gåvor via sms.

 

Varm rekrytering har till och med juni ett utfall på 1 480 tkr (590 tkr), 39% av budget. Prognosen för helåret är 3 712 tkr (1 248 tkr), 50 tkr under budget. Den stora skillnaden i utfall och prognos jämfört med förra året beror på en utökad satsning på varm rekrytering via telefundraising.

 

Det pågående givandethar hittills kostat 1 751 tkr (1 486 tkr), 51% av budget. Prognosen för helåret uppgår till 3 367 tkr, 90 tkr under budget.

 

Utfallet för övrig fundraising är 427 tkr (401 tkr), 36% av budget. Prognosen för helåret är 1 201 tkr (854 tkr), 30 tkr under budget.

 

Stöd till fundraising uppgår till 1 629 tkr (1 602 tkr), 39% av budget. Prognosen är 4 091 tkr (3 218 tkr), 100 tkr under budget. Välkomstaktiviteter har varit för högt budgeterade och budgeterade kostnader för annonsering har i stället placerats på respektive kampanj.

 

Kostnaderna för försäljning beräknas hamna enligt budget på 276 tkr.

 

 

Gemensamma kostnader

Till gemensamma kostnader räknas organisationsstöd (sekretariatskostnader), styrning (styrelsen) och övriga kostnader (främst avskrivningar). Totala utfallet för gemensamma kostnader till och med juni uppgår till 8 775 tkr (8 870 tkr), 49% av budget. Helårsprognosen är satt till 17 542 tkr, 216 tkr under budget. Föregående år var helårsutfallet 16 004 tkr. Kostnaderna för styrning prognosticeras till 115 tkr över budget vilket främst beror på högre kostnader än budgeterat för årsmötet beroende på högre boende- och resekostnader. Lägre kostnader än budget visar utvecklingskostnader för CRM-systemet.

 

 

Internationella rörelsen

Utfallet är 11 686 tkr, 29% av budget. Förutom det obligatoriska bidraget till Internationella sekretariatet (IS) så ligger det frivilliga bidrag om totalt 13 388 tkr som disponibla budgetposter. Prognosen efter andra kvartalet visar på att den första posten om 8 000 tkr kommer att kunna överföras till den internationella rörelsen (se separat beslutsunderlag). I december månad kommer de medel från Postkodlotteriet som avser specialprojektet Kvinnors liv – kvinnors hälsa att kostnadsföras.

 

Prognosen för helåret för internationella rörelsen är 40 087 tkr, vilket motsvarar 38% av totala kostnader. Föregående år var utfallet 42 728 tkr, vilket ger en lägre prognos i år om 2 641 tkr. Budgeten för internationella rörelsen var lägre förra året men eftersom det vid årets slut visade på ett positivt resultat gavs 6 000 tkr av överskottet som ett frivilligt bidrag till den internationella rörelsen.

 

 

Eget kapital/reserver

Prognosen för den utgående reserven 2014 blir 29,8 mkr, vilket ligger inom reservspannet i den beräkning av reservkravet som gjordes i samband med att budgeten togs fram.

 

 

Svensk Insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontroll avgör vilka insamlingsorganisationer som får ha 90-konto. Enligt deras regler måste minst 75% av en 90-kontohavares insamlade medel gå till organisationens ändamål och omvänt får alltså som mest 25% av insamlade medel gå till insamlings- och administrationskostnader. Svensk Insamlingskontroll gör sin bedömning över flera år och tar hänsyn till de förklaringar en organisation kan lämna vid ett tillfälligt överskridande av gränserna.

 

Prognosen för nyckeltalen 2014 visar på att nyckeltalet för ändamålsuppfyllelse preliminärt hamnar på ca 78% och nyckeltalet för insamling och administration ca 22%.

Bilagor:

 

  1. Resultatrapport juni 2014, sammanfattning

  2. Resultatrapport juni 2014, intäkter

  3. Resultatrapport juni 2014, kostnader