Disponibelt efter beslut Underlag till styrelsemöte 27-28 september 2014

 

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 12 september 2014

BESLUTS-
UNDERLAG

 

Disponibelt efter beslut – frivilligt bidrag

 

Sektionens budget är uppbyggd så att styrelsen kan fatta beslut om delar av budgeten vid flera tillfällen. Det första tillfället infaller i november/december samtidigt som ett definitivt beslut om budgeten för det kommande årets verksamhet tas. Andra tillfället är i juni, det tredje är i september och det fjärde är i november/december, alla tillfällen efter att respektive kvartalsrapport presenterats.

 

Den disponibla delen i budgeten för 2014 består av frivilliga bidrag till den internationella rörelsen. Dels ett bidrag på 8 000 tkr som ska beslutas om nu i september, dels 5 388 tkr som ligger som en disponibel del för beslut i november.

 

De ekonomiska förutsättningarna

Som underlag för beslutet om den första disponibla delen ligger den ekonomiska rapporten för andra kvartalet 2014. I stället för det budgeterade nollresultatet visar prognosen i rapporten på ett överskott på ca 31 tkr.

 

Med tanke på att prognosen så väl följer budget så bedöms det inte finnas någon anledning att göra neddragningar i de disponibla delarna.Förslag till beslut


att den första disponibla budgetdel avseende frivilligt bidrag till den internationella rörelsen 2014 på 8 000 tkr antas enligt sekretariatets förslag.