Möte med sektionens styrelse den 8-9 mars 1997 Protokoll från 1-2 mars 1997


amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden
PROTOKOLL NR 6/96/97Möte med sektionens styrelse den 8-9 mars 1997

Ledamöter Närvarande
Magnus Brattgård X
Charlotte Dunge §§ 118 - §§ 143
Dan Grundin X
Christer Nordberg X
Charlotta Nordenberg X
Lars-Olof Olofsson X
Johanna Strandh X
Eva Linda Sederholm X
Magnus Cedergren X

Suppleanter
Maja Åberg X
Christian Gräslund X

Övriga
Kristina Båth-Sågänger X
Hans Hagwall X
Eva Hellström sekreterare
Stig Lantto § 127, 133 §§ - 134 §§, § 141

Mötesordförande
Charlotta Nordenberg 118 §§ - 128 §§ , 132 §§ - 141 §§, 143 §§ - 147 §§
Charlotte Dunge §§ 129 - 131 §§ , 142 §§ 118 Val av justerare och rapportör till grupputskicket

Beslut att välja Christer Nordberg till justerare av protokollet,

att välja Christer Nordberg till rapportör till grupputskicket.

§ 119 Val av ordförandereserv till nästa möte

Beslut att välja Eva Linda Sederholm till ordförandereserv för nästa möte.

§ 120 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.

Rose-Marie Askers rapport om fiskeriprojektet i Sierra Leone kommer att behandlas under punkten rapport från utskotten.

§ 121 Protokoll från styrelsens möte den 25-26 januari 1997

Styrelsen tar del av det justerade protokollet från styrelsens möte

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.

§ 122 Protokoll från arbetsutskottet den 23 februari 1997

Ordföranden uppmärksammar styrelsen på de beslut som fattades på AU den 23 februari, som gällde sektionens placeringspolicy, uppföljning av årsmötesbeslut ang. "vita fläckar", riktlinjer för rapportering från internationella möten samt hantering av korrespondens till styrelsen.

Styrelsen tar del av det ojusterade protokollet från arbetsutskottets möte den 23 februari 1997 och påpekar vissa felaktigheter, bl a fattades beslut om att lägga in EU-dokumentation i styrelsedatabasen vilket bör framgå av protokollet och under punkt 19 skall det framgå att utredningsarbetet resulterat i både ett underlag och i ett förslag till revidering av riktlinjer för flyktingverksamheten.

Beslut att efter ovanstående revideringar justera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 123 Rapport från sekretariatet

Generalsekreteraren rapporterar om verksamheten bl a:
Generalsekreteraren har deltagit i Directors Meeting i Montreal 27/2-2/3, bla diskuterade man de stora frågorna inför ICM.
Antalet grupper vid årskiftet var 275.
Grupperna arbetar förnärvarande med 350 aktionsfall
Susanne Johansson är nytt distriktsombud i Örebro.
Ny samordnare på WARAN, Västafrika är Ulla Suutari
Ett brev om Dagmar Hagelin från riksdagsgruppen fick stor uppmärksamhet.
Amnesty Press fortsätter samarbeta med den nordiska sektionerna.
En artikel om Junior Urgent Action i Amnesty Press har lett till markant ökat intresse.
Hemsidorna på Internet fungerar bra. Nu finns en länk till Hallands hemsidor.
Provupplagan av skolmaterialet har gått ut.
Sekretariatets planeringsdagar hålls 9-10 april, syftet med det tidiga datumet är att tidigarelägga budgetprocessen.
Medlemsvärvningskampanj riktad till givare mot lärare har givit 1480 nya medlemmar, målsättningen var 2000.
Givarbreven ger bra resultat.
Amnesty har fått 200 nya sparare i Humanfonden hittills i år. Magnus Brattgård representerade styrelsen vid utdelningscermonin den 24 februari.
Dan Grundin kommer att ersätta Kristina Båth-Sågänger som chef för programverksamheten då hon är barnledig from 1 juni.
Stig Lantto har sagt upp sig och slutar i slutet av maj.
Brev har gått till posten genom FRII angående portohöjningar.

§ 124 Amnestys representant på Rådgivningsbyråns årsmöte

Beslut Styrelsen beslutar att Madelaine Seidlitz skall vara Amnestys representant på Rådgivningsbyråns årsmöte. Ersättare skall vara programchefen.

§ 125 Ekonomisk rapport

Hans Hagwall, sekretariatet, redogör för det ekonomiska utfallet för januari och februari 1997.

Kassören kommenterar att många intäktsposter ligger under budget samtidigt som kostnadssidan ligger över budgeterad nivå.

De ökade kostnaderna härrör sig bla från gamla personalkostnader. Den stora skillnaden på intäktssidan jämfört med föregående år beror på de medlemmar postenprojektet inbringade i början av förra året vilket inte har någon motsvarighet i år.

§ 126 Rapport från utskotten

Eva Linda Sederholm redogör i korthet för A-utskottets senast möte. A-utskottet har lämnat två rapporter om EU-föreningens verksamhet och om svenska sektionens arbete gentemot EU. Åsa Reckner-Ohlsson, som skrivit rapporterna, har påpekat att hon inte har klart för sig vilken information styrelsen vill ha och anser dessutom att hennes rapportering till viss del blir ett dubbelarbete eftersom all information ändå kommer från sekretariatet. Styrelsen är nöjd med dessa rapporter och tycker att man på detta sätt får bättre information om EU-föreningens än tidigare.

Lars-Olof Olofsson hänvisar till B-utskottets protokoll. Likaså gör Magnus Cedergren angående C-utskottets arbete.

Styrelsen har tagit del av Rose-Marie Askers rapport från fiskeriprojektet i Sierra Leone.

Beslut att uppdra åt C-utskottet att diskutera fiskeriprojektet i Sierra Leone utifrån Rose-Marie Askers rapport och ge förslag på ev. åtgärder med anledning av denna.

Charlotte Dunge redogör för D-utskottets arbete som främst ägnats åt att diskutera budgetprocessen samt förhållandet mellan basbudget och rörlig budget.

§ 127 Fastställande av ekonomisk redovisning 1996

Kassören redogör för mötet med revisorerna och meddelar att man i år kommer att få en ren revisionsberättelse. Enligt revisorerna fungerar den interna kontrollen och uppföljningen av ekonomin bra.

Stig Lantto presenterar den ekonomiska redovisningen för 1996 och styrelsen ger sina synpunkter.

Styrelsen diskuterar sättet att presentera den ekonomiska redovisningen.Kassören påpekar att man till nästa år bör få tillfälle att diskutera presentationsmodellen för styrelsen tidigare, även om bokslutet inte är klart. Kassören vill att ytterligare ett dokument skall presenteras för årsmötet, där sektionens aktuella ekonomiska situationen belyses.

Beslut att uppdra åt kassören att till årsmötet göra en skriftlig presentation av den ekonomiska situationen i sektionen,

att den ekonomiska redovisningen skall innefatta en jämförelse mellan 1995 och 1996. Vidare skall intäkter och kostnader presenteras i samma skala i diagrammen,

att fastställa den ekonomiska redovisningen för 1996.

§ 128 Fastställande av verksamhetsberättelse 1996

Styrelsen tar del av förslaget till verksamhetsberättelse och förslaget till förord till verksamhetsberättelsen.

Eva Linda Sederholm påpekar att texten om gruppen för flyktingfrågor måste stämma med vad som står i riktlinjerna.

Beslut att efter revidering enligt ovan godkänna förslaget till verksamhetsberättelse för 1996,

att godkänna förordet till verksamhetsberättelsen.

§ 129 Inför årsmötet 1997

Styrelsen tar del av förslaget till dagordning . Med anledning av att så få motioner inkommit kommer man inte att arbeta i beredningsgrupper utan bereda och besluta om motioner och förslag i plenum. Den tid som var avsatt för arbete i beredningsgrupper under lördagsförmiddagen kommer att användas till seminarier.

Arrangörerna påpekar att manifestationen kan tänkas kräva ytterligare en halvtimme.

Beslut att efter revidering enligt ovan godkänna dagordningen för årsmötet 1997.

Styrelsen diskuterar vilka seminarier som skall arrangeras under årsmötet. C-utskottet arrangerar ett möte om IT och ett om utveckling av Amnestyrörelsen, där även gästerna från Paraguay kommer att delta. Styrelsen kommer även att hålla ett informations-seminarium om ICM. Man diskuterar även om man skall hålla ett informellt möte med styrelsen under lördagskvällen.

Beslut att uppdra åt C-utskottet att arrangera seminarier om IT-frågor och utveckling av Amnestyrörelsen,

att uppdra åt Anita Klum, Charlotta Nordenberg och Magnus Brattgård att förbereda ett seminarium om ICM.

(Diskussionen kring seminarier kommer att fortgå under kvällen, beslut fattas i morgon.)

Valberedningen informerar om sitt förslag till sektionsstyrelse och meddelar att det slutgiltiga förslaget kommer att vara sekretariatet tillhanda i slutet av veckan. Valberedningen har i sitt arbete kunnat konstatera att det är svårt att hitta kandidater till styrelseuppdrag.

Styrelsen diskuterar de inkomna motionerna och formulerar yttranden. ( se årsmöteshandlingarna )

Styrelsens förslag till årsmötet diskuteras:

Förslag om medlems- och gruppavgift

Styrelsen tar del av sekretariatets förslag till medlemsavgift 1998. Förslaget innebär en höjning av medlemsavgiften från 220 kronor till 240 kronor för helbetalande och 160 för delbetalande.

Beslut att föreslå årsmötet en höjning av medlemsavgiften till 240 kronor för helbetalande respektive till 160 kronor för delbetalande.

Styrelsen tar del av sekretariatets förslag till gruppavgift, vilken förslås vara oförändrad.

Beslut att föreslå årsmötet att gruppavgiften skall vara oförändrad under 1998.

Förslag om regeringspassivitet

Styrelsen diskuterar A-utskottets förslag angående regeringspassivitet. Beslut om detta fattas efter beredning av Eva Linda Sederholm och Christian Gräslund.

Stadgeändring med anledning av distriktsavgift

Styrelsens tar del av B-utskottets förslag till ändring av punkt 4:2 i stadgarna angående distriktsavgift. Styrelsen påpekar att man i förslaget skall referera till det beslut som fattades vid årsmötet 1996.

Beslut att förslå styrelsen en ändring av stadgarna punkt 4:2 i enlighet med förslaget. Det skall tydligt framgå av av förslaget vilket årsmötesbeslut förslaget härrör sig ifrån.

Styrelsens storlek

Styrelsen diskuterar C-utskottets förslag till utökning av sektionsstyrelsen. Styrelsemedlemmarna har olika synpunkter på förslaget. Vissa menar att en utökning av styrelsen skulle innebära en avlastning för styrelsen, vissa hävdar att diskussionerna i styrelsen blir mer effektiva med en mindre styrelse. Styrelsen ämnar diskutera sina arbetsformer undet mötet i juni och anser att denna diskussion bör föregå ett förslag om förändring av styrelsen.

Beslut att uppdra åt ordföranden att förbereda en diskussion om styrelsens arbetsformer till styrelsens junimöte.


Utvidgande av Amnestys arbete av främjandekaraktär

Eva Linda Sederholm presenterar A-utskottets förslag angående Amenstys arbete av främjandekaraktär. Förslaget bör kompletteras med en hänvisning till IECs slutgiltiga förslag i frågan, en tydlig hänvisning till stadgarna, utdrag ur policykatalogen samt en översättning av SCMs rapport.

Personalrepresentanten i styrelsen

Magnus Cedergren presenterar C-utskottets förslag till hur personalrepresentationen i styrelsen skall se ut.

Styrelsen går till votering om förslaget och finner att en majoritet av styrelsen vill föra förslaget till årsmötet. De som är emot förslaget tar upp frågan om hur de ska agera vid årsmötet. Styrelsen ajournerar sig för att diskutera situationen.

När styrelsen återsamlas drar C-utskottet tillbaka sitt förslag.

Ordföranden kommer att göra ett förslag för arbetsfördelning inom styrelsen under årsmötet . Förslaget kommer att meddelas styrelsen senare.

§ 130 Uppföljning av årsmötesbeslut ang. flyktingverksamheten

Johanna Strandh presenterar A-utskottets uppföljning av årsmötesbeslut 34:1996 och 48:1993. I underlaget föreslås att flyktingombuden skall ges erforderlig hjälp för att på ett systematiskt sätt kunna arbeta för att i större utsträckning få reda på vilka personer som angivit tortyr som ett skäl för sina asylansökningar. I underlaget finns också ett förslag på extra resurser för att kunna verkställa de förslag som årsmötesbesluten innebär.

Kassören menar att man inte bör fatta beslut om utökat tjänsteutrymme på det sätt som A-utskottet föreslagit men anser att beslut i enlighet med underlaget skulle ge tydliga signaler till sekretariatet i kommande budgetarbete.

A-utskottet påpekar att man i sin framställan om utökad tjänst önskat ge styrelsen en uppfattning om vilka resurser som krävs för att kunna genomföra förslagen, i enlighet med finansutskottets krav.

Beslut att erforderlig hjälp ges till flyktingombuden för att på ett systematiskt sätt kunna arbeta för att i större utsträckning få reda på vilka personer som angivit tortyr som ett skäl för sina asylansökningar,

att underlaget skickas till flyktingombuden för kännedom,

att arbetet efter två år utvärderas,

att detta arbete kommer att innebära behov av ytterligare resurser för sektionens flyktingarbete vilket skall beaktas i planerings- och budgetprocessen.

§ 131 Revidering av riktlinjer för flyktingverksamheten

Johanna Strandh presenterar A-utskottets förslag till revidering av riktlinjerna för flyktingverksamheten inom sektionen.

Madelaine Seidlitz och Anita Klum har kompletterat riktlinjerna beträffande gruppen för flyktingfrågor.

Beslut att godkänna förslaget till revidering av riktlinjer för flyktingverksamheten. Förslaget kommer att presenteras som styrelsens förslag för årsmötet.

§ 132 Administrativa bidraget till fonden

Ordföranden redogör för bakgrunden till frågan och ger ett förslag om att tidigarelägga utbetalningen av det administrativa bidraget till fonden, vilket i nuläget ligger i den rörliga budgetens septemberdel.

Beslut att det administrativa bidraget till fonden om 175.000 kronor skall ingå i beslutet om den rörliga budgetens marsdel.

§ 133 Beslut om den rörliga budgetens marsdel

Stig Lantto lämnar en del klargöranden beträffande kostnadsökningen mellan januari-februari 1997 och samma period 1996. När det gäller program- och sekretariatskostnader är ökningen huvudsakligen hänförlig till byte av redovisningsmetod; från kontant till reskontrametoden. Ökningen av personalkostnader bör undersökas närmare. Ökningen av IS-avgiften beror på att sektionen under året betalar mer till IS och att den budgeterade sänkningen av IS-avgiften slår igenom först i samband med bokslutet då reserveringar för framtida förändringar i IS-avgiften görs. Styrelsen framför önskemål om att dessa förklaringar framledes finns med i kommentarerna till månadsrapporterna.

Styrelsen tar del av förslaget till beslut om den rörliga budgets marsdel. Kassören vill ha kompletterande upplysningar om varför sekretariatet anser att man kan utnyttja utrymmet i den rörliga budgeten trots att resultatet idag ligger under det budgeterade.

Stig Lantto svarar att man har anledning att tro resultatet skall förbättras. Ett ökande antal små gåvor, ett positivt insamlingsarbete och en trolig återhämtning av medlemsavgifter är de viktigaste skälen.

Kassören anser att man ska utnyttja det instrument som den rörliga budgeten utgör eftersom man som situationen ser ut idag inte kan utgå ifrån att inkomsterna kommer att öka, trots de indikationer sekretariatet pekar på.

Beslut bordläggs till efter lunch. Sekretariatet ombeds komma med ett reviderat förslag till beslut om rörlig budget där insamlingsaktiviteter, utbetalningen till fonden och Amnesty Press prioriteras.

§ 134 Finansiering av ungdomskampanjen

Hans Hagwall redogör för tre olika finansieringsalternativ för ungdomskampanjen. Alternativen innebär uppskrivning av intäkterna för Humanfonden i olika utsträckning respektive omdisponeringar inom budget.

Kassören upprepar sin oro för den ekonomiska situationen i dagsläget och anser inte att man skall förlita sig på att insamlingarna ger mer än man ursprungligen budgeterat, finansieringen bör alltså ske genom omdisponeringar inom budget.

Kristina Båth-Sågänger redogör för ett konkret förslag för omdisponeringar av budgeten.

Beslut att finansieringen för ungdomskampanjen skall finansieras genom omdisponering inom budget med 500.000 kronor.

Sekretariatets redogörelse för hur dessa omdisponeringar skall ske kommer att presenteras skriftligt i samband med beslutet om rörlig budget.

§ 135 Amnestys flyktingmandat

Eva Linda Sederholm redogör för de revideringar hon gjort i underlaget. Underlaget är en uppföljning av årsmötesbeslut 35:1996 som gjorts av Bo Lindblom, Siv Eriksson, Ingrid Nilsson-Horvath och Marita Ohlsson.

Beslut att godkänna rapporten i den form den presenterades för styrelsen. Rapporten kan rekvireras från sekretariatet.

§ 136 Inför ICM 1997

Ordföranden meddelar sitt förslag till ICM-delegation. Delegationen kommer att bestå av Charlotta Nordenberg, Charlotte Dunge, Anita Klum, Jesper Hansén, Christine Pamp, Ingrid Peterson och ytterligare en person. Ordföranden kommer att ge besked om vem denna sjunde person blir på AU i april.

Beslut att godkänna ordförandens förslag till delegation.


§ 138 Fackligt nytänkande

B-utskottet och den fackliga gruppen har presenterat en rapport och lagt ett förslag med anledning av årsmötesbeslut 40:1996.

Beslut att den fackliga gruppen förstärks och får status av specialgrupp,

att rapporten presenteras för årsmötet 1997.

§ 139 Principbeslut för IT/tilläggsdirektiv för IT-utredningen

C-utskottet arbetar med en omfattande utredning om IT-arbetet inom sektionen och anser att vissa klargöranden bör göras redan nu genom vissa principbeslut.

Beslut att sektionens satsning på BBS:en avvecklas efter innevarande budgetår,

att inriktningen för IT-utredningen och IT-planen skall vara en utökad satsning på frivilligarbete och decentralisering inom IT, särskilt Internet,

att utredning har att föreslå en förändrad IT-strategi,

att sekretariatet tillsvidare ansvarar för innehållet på och administrationen av sektionens hemsida ( http://www.amnesty.se )

att sekretariatet skall vara generöst med länkar till enskilda medlemmars och gruppers hemsidor och med att upplåta utrymme för konkreta projekt på sektionens hemsida.

§ 140 Uppföljning av rapporten om styrelsens roller - ordförandens rapport

Ordföranden har sammanställt dokumentation av styrelsens utbildnings- och utvecklingsdagar 1996.

Beslut att godkänna rapporten efter de revideringar styrelsen begärt,

att komplettera verksamhetsberättelsen med en hänvisning till denna rapport.

§ 141 Beslut - rörliga budgetens marsdel och finansiering av ungdomskampanjen

Kristina Båth-Sågänger redogör för sekretariatets reviderade förslag för den rörliga budgetens marsdel.

Kassören påpekar att styrelsen bör se över budgeten i sin helhet eftersom den rörliga budgeten innehåller delar som inte kan tas bort med kort varsel utan stora konsekvenser för verksamheten.

Styrelsen anser att man bör se över hela budgeten inför AU i april för beslut i styrelsen i maj. Inför detta beslut skall man ta ställning till förslag som innebär att hela verksamhetsområden lyfts ut om det anses nödvändigt.

Beslut att fastställa den rörliga budgetens marsdel enligt sekretariatets förslag, med tillägg av 175.000 kronor i form av administrativt bidrag till Amnestyfonden. Den rörliga budgetensmars del uppgår i och med detta till 1 448 tkr,

att uppdra åt ordföranden och kassören att i samarbete generalsekreteraren presentera ett förslag med prioriteringar av verksamhet där den totala budgeten beaktas till styrelsens majmöte.

Styrelsen tar även del av det skriftliga underlaget för omdisponeringar i budget för finansiering av ungdomskampanjen.

§ 142 Årsmötet 1997 - fastställande av yttranden och förslag

Styrelsen fastställer sina yttranden till de inkomna motionerna. (se årsmöteshandlingarna).

Christer Nordberg reserverar sig mot styrelsens yttrande över motionen om personalens rösträtt vid årsmötet.

Styrelsen fortsätter diskussionen om regeringspassivitet. Eva Linda Sederholm presenterar en revidering av förslaget.

Beslut att godkänna förslaget med de föreslagna revideringarna.

Styrelsen diskuterar även förslaget om Amnestys arbete av främjande karaktär.

Beslut att godkänna förslaget med de föreslagna revideringarna.

§ 143 Ersättning för förlorad inkomst

Eva Linda Sederholm presenterar ett förslag för ersättning för förlorad inkomst som hon själv, Johanna Strand och Christian Gräslund arbetat fram.

Beslut att godkänna förslaget för förlorad inkomst enligt nedan:
D. Ersättning för förlorad inkomst

Inkomstbortfall
Personer som medverkar i möten på styrelsens eller sekretariatets begäran, erhåller om så önskas skattepliktig ersättning motsvarande förlorad arbetsinkomst, dock högst 3 % av basbeloppet per dag. Ersättningsbeloppet är individuellt och utgår tillsammans med traktamente. Beloppet ska verifieras med specifikation från arbets - eller uppdragsgivaren som visar aktuellt inkomstbortfall. För innehavare av F-skattesedel gäller samma beloppsgräns. Utöver detta belopp utgår även ersättning för sociala avgifter.

Ersättning utgår för de möten respektive uppdrag som utförs på styrelseledamotens ordinarie arbetstid.

För personer som ej är förtroendevalda utgår ingen ersättning om inget annat överenskommits i förväg med generalsekreteraren.

För deltagare i internationella rådsmöten finns särskilda regler för traktamenten, ingen ersättning för förlorad inkomst utgår.


§ 144 Brev från Gertrud Nordberg ang. portokostnader och avgift på postgirokonton

Brevet föreslår att Posten kontaktas för diskussioner kring det höjda portot och avgiften på postgirokonton. Åtgärder kring detta har redan vidtagits av sekretariatet.

Beslut att uppdra åt generalsekreteraren att besvara brevet.

§ 145 Brev från Henry Berglund och brev från Hans Liljeson

Styrelsen tar del av ett brev från Henry Berglund och ett från Hans Liljeson angående styrelsens beslut att avsätta Henry Berglund som samordnare.

Beslut att uppdra åt ordföranden att besvara breven.

§ 146 Brevväxling med Turkiska ambassaden

Generalsekreteraren redogör för kontakter med turkiska ambassaden. Ambassaden har reagerat stark på den pågående Turkiet-kampanjen. En brevväxling mellan generalsekreteraren och ambassaden kommer att publiceras i Amnesty Press.

§ 147 Information från Amenstyfonden

Ordföranden redogör för sitt och generalsekreterarens möte med Amnestyfondens representanter.

Beslut att utse ordföranden och generalsekreteraren till styrelsens representanter för fortsatta förhandlingar om samarbetet mellan sektionen och Amnestyfonden.
Eva Hellström Charlotta Nordenberg


Charlotte DungeChrister Nordberg