Uppföljning av årsmötesbeslut 2013 Underlag till styrelsemöte 22-23 mars 2014

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 14 mars 2014

 

Styrelsens åtgärder med anledning av årsmötesbeslut 2013

 

Här följer en sammanfattning av hur styrelsen under året hanterat årsmötesbesluten från från årsmötet i Sunne 2013. De beslut som inte krävde någon åtgärd av styrelsen finns inte med.

 

Vidare presenteras i slutet av dokumentet styrelsens åtgärder gällande årsmötesbeslut 2012:53.

 

§ 34 Motion Förslag till motionsberedning inför årsmöte

 

Beslut

 

att uppdra åt styrelsen att se över en lämplig lösning för att motioner ska kunna bearbetas mer innan årsmötet.

 

Styrelsens åtgärd:

 

Styrelsen tillsatte en uppdragsgrupp för att undersöka frågan, bland annat genom att se hur andra organisationer samt andra Amnestysektioner sköter sin motionsberedning. Uppdragsgruppen lämnade sin rapport till styrelsens februarimöte, utifrån vilken styrelsen lägger ett förslag till årsmötet. Förslaget innebär att en motionskommitté bildas, där tre av årsmötet valda motionsberedare samt två personer från sekretariatet ingår. Kommitténs uppdrag är att bistå motionärer med sina motioner för att dess behandling på årsmötet ska bli så smidig och fokuserad på motionens sakfråga som möjligt.§ 36 Motion om Granskningskommitténs roll och funktion

 

Beslut

 

att uppdra åt styrelsen att utarbeta nya riktlinjer åt Granskningskommittén, tillsammans med Granskningskommittén, med hänsyn till det pågående arbetet i Frivilligorganisationernas insamlingsråd och Bokföringsnämnden och återkomma till nästa årsmöte med förslag, samt

 

att uppdra åt styrelsen att tillsammans med Granskningskommittén utveckla formerna för rapportens presentation på årsmötet så att den ges mer utrymme och leder till fler frågor från medlemmarna.

 

Styrelsens åtgärd:

 

Styrelsen har påbörjat arbetet med detta men är inte slutfört. En process är dock igång för att undersöka hur och om FRII:s nya riktlinjer påverka revisorernas arbete, och sedan om och hur Granskningskommitténs hittillsvarande arbetesuppgifter skulle påverkas. Däremot har styrelsen tillsammans med Granskningskommittén landat i dels en språklig översyn av direktiven, för att göra dem tydligare och mer lättillgängliga, dels ett tillägg av det sista stycket om hantering av intern information och dels en faktiskt förändring i Granskningskommitténs arbete. Förändringen gäller borttagande av Granskningskommitténs rapport till verksamhetsmötet.

 

Vidare har Granskningskommitténs rapport på årsmötet givits mer tid än vanligt samt en “egen punkt” under årsmötets inledande timmar.  § 41 Förslag från styrelsen angående onlineval av förotroendevalda

 

Beslut

 

att ge styrelsen i uppdrag att till årsmötet 2014 återkomma med ett konkret förslag till stadgeändring som möjliggör onlineröstning vid val av sektionens styrelse - och eventuellt även andra förtroendevalda - vid årsmötet 2015.

 

Styrelsens åtgärd:

 

Styrelsen uppdrog åt sekretariatet att undersöka möjligheterna och svårigheterna med att genomföra onlineval av förtroendevalda samt återkomma till styrelsen med ett konkret förslag. Styrelsen lyfte sedan frågan både på sitt decembermöte 2013 och på sitt februarimöte 2014 och lägger nu som förslag till årsmötet att införa val av förtroendevalda på årsmötet 2015.

 

§ 42 Förslag från styrelsen om resolution till ICM om Amnestys kärnvärden

 

Beslut

 

att uppdra åt svenska sektionen att på International Council Meeting 2013 verka för att Amnestyrörelsen vidtar åtgärder som syftar till att säkerställa respekten för Amnestys kärnvärden inom hela rörelsen, samt

 

att utöver de kärnvärden som nämns i resolutionen även lyfta värdet av medlemsstyrning och medlemsdemokrati.

 

Styrelsens åtgärd:

 

Styrelsen drev, genom svenska ICM-delegationen, den resolution om kärnvärden som presenterades för årsmötet 2013 på ICM. För att få större genomslag för resolutionen skrev delegationen en text som skickades ut till alla delegationer innan mötet där tankarna bakom resolutionen utvecklades. Reaktionerna på resolutionen var i huvudsak positiva. Formuleringarna i resolutionen ändrades något under ICM, framförallt för att besluten skulle bli tydligare, men huvuddragen - att respekten för våra kärnvärden säkerställs i hela rörelsen - bestod och resolutionen antogs.

 

Inför ICM tog styrelsen, genom svenska ICM-delegationen, också fram en åsiktsförklaring kring medlemsstyrning och medlemsdemokrati som delades ut till de andra delegationerna under inledningen av ICM. Åsiktsförklaringen gick igenom ett antal av resolutionerna som skulle behandlas under mötet och svenska sektionens syn på dessa ur ett medlemsdemokratiperspektiv. Under mötet lyfte svenska delegationen med framgång medlemsdemokratifrågor i samband med ett flertal resolutioner. Här följer några exempel på vad den svenska delegationen gjorde under ICM för att stärka eller bevara medlemsdemokratin:

- Svenska sektionen motsatte sig förslaget att den internationella styrelsen skulle ha färre valda ledamöter till förmån för fler adjungerade som också skulle ges rösträtt. Förslaget drogs efter diskussion tillbaka av den internationella styrelsen.

- Svenska sektionen föreslog att tillägga till resolutionen om New forms of presence att det när Amnesty etablerar sig i ett nytt land ska vara ett mål att bygga upp en medlemsstyrd organisation där. Resolutionen antogs med tillägget.

- Internationella styrelsen föreslog att de skulle få i uppdrag att se över styrningen av organisationen och utifrån det föreslå ändringar till nästa ICM. Svenska sektionen föreslog att en sådan översyn och de förslag den resulterar i ska syfta till att stärka den interna demokratin och vår identitet som en medlemsbaserad rörelse.  

 

§ 56 Förslag om resolution till ICM om analys av MR-bistånd

 

Beslut

 

att uppdra åt svenska sektionen att på International Council Meeting 2013 ställa sig bakom Amnesty International Schweiz resolution om säkerställande av MR-bistånd som verktyg inom ramen för Amnestys internationella strategiska planer.

 

Styrelsens åtgärd:

 

Styrelsen drev, genom den svenska ICM-delegationen och i samarbete med den schweiziska delegationen, att resolutionen om MR-bistånd som presenterades för årsmötet 2013 skulle antas av ICM. På ICM möttes resolutionen av i huvudsak positiva reaktioner. Flera sektioner och strukturer lyfte dock att de hade liten förkunskap om Amnestys biståndsarbete. Resolutionen modifierades något under mötet, men huvuddragen om att MR-biståndet ska säkerställas som verktyg inom ramen för Amnestys internationella strategiska planer bestod. Resolutionen antogs med stort stöd.§ 57 Motion Utred formerna för hur förslag till valberedning tas fram

 

Beslut

 

att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan om hur kandidater till valberedningen ska tas fram och återkomma med ett förslag till nästa årsmöte som säkerställer kvaliteten i processen.

 

Styrelsens åtgärd:

 

Styrelsen inser vikten av valberedningens valberedning och har under året påbörjat ett arbete att stärka den. Dels har valberedningens valberednings riktlinjer förtydligats och uppdaterats, bland annat ska valberedningens valberedning nu säkerställa att det finns kandidater till nästa års valberedningens valberedning, och dels har ett budgetutrymme gjorts för att ge dem möjlighet till möten och resor för att träffa kandidater till valberedningen. Styrelsen har även uppdragit åt sekretariatet att säkerställa att distriktsombuden, som väljer valberedningens valberedning, har kunskap och intresse för detta. Vidare ska sekretariatet, tillsammans med distriktsombuden, utforma en tydlig lathund för hur arbetet inom valberedningens valberedning bör läggas upp.Styrelsens åtgärder gällande årsmötesbeslut 2012:53 Integration och webben

 

Under året har styrelsen även följt upp och agerat kring ett årsmötesbeslut från 2012 (§ 53 Motion om integritet och webben):

 

att uppdra åt styrelsen att utreda möjligheten att bilda en till styrelsen rådgivande IT-grupp med aktivister med en professionell bakgrund inom IT-strategiska frågor.

 

Styrelsens agerande mynnade ut i ett underlag till styrelsens februarimöte, där styrelsen beslutade att “ej tillsätta den rådgivande IT-grupp som beskrivs i årsmötesbeslut 2012:53. Underlaget finns på medlemssidorna. I underlaget presenteras styrelsens åtgärder mer utförligt.