FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÅRSMÖTET 2014 Underlag till styrelsemöte 22-23 mars 2014

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 7 mars 2014

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÅRSMÖTET 2014FREDAG 9 MAJ

 

13.00 - 15.00 REGISTRERING TILL ÅRSMÖTET

 

14.00 - 14.45 NYBÖRJARMÖTE + FLYKTINGMÖTE

 

15.00 - 15.25 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE

1.Välkomna till årsmötet

2. Mötet öppnas av sektionens ordförande

3. Upprättande av röstlängd

4. Val av funktionärer

- två ordförande

- två sekreterare

- två justerare

- två diskrimineringsombud

- rösträknare

5. Fastställande av dagordning

6. Fråga om mötet utlysts stadgeenligt

7. Fråga om mötet ska vara offentligt

8. Genomgång av arbetsordningen

9. Godkännande av arbetsordningen

10. Meddelande om tidpunkt för nomineringsstopp

11. Beslut om för sent inkomna motioner

12. Styrelsens förslag till påverkanstorg

13. Val av funktionärer till påverkanstorg - samtalsledare

 

15.25 - 15.35 VÄLKOMMEN ANNA LINDENFORS

 

15.35 - 17.25 AMNESTYÅRET 2013

 

Berättelser, rapporter och bokslut

14. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

15. Generalsekreterarens rapport

16. Revisorernas berättelse avseende sektionen

17. Amnestyfondens verksamhetsberättelse och bokslut

18. Revisorernas berättelse avseende Amnestyfonden

 

Granskningskommitténs rapport

19. Granskningskommitténs rapport avseende sektionen

20. Granskningskommitténs rapport avseende Amnestyfonden

 

Frågestund med sektionens och Amnestyfondens styrelser

21. Frågestund med sektionens styrelse

22. Frågestund med Amnestyfondens styrelse

23. Fråga om ansvarsfrihet för sektionens styrelse

24. Fråga om ansvarsfrihet för Amnestyfondens styrelse

 

17.25 - 17.45 BENSTRÄCKARE / FIKA

 

17.45 - 19.00 SEMINARIER

 

19.00 - 20.00 MIDDAG

 

20.00 - 21.00 VALUTFRÅGNING

 

21.00 - 0X.00 AMNESTYPUB
LÖRDAG 10 MAJ

 

08.30 - 09.00 REGISTRERING

 

09.00 - 10.15 SEMINARIUM

 

10.15 - 10.30BENSTRÄCKARE

 

10.30 - 12.15 PÅVERKANSTORG 1

 

12.15 - 13.15 LUNCH

 

13.15 - 15.15 PÅVERKANSTORG 2

 

15.15 - 15.45 FIKAPAUS

 

15.45 - 16.15 ANFÖRANDE

 

16.15 - 17.30 VAL

25. Valberedningens förslag och presentation av nominerade till val

26. Val av ordförande

27. Val av styrelse för sektionen

28. Val av styrelse för Amnestyfonden

29. Val av auktoriserad revisor för sektionen och Amnestyfonden

30. Val av granskningskommitté

31. Val av valberedning

 

17.30 - 18.45 MANIFESTATION

 

19.00 - 21.00 MIDDAG

 

21.00 - 01.00 SVENSKA AMNESTY FIRAR 50 ÅR!SÖNDAG 11 MAJ

 

09.00 - 10.00 WORKSHOP GLOBALA PRIORITERINGAR

 

10.00 - 10.15 BENSTRÄCKARE

 

10.15 - 12.00 BESLUT

32. Motioner och förslag

33. Avgifternas storlek

 

12.00 - 12.15 EV. VAL FORTS.

 

12.15 - 13.15 LUNCH

 

13.15 - 14.30 SEMINARIER

 

14.30 - 15.00 ANFÖRANDE

 

15.00 - 15.30 AVSLUTNING

34. Tid och plats för årsmötet 2015

35. Övriga frågor

36. Mötet avslutas av sektionens ordförandeFörslag till beslut:

 

att anta förlag till dagordning för årsmötet 2014.