Stadgeuppdatering Underlag till styrelsemöte 22-23 mars 2014

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 7 mars 2014

 

Stadgeuppdatering

 

Styrelsen har diskuterat att en översyn av sektionens stadgar behövs. Då ICM 2013 gav Internationella styrelsen i uppdrag att till ICM 2015 göra en översyn av den internationella stadgan, bör inte några större förändringar i svenska stadgan göras nu. Lämpligt är att invänta den internationella översynen och se vilka konsekvenser denna får för de svenska stadgarna. Styrelsen menar dock att redan nu behövs en uppdatering göras utifrån behov av att modernisera språket i stadgan och göra stadgan tydligare och mer lättläst. För att få en tydligare struktur föreslår styrelsen en omredigering av stadgan som framförallt berör §§ 5 och 6 respektive §§ 9, 13 och 14. Huvuddragen gäller följande:

 

Inom sektionen finns flera olika slags grupper. Styrelsen menar att det som i stadgan står om arbetsgrupper omfattar alla grupper och föreslår därför att "arbetsgrupper" byts ut mot "grupper".

 

Styrelsen ser det också som lämpligt att i stadgan föra in ett tidigare fattat årsmötesbeslut om att en grupp kan välja att vara en egen juridisk person eller vara direkt underställd sektionen och att en grupp som väljer att vara en egen juridisk person ska anta av styrelsen beslutade standardstadgar.

 

I stadgan står idag att varje grupp som är en egen juridisk person ska erlägga av distriktet beslutad distriktsavgift. Detta menar styrelsen i stället bör stå i standardstadgarna för grupper.

 

Styrelsen föreslår en mindre förändring rörande hur årsmötesprotokoll respektive protokoll från extra medlemsmöte ska kungöras.

 

Styrelsen ser också behov av att göra större förändring av innehållet i två paragrafer i stadgan, §8.1 respektive §9.2, förslag på dessa ändringar redovisas i två separata ärenden.

 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta:

 

att genomgående ändra begreppet “arbetsgrupper till “grupper” i sektionens stadgar,

 

att tidigare årsmötesbeslut om att grupper som valt att vara en egen juridisk person ska anta standardstadgar, lyfts in i sektionens stadgar,

 

att kravet på att grupper som är egna juridiska personer betalar distriktsavgift flyttas från sektionens stadgar till standardstadgarna för grupper,

 

att förändra rutinerna för kungörande av årsmötesprotokoll och protokoll från extra medlemsmöte,

 

att ändra sektionens stadgar så att den får följande lydelse (ny textrödmarkerad, föreslagna borttagningar är överstrukna):

 

Stadgar för svenska sektionen av Amnesty International

 

1. Vision och åtagande

Amnesty Internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de mänskliga rättigheter som ingår i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och andra internationella normer för mänskliga rättigheter. I sin strävan att uppnå denna vision åtager sig Amnesty International att utreda och agera för att förhindra och göra slut på allvarliga kränkningar av dessa rättigheter.

 

2. Grundläggande värderingar

Amnesty International bildar ett globalt samfund av människorättsförsvarare som arbetar enligt principerna internationell solidaritet, effektivt agerande för drabbade individer, global täckning, de mänskliga rättigheternas allmängiltighet och odelbarhet, opartiskhet och oberoende samt demokrati och ömsesidig respekt.

 

3. Arbetssätt

Amnesty International riktar sig till regeringar, mellanstatliga organisationer, väpnade politiska grupper, företag och andra enskilda aktörer utan anknytning till staten.

 

Amnesty International strävar efter att avslöja kränkningar av de mänskliga rättigheterna på ett noggrant, snabbt och outtröttligt sätt. OrganisationenRörelsen undersöker systematiskt och opartiskt fakta i enskilda fall och mönster av kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Resultaten offentliggörs och medlemmar, sympatisörer och anställda utövar offentliga påtryckningar mot regeringar och andra för att stoppa kränkningarna.

 

Utöver arbetet mot specifika kränkningar av de mänskliga rättigheterna kräver Amnesty International att alla regeringar ska upprätthålla rättsstatliga principer och ratificera och uppfylla normer för mänskliga rättigheter. OrganisationenRörelsen bedriver omfattande utbildnings- och informationsverksamhet avseende mänskliga rättigheter samt uppmanar mellanstatliga organisationer, enskilda individer och alla samhällsorgan att stödja och respektera de mänskliga rättigheterna.

 

4. Verksamhet

4.1 Amnesty International är som organisation baserad på frivilligt medlemskap, vilket innebär att verksamheten är beroende av frivilligas, d v s gruppers och enskilda medlemmars, aktiva medverkan.

4.2 Svenska sektionen är en del av Amnesty International och arbetar i enlighet med dess regler och riktlinjer.

4.3 Sektionen skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att upprätthålla en effektiv organisation bestående av anslutna grupper och enskilda medlemmar.

4.4 Sektionen skall förse medlemsgrupper och enskilda medlemmar med aktionsfall eller ge dem andra uppgifter, som främjar arbetet för i § 1 angivet åtagande.

4.5 Sektionen skall informera om kränkningar av mänskliga rättigheter och arbeta för ökad kännedom om de internationella normer, som avses i § 1 ovan.

 

5. Medlemmaroch arbetsgrupper

5.1 Sektionen står öppen för enskilda individer som vill arbeta för Amnesty Internationals åtagande. Medlem blir man genom att erläggabetala av årsmötet beslutad avgift. Styrelsen har rätt att i särskilda fall utesluta en medlem. Styrelsens beslut om uteslutning skall fattas med 2/3 majoritet. En medlem som uteslutits av styrelsen har rätt att överklaga beslutet inför nästkommande årsmöte.

5.2. Till sektionen finns anslutna arbetsgrupper. En grupp kan välja att vara en egen juridisk person i form av en ideell förening eller vara direkt underställd svenska sektionen.Grupper som är egna juridiska personer ska anta av sektionsstyrelsen beslutade standardstadgar och utformar självständigt sin verksamhet inom ramen för dessa standardstadgar.Varje arbetsgrupp som valt att vara en egen juridisk person skall erlägga av distriktet beslutad distriktsavgift.Varje arbetsgrupp skall fortlöpande lämna rapport om sin verksamhet. Medlem i arbetsgrupp skall vara medlem av svenska sektionen av Amnesty International. Om enarbetsgrupp ejinte fullgör sina åligganden gentemot sektionen eller om dess verksamhet är oförenlig med Amnesty Internationals åtagande, har styrelsen rätt att upplösa gruppen. Styrelsens beslut om upplösning skall fattas med 2/3 majoritet. ArbetsGrupp som upplösts av styrelsen har rätt att överklaga beslutet inför nästkommande årsmöte. (Flyttad till 6.4)

5.3 Vid en grupps nedläggning skall efter avvecklingen dess resterande tillgångar tillfalla svenska sektionen. (Flyttad till 6.5)

5.4 Sektionen är geografiskt indelad i distrikt.Ett distrikt är alltid en egen juridisk person i form av en ideell förening. Distrikten ska anta av sektionsstyrelsen beslutade standardstadgar och utformar självständigt sin verksamhet inom ramen för dessa standardstadgar. För stöd och service till distriktets grupper och samordnande av verksamheter inom distriktet tillsätts ett eller flera distriktsombud. (Flyttad till 6.6)

 

 

6. Organisation

6.1 Sektionen verkar genom a) årsmöte, b) extra medlemsmöte, c) sektionens styrelse, d) svenska Amnestyfonden, e) distrikt,och f) anslutna grupperarbetsgrupper och g) samordnings- och specialgrupper.

6.2 Arbetet för i § 1 angivet åtagande utförs främst av sektionens arbetsgrupper, som inom ramen för dessa stadgar självständigt utformar sin verksamhet. Till stöd för arbetsgruppernas verksamhet kan styrelsen tillsätta samordnings-, aktions- och andra specialgrupper. Om en samordnings-/specialgrupp eller enskild medlem i sådan grupp ej fullgör sina åligganden gentemot sektionen eller om samordnings-/specialgruppens eller den enskilde medlemmens verksamhet är oförenlig med Amnesty Internationals åtagande, har styrelsen rätt att upplösa gruppen eller utesluta enskild medlem ur gruppen. Styrelsens beslut om upplösning/uteslutning skall fattas med 2/3 majoritet. Samordnings-/specialgrupp som upplösts av styrelsen eller medlem som uteslutits ur samordnings-/specialgrupp har rätt att överklaga beslutet inför nästkommande årsmöte.

6.3 För stöd och service till distriktets grupper, samordnande av verksamheter inom distriktet och för distriktets representation i budgetprocessen tillsätter varje distrikt årligen genom val ett eller flera distriktsombud.(Flyttad till 6.6)

6.42 Årsmöte och extra medlemsmöte är sektionens högsta beslutande organ. Styrelsen ansvarar för att årsmötets beslut genomförs och har övergripande ansvar för sektionens ekonomi och verksamhet. Styrelsen har rätt att inteckna, belåna eller avyttra fast egendom som tillhör sektionen.

6.53 För att genomföra styrelsens beslut och ge service till distrikt, grupper och medlemmar skall sektionen upprätthålla ett sekretariat, som leds av en generalsekreterare utsedd av styrelsen.

5.2.6.4 Till sektionen finns anslutna arbetsgrupper. En grupp kan välja att vara en egen juridisk person i form av en ideell förening eller vara direkt underställd svenska sektionen.Grupper som är egna juridiska personer ska anta av sektionsstyrelsen beslutade standardstadgar och utformar självständigt sin verksamhet inom ramen för dessa standardstadgar.Varje arbetsgrupp som valt att vara en egen juridisk person skall erlägga av distriktet beslutad distriktsavgift.Varje arbetsgrupp skall fortlöpande lämna rapport om sin verksamhet. Medlem i arbetsgrupp skall vara medlem av svenska sektionen av Amnesty International. Om enarbetsgrupp ejinte fullgör sina åligganden gentemot sektionen eller om dess verksamhet är oförenlig med Amnesty Internationals åtagande, har styrelsen rätt att upplösa gruppen. Styrelsens beslut om upplösning skall fattas med 2/3 majoritet. ArbetsGrupp som upplösts av styrelsen har rätt att överklaga beslutet inför nästkommande årsmöte.

5.36.5 Vid en grupps nedläggning skall efter avvecklingen dess resterande tillgångar tillfalla svenska sektionen.

6.6 Sektionen är geografiskt indelad i distrikt. För stöd och service till distriktets grupper, samordnande av verksamheter inom distriktet och för distriktets representation i verksamhetsplaneringsprocessen tillsätter varje distrikt årligen genom val ett eller flera distriktsombud. (Baserad på tidigare 5.4 och 6.3)

 

7. Årsmöte

7.1 Sektionens årsmöte skall hållas senast den 15 maj på tid och plats som styrelsen bestämmer.

7.2 Kallelse till årsmöte, med påminnelse om motionstiden och styrelsens förslagtidpunkter för att lämna in motioner och nomineringar avseende stadgeenliga val, skall av styrelsen utsändas till, eller på annat sätt göras tillgänglig för, medlemmarna senast tolv veckor före årsmötet.

7.3 Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tio veckor före årsmötet. Årsmötet är inte skyldigt att behandla senare inkomna motioner. Årsmötet är inte heller skyldigt att behandla förslag från styrelsen som har beslutats efter att årsmöteshandlingarna har gjorts tillgängliga enligt 7.4. Årsmötet kan dock under förutsättning av minst 2/3 majoritet ta upp för sent inkomna motioner eller tillgängliggjorda förslag till behandling. Styrelsen skall lämna yttranden över inkomna motioner.

7.4 Följande handlingar skall utsändas till alla grupper, distrikt och årsmötesdeltagare samt göras tillgängliga för medlemmarna senast fyra veckor före årsmötet:

- styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisningsektionens årsredovisning

- svenska Amnestyfondens styrelses verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisningårsredovisning

- revisorernas berättelser avseende sektionen respektive Amnestyfonden

- förslag till dagordning och arbetsordning

- i förekommande fall motioner som inkommit inom föreskriven tid samtstyrelsens yttranden över dessa

- i förekommande fall styrelsens förslag till handlingsplan

- styrelsens övriga förslag

- granskningskommitténs rapport om det föregående årets verksamhet

- valberedningens förslag avseende stadgeenliga val (utom val till valberedningen)

- distriktens förslag avseende valberedningen

7.5 Förslag till årsmötets dagordning upprättas av styrelsen. Följande ärenden skall alltid finnas upptagna:

- upprättande av röstlängd

- fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning

- val av funktionärer: a) två ordförande, b) minst två sekreterare, c) två justerare, d) minst två rösträknare och e) två diskrimineringsombud

- sektionsstyrelsens och revisorernas berättelse avseende sektionen

- fråga om ansvarsfrihet för ledamöterna i sektionsstyrelsen

- fondstyrelsensAmnestyfondens och revisorernas berättelse avseende Amnestyfonden

- fråga om ansvarsfrihet för ledamöterna i fondstyrelsenAmnestyfondens styrelse

- val av sektionsstyrelse: a) ordförande för en tid av två år (väljs vartannat år), b) kassör för en tid av två år (väljs vartannat år), c) ytterligare tre ordinarie ledamöter för en tid av två år och d) två suppleanter för en tid av ett år

- val av fondstyrelse Amnestyfondens styrelse: a) sju ordinarie ledamöter för en tid av två år med val av fyra ena året och tre andra året och b) tre suppleanter för en tid av ett år

- val av granskningskommitté: a) tre ordinarie ledamöter b) en suppleant

- val av revisorer för sektionen resp Amnestyfonden: a) en ordinarie, som skall vara auktoriserad revisor och b) en suppleant, som skall vara auktoriserad revisor

- val av valberedning: a) fem ordinarie ledamöter, varav en sammankallande som utses internt och b) en suppleant

- beslut om beredningsgrupperform

- val av a) ordförande för beredningsgruppen och b) rapportör för beredningsgruppenfunktionärer till beslutad beredningsform

- motioner och styrelsens förslag

- medlemsavgifternas storlek

7.6 Avskrift av justerat protokoll skall sändas till eller på annat sätt görastillgänglig för alla grupper, distrikt och årsmötesdeltagare senast tio veckor efter årsmötet.

7.7 Förtroendevalda i ett organ som väljs av årsmötet (sektionens styrelse, Granskningskommittén och valberedningen) får maximalt tjänstgöra i en sammanhängande period av sex år. Därefter måste ett uppehåll göras på minst två år för att kunna omväljas till samma organ. Vid val av ordförande och kassör gäller dock en sammanhängande mandatperiod i styrelsen om totalt åtta år, varav maximalt sex år som ordförande eller kassör.

 

8. Extra medlemsmöte

8.1 Extra medlemsmöte hålleshålls, när styrelsen finner det nödvändigt eller när minst en tredjedel av sektionens medlemmar eller minst hälften av arbetsgrupperna begär det. Vid sådant extra medlemsmöte får endast de ärenden behandlas för vilka mötet utlysts.

8.2 Kallelse till extra medlemsmöte skall av styrelsen utsändas till medlemmarna senast tre veckor före mötet. Styrelsens förslag till dagordning och övriga handlingar ska bifogas kallelsen.

8.3 Avskrift av justerat protokoll skallutsändas till eller på annat sätt görastillgänglig för alla grupper, distrikt och mötesdeltagare senast tre veckor efter extra medlemsmöte.

 

9. Beslut vid årsmöte och extra medlemsmöte

9.1 Årsmöte respektive extra medlemsmöte är beslutsmässigt när kallelse skett enligt stadgarna.

9.2 Varje medlem av sektionen har rätt att närvara vid årsmöte och extra medlemsmöte förutsatt att medlemmen innan anmälningstiden till mötet gått ut har erlagtbetalat medlemsavgift för innevarande eller föregående år. För yttrande- och rösträtt vid årsmötet fordraskrävs att medlemmen erlagtbetalat av styrelsen fastställd årsmötesavgift. Anmälan till årsmötet skall ske tillsenast den dag som styrelsen fastställt som senastesista anmälningsdag. I händelse av att flera anmält sig till årsmötet före sista anmälningsdag än vad som av praktiska skäl kan tas emot av årsmötesarrangörerna, ges tidigare anmälda förtur framför senare anmälda.Dock skall alltid minst en deltagare från varje arbetsgrupp garanteras deltagande, förutsatt att anmälan inkommit i tid.

9.3 De ordinarie ledamöterna och suppleanterna i sektionens styrelse respektive Amnestyfondens styrelse har inte rösträtt i fråga om styrelseledamöternas ansvarsfrihet.

9.4 Vid årsmöte respektive extra medlemsmöte avgörs frågor som gäller bordläggning till nästa årsmöte,ochev. behandling av för sent inkomna motioner eller stadgeändring med 2/3 majoritet. Ändring av stadgarna kan endast beslutas av årsmöte och måste fattas med 2/3 majoritet. Upplösning av sektionen avgörs med 4/5 majoritet av två på varandra följande årsmöten.(Flyttad till 13.4) Ordförandeval avgörs med absolut majoritet, d v s mer än hälften av avgivna röster. Övriga frågor avgörs med enkel majoritet. Om votering är begärd sker denna öppet, utom vid personval då sluten omröstning kan begäras. Vid lika röstetal gäller den mening som den vid voteringen fungerande mötesordföranden biträder, utom vid val då lotten avgör.

9.5 Yrkande om bordläggning av ärende inom samma möte avgörs med enkel majoritet. Ärendets behandling anstår till annan tidpunkt som mötesordföranden bestämmer.

 

10. Styrelse

10.1 Styrelsen består av ordförande, kassör och ytterligare sex ordinarie ledamöter, två suppleanter samt personalrepresentant med personlig ersättare. Personalrepresentanten har närvaro- och yttranderätt.

10.2 Ordförande och kassör väljs särskilt av årsmötet för en tid av två år med val av ordförande ena året och kassör andra året. Sex ledamöter väljs av årsmötet för en tid av två år med val av halva antalet ena året och halva antalet andra året. Två suppleanter väljs av årsmötet för en tid av ett år. Ledamöter och suppleanter kan återväljas. Vid vakans kan årsmöte eller extra medlemsmöte förrätta fyllnadsval.

10.3 Personalrepresentanten och dess suppleantersättare väljs av personalen för en tid av ett år bland den personal, avlönad eller icke avlönad, som arbetar inom sektionens sekretariat sedan minst ett år och som är medlem av Amnesty International. Personalrepresentanten deltar ejinte i behandlingen av frågor som rör kollektivavtal eller stridsåtgärder eller i styrelsens beredning och beslut i frågor som kommer att förhandlas med de fackliga organisationerna. Personalrepresentanten deltar ejinte heller i beredning, beslut och uppföljning av de tjänstetillsättningar som styrelsen ejinte delegerat.

10.4 Styrelsen sammanträder på tid och plats den själv beslutar eller på kallelse av ordföranden.

10.5 Styrelsens suppleanter kallas till varje sammanträde och har där yttrande- och förslagsrätt. De inträder i ordinarie ledamöters ställe i den ordning de blivit valda och har då också rösträtt.

10.6 För styrelsebeslut fordras att minst fyra närvarande ordinarie ledamöter är ense. Vid lika röstetal gäller den mening som sektionens ordförande eller - vid dennes frånvaro - mötesordförande biträder.

10.7 Styrelsen utser inom sig vice ordförande och fördelar andra arbetsuppgifter.

10.8 Styrelsen äger att till sigkan adjungera en eller flera personer utan rösträtt.

10.9 Styrelsen äger attkan inom sig utse arbetsutskottgrupper.

10.10 Styrelsen bestämmer vilka som har rätt att teckna sektionens firma.

10.11 Styrelsen antar en arbetsordning som beskriver hur arbetet i styrelsen bedrivs och är organiserat.

 

11. Svenska Amnestyfonden

11.1 För Svenska Amnestyfonden gäller särskilda stadgar.

 

12. Förvaltning och revision

12.1 Sektionens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

12.2 Styrelsens förvaltning och sektionens räkenskaper skall granskas av de revisorer och den granskningskommitté som utsetts av årsmötet. Dessa har rätt att, närhelst de önskar, ta del av alla de handlingar som rör sektionens verksamhet och ekonomi.

12.3 Revisionsberättelse skall föreligga inom tolv veckor efter verksamhetsårets utgång.

 

13. Stadgeändringar

13.1 Förslag till ändring av sektionens stadgar skall vara styrelsen tillhanda tio veckor före årsmötet och skall med styrelsens yttrande utsändas till alla grupper, distrikt och årsmötesdeltagare senast sex veckor före årsmötet.

13.2 Ändring av stadgarna kan endast beslutas av årsmöte. Sådant beslut skall för att vara giltigt fattas med 2/3 majoritet.

 

13.14. Uteslutning ur Amnesty International samt avveckling och upplösning av svenska sektionen

1413.1 Sektionen kan genom beslut av internationella styrelsen (International BoardIEC) uteslutas ur Amnesty International. (Uteslutning kan överklagas till Membership Appeals Committee.)

1413.2 I händelse av uteslutning ur Amnesty International skall sektionen, då beslutet är definitivt, snarast avvecklas och resterande tillgångar tillfalla Amnesty International, och arkiv, protokoll och övriga handlingar överlämnas till Amnesty International.

1413.3 Förslag om upplösning av sektionen skall behandlas av årsmötet under förutsättning att förslaget utsänts till eller på annat sätt gjorts tillgängligt föralla medlemmarna senast tolvfjorton veckor före mötet.

1413.4 Beslut om upplösning skall för att vara giltigt fattas med 4/5 majoritet av två årsmöten i följd.

1413.5 I händelse av upplösning skall efter avvecklingen sektionens resterande tillgångar tillfalla Amnesty International, och arkiv, protokoll och övriga handlingar överlämnas till Amnesty International. Om även Amnesty International upplösts, skall tillgångarna ges till ändamål som överensstämmer med Amnesty Internationals vision och åtagande varom beslut fattas av årsmötet med enkel majoritet, och handlingar av hemlig natur förstöras.