Motionsbearbetning innan årsmötet Underlag till styrelsemöte 22-23 mars 2014

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 7 mars 2014

 

Motionsbearbetning innan årsmötet

 

Årsmötet i Sunne 2013 uppdrog åt styrelsen att se över en lämplig lösning för att motioner ska kunna bearbetas mer innan årsmötet. Detta är baserat på en motion som efterfrågade mer hjälp till motionärer med att bereda och förankra sin motion innan årsmötet, för att göra arbetet under årsmötet smidigare och mer fokuserat. Förutom att stärka arbetet inför årsmötet 2014, genom bland annat tydligare informationsinsatser, har styrelsen även utrett möjligheten att skapa en motionskommitté.

 

Motionskommittén skulle ha som uppdrag att stötta motionärerna och bistå dem med hjälp i motionsskrivandet, med målet att motionen ska vara så tydlig som möjligt. Dessutom skulle kommittén ha mandat att rekommendera årsmötet att inte ta upp motioner för behandling. Givetvis är detta endast som rekommendation, en sådan skulle vara väl underbyggd och motionären skulle ha givits möjlighet att bemöta och omstrukturera sin motion. Det är dock alltid årsmötet som fattar beslutet huruvida en motion ska tas upp för behandling eller inte.

 

Den föreslagna motionskommittén skulle bestå av två personer från sekretariatet som sköter kommitténs operativa arbete, samt tre av årsmötet valda motionsberedare som sköter kommitténs strategiska arbete. Tydliga direktiv om ansvarsfördelningen samt motionskommitténs uppdrag och mandat, enligt ovan,tas fram av styrelsen.

 

Styrelsens bedömning är att en motionskommitté av detta slag skulle bidra till att behandlingen av motioner på årsmötet blir smidigare. Mer tid kan läggas åt motionernas sakfrågor i och med att eventuella otydligheter retts ut redan innan årsmötet. Vidare skulle motioner vars innehåll inte passar för ett årsmöte, utan hellre som rekommendationer till sektionens arbete, kunna överlämnas av motionskommittén till berörd part inom sektionen.


STYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET BESLUTA:

 

att införa en motionskommitté, bestående av två personer från sekretariatet samt tre av årsmötet valda motionsberedare,

 

att uppdra åt styrelsen att upprätta direktiv för motionskommittén,

 

att ändra paragraf 7.5 av sektionens stadgar så att den får följande lydelse (överstruket och rödmarkerat är kopplat till den övergripande språkliga revisionen, se X.X, det är endast det blåmarkerade som är relevant för just detta förslag):

 

7.5 Förslag till årsmötets dagordning upprättas av styrelsen. Följande ärenden skall alltid finnas upptagna:

- upprättande av röstlängd

- fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning

- val av funktionärer: a) två ordförande, b) minst två sekreterare, c) två justerare, d) minst två rösträknare och e) två diskrimineringsombud

- sektionsstyrelsens och revisorernas berättelse avseende sektionen

- fråga om ansvarsfrihet för ledamöterna i sektionsstyrelsen

- fondstyrelsensAmnestyfondens och revisorernas berättelse avseende Amnestyfonden

- fråga om ansvarsfrihet för ledamöterna i fondstyrelsenAmnestyfondens styrelse

- val av sektionsstyrelse: a) ordförande för en tid av två år (väljs vartannat år), b) kassör för en tid av två år (väljs vartannat år), c) ytterligare tre ordinarie ledamöter för en tid av två år och d) två suppleanter för en tid av ett år

- val av fondstyrelse Amnestyfondens styrelse: a) sju ordinarie ledamöter för en tid av två år med val av fyra ena året och tre andra året och b) tre suppleanter för en tid av ett år

- val av granskningskommitté: a) tre ordinarie ledamöter b) en suppleant

- val av revisorer för sektionen resp Amnestyfonden: a) en ordinarie, som skall vara auktoriserad revisor och b) en suppleant, som skall vara auktoriserad revisor

- val av valberedning: a) fem ordinarie ledamöter, varav en sammankallande som utses internt och b) en suppleant

- val av tre motionsberedare för en tid av ett år

- beslut om beredningsgrupperform

- val av a) ordförande för beredningsgruppen och b) rapportör för beredningsgruppenfunktionärer till beslutad beredningsform

- motioner och styrelsens förslag

- medlemsavgifternas storlek

 

att ändra paragraf 7.7 av sektionens stadgar så att den får följande lydelse (överstruket och rödmarkerat är kopplat till den övergripande språkliga revisionen, se X.X, det är endast detblåmarkerade är relevant för just detta förslag):

 

7.7 Förtroendevalda i ett organ som väljs av årsmötet (sektionens styrelse, Granskningskommittén, motionsberedare och valberedningen) får maximalt tjänstgöra i en sammanhängande period av sex år. Därefter måste ett uppehåll göras på minst två år för att kunna omväljas till samma organ. Vid val av ordförande och kassör gäller dock en sammanhängande mandatperiod i styrelsen om totalt åtta år, varav maximalt sex år som ordförande eller kassör.