Marsmötet 2014 Protokoll från 22-23 mars 2014

PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 22-23 MARS 2014

 

Tid: Lördag 22 mars, kl. 09.00-18.00, Söndag 23 mars, kl. 09.00-15.00

Plats: Sekretariatet, Stockholm

Ordförande: Sofia Halth

Vice mötesordförande: Michael Falk

Justerare: Elisabet Stålhane

 

NÄRVARANDE

 

Ledamöter

Andreas Bokerud

Maria Eklund

Michael Falk

Sofia Halth

Lisbeth Kohls

Karin Linkhorst

Natasja Persson

Eva Strömberg (§150- 174)

Elisabet Stålhane

Tora Törnquist

 

Sekretariatet

Annica Blidegård (§161-§165)

Anna Lindenfors (§150-§174)

Katja Lefwerth (§173)

Elisabeth Lundgren (§161-§168)

Viktor Rasch (§150-§174)

Mikael Willborg (§161-§166)

 

Frånvarande

Andreas Boström

Pär Sköld

 

§ 150 MÖTET ÖPPNAS

 

Sofia Halth öppnar mötet

 

§ 151 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

 

Beslut

att fastställa dagordningen, med tillägg av två övriga punkter: Uppdatering av avtal med generalsekreterare samt uppdatering av fundraisinglånsinformation.

 

§ 152 PROTOKOLL FRÅN TIDIGARE STYRELSEMÖTE

 

Sofia Halth informerar om tankar på att skriva protokollen mer sammanfattande, för att styrelsen generella resonemang ska framgå tydligare.  

 

Beslut

att lägga protokollet för styrelsemötet 1-2 februari till handlingarna.

 

§ 153 UPPFÖLJNING AV ÖPPNA BESLUT

Styrelsen går igenom listan över öppna beslut och stryker de som är åtgärdade samt kommenterar de som av olika skäl ännu ej är åtgärdade.

 

§ 154 UTVÄRDERING AV TIDIGARE STYRELSEMÖTE

 

Fem ledamöter svarade på utvärderingen, vilket inte är en jättehög andel. Mötet fick genomgående högt betyg vilket även speglades i den muntliga utvärderingen.

 

§ 155 RAPPORT OM PER CAPSULAMBESLUT

 

Följande beslut har fattats per capsulam sedan senaste styrelsemötet:

 

- FRII:s kvalitetskod

 

9 mars

Beslut

 

att uppdra till sekretariatet att till junimötet 2014 komma med förslag på hur relevanta krav i FRIIs kvalitetskod kan föras in i styrelsens arbetsordning.

- Beslut om direktiv för livesändning, årsmötet 2014

9 mars

Beslut

 

att anta direktiv kring livesändning och filmning av svenska sektionens årsmöte 2014

- Beslut om direktiv diskrimineringsombud

16 mars

Beslut

att anta direktiv för diskrimineringsombuden

 

§ 156 RAPPORT FRÅN SEKRETARIATET

 

Anna Lindenfors informerar att det har hänt mycket på sekretariatet sedan förra mötet. Det har varit en mycket dämpad period på grund av Dan Grundins, chef för avdelningen Organisation och resurs, hastiga bortgång. Mycket fokus har nu legat på sorgeprocessen för de anställda men även på att fånga upp de många bollar Dan Grundin hade i luften. Någon diskussion kring rekryteringen har inte påbörjats.

 

Styrelsen delar saknaden av Dan Grundin, som arbetat nära styrelsen i många år.

 

Styrelsen ser glädjande på rekryteringen både inom TF och F2F.  Vidare ställer de några frågor på rapporten vilka Anna Lindenfors lovar att återkomma till i forum. Styrelsen tackar för en bra och intressant rapport innan den läggs till handlingarna.

 

§ 157 RAPPORT FRÅN STYRELSEMEDLEMMAR

 

Ledamöterna går igenom vad de har arbetat med sedan det senaste mötet. Det har varit en ovanligt intensiv period, inte minst för ordförande. Sofia Halth berättar att hon begärt ersättning för förlorat arbetsinkomst för sex dagar för att kunna arbeta i kapp i olika Amnestyfrågor, framförallt mot bakgrund av extra arbetsbelastning på grund av bland annat krisarbete relaterade till förslaget till sexarbetespolicy samt sjukskrivning av nyckelperson på sekretariatet. .

 

§ 158 RAPPORT FRÅN AMNESTYS INTERNATIONELLA KOMMITTÉ (AIK)

Lisbeth Kohls informerar att hon inte haft direktkontakt med AIK men konstaterar att styrelsen kunde varit bättre på att använda gruppen i frågan om förslaget till sexarbetespolicy.

 

§ 159 RAPPORT FRÅN AMNESTYFONDEN

 

Andreas Bokerud informerar att Fondstyrelsen haft ett möte där de dels diskuterat löpande arbete, dels

en pågående diskussion inom den internationella rörelsen att Schweiz och Sverige, då via Amnestyfonden, ska ta över beredning av vissa biståndsärenden från IS.

 

§ 160 RAPPORT INTERNATIONELLA PROCESSER

 

Anna Lindenfors informerar om sitt besök på IS i London och sina intryck därifrån. Vad hon tar med sig är Salil Shettys, Amnestys internationelle generalsekreterare, fokus på att bygga en stark organisation genom att öka närvaron i globala syd samt den viktiga diskussionen kring Amnesty som medlemsorganisation. Något annat som var påtagligt var GTP-processen och planerna för hur arbetet i hubbarna ska bedrivas för att föra olika avdelningar samman och bättre synkronisera deras arbete.

 

§ 161 ÅRSREDOVISNING 2013

 

Annica Blidegård presenterar årsredovisningen, på vilken revisorerna inte hade någonting att anmärka.

 

Styrelsen konstaterar att de är nöjda, men lämnar en rad medskick gällande format och text, vilka ska tas med i framtagande av årsredovisningen för 2014.

 

§ 162 KOMMENTAR TILL DET EKONOMISKA UTFALLET 2013

 

Annica Blidegård redogör för underlaget och berättar att intäkterna för 2013 uppgår till 104,5 miljoner kronor vilket är 3,3 miljoner över budget och en ökning med 9,5 miljoner jämfört med 2012. De intäktsslag som främst har överträffat budget är Humanfonden, testamenten och regelbundna gåvor via autogiro.

 

Kostnaderna för 2013 uppgår till 102,3 miljoner kronor vilket är 1,1 miljoner över budget. I slutet av året visade en ny prognos på att kostnaderna skulle bli avsevärt lägre än budgeterat samtidigt som intäkterna beräknades bli högre. Styrelsen beslutade därför att ge ett extra frivilligt bidrag till den internationella rörelsen om 6 miljoner. Anledningen till att kostnaderna under flera år inte har nått upp till budget är att ambitionerna har varit höga och det senare har visat sig att alla planerade aktiviteter inte har hunnits med. Den internationella kontoplanen har på många sätt komplicerat planerings- och budgetarbetet och ett arbete med att skapa samordningstjänster för verksamhetsplanering och budgetering har därför påbörjats, vilket förväntas ge en bättre budgeteringsprocess framöver. Årets överskott är 2,2 mkr.

 

Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för vilka insamlingsorganisationer som får ha 90-konto innebär att minst 75 % av en insamlingsorganisations intäkter ska gå till organisationens ändamål och som mest får 25 % gå till insamling och administration. Ändamålskostnaderna för sektionen 2013 blev 78% i relation till intäkterna och motsvarande kostnader för insamling och administration blev 20%. Överblivna 2 procent är överskottet.

 

Styrelsen nämner att de informellt diskuterat att använda bidragen till IS på ett mer strategiskt sätt för att utöva påverkan internationellt inom rörelsen, men undrar om det skulle ge problem gentemot Svensk Insamlingskontroll. Annica Blidegård berättar att det går att rucka på detta enskilda år om man kan presentera en plan för att rätta till det, utan att det påverkar rätten till 90-konto.

 

Amnesty i Sverige består av cirka 105 000 medlemmar och givare, och av sektionens drygt 200 grupper är 80 egna juridiska sektioner. Trender fortsätter mot att nya grupper väljer att bli sektionsgrupper, och alltså inte egna juridiska personer.

 

Styrelsen vill även tillägga att en enklare presentation av sektionens ekonomi ska skickas med bland årsmöteshandlingarna. Styrelsen är mycket nöjda med den ekonomiska redovisningen och uppföljningen och känner att sektionens ekonomi är i trygga händer.

 

§162 REVISORERNAS RAPPORT  

 

Styrelsen lägger den till handlingarna.

 

§163 GRANSKNINGSKOMMITTÉNS RAPPORT

 

Liksom förra året presenterade Granskningskommittén ett utkast av sin rapport innan de gör den slutgiltiga versionen som sedan går till årsmötet. Styrelsen diskuterar rapporten och enas om några klargöranden de önskar framföra till GK. Dessa kan bidra till att reda ut eventuella missförstånd. Det är GK som väljer huruvida de i sin rapport tar hänsyn till styrelsens kommentarer eller inte.

 

§ 164 MÅLUPPFYLLELSERAPPORT FÖR 2013

 

Verksamhetsplanens måluppfyllelse rapporteras i form av trafikljus, där grönt betyder att målet är uppfyllt, gult att det är osäkert om målet kommer att uppnås eller att villkoren för arbetet har förändrats, och rött att målet inte har uppnåtts och inte heller kommer att göra det inom planperioden.

 

Elisabeth Lundgren inleder med att konstatera att det inte skett mycket sedan halvårsrapporten. Det finns fortfarande mycket som är gult och rött, då många mål inte går att mäta samt att vissa mål i sig innehåller olika mål. Denna problematik togs med i framtagandet av den nya modellen för verksamhetsplanen 2014-2015. Men det finns även en hel del grönt. Elisabeth Lundgren berättar att sekretariatet jobbat mycket med målkedjor, alltså att aktiviteter som görs ska leda till förändringar.

 

Några i styrelsen tror att den allmänna världsutvecklingen spelat in i att det blivit en hel del röda trafikljus samtidigt som det är viktigt att minnas att det finns många gröna att glädjas åt. De undrar även vilka reflektioner sekretariatet gjort samt hur det markerats mot IS de gånger röda trafikljus beror på att sekretariatet inte fått nödvändig information/material från dem. Vidare bekräftar styrelsen att användandet av trafikljus för att mäta måluppfyllnad blir otydligt och otillräckligt och förstår sekretariatets frustration. De lämnar även synpunkter på hur framtida rapportering kan byggas upp.

 

Sekretariatet menar att formen för rapporten inte är optimal samt att IS är medvetna om att sektioner får problem när IS inte levererar material i tid, och att de nu gjort det till högprioriterat. Denna måluppfyllelse rapport följer den gamla verksamhetsplanen, men i och med att den nya verksamhetsplanen fått en annorlunda form finns möjlighet att utveckla hur den rapporteras. Arbetet med det har ännu inte påbörjats.

 

Mikael Willborg berättar sedan att integrationen mellan kampanjarbete och fundraising går mycket bra. I varje team som skapas inför en ny kampanj ingår förutom kampanjansvarig även sakkunnig, kommunikatör och fundraiser.

 

Styrelsen lyfter att arbetet med trovärdigheten är viktigt och att vi förvaltar den position vi haft i senaste Mediebarometern. 

 

Styrelsen lägger måluppfyllelserapporten till handlingarna.

 

§ 165 GÄLLANDE REMISSVAR PÅ FÖRSLAG TILL SEXARBETARPOLICY

 

Elisabeth Lundgren inleder med att berätta om de externa konsultationerna som hållits med bland annat RFSL, RFSU, UN-Women Sverige, Svensk Kvinnolobby, PRIS (Prostituerades Revansch i Samhället) samt Rose Alliance och Anna Lindefors berättar att sekretariatet gått igenom mycket av den forskning som bedrivs på området.

 

Den interna workshop som hölls den första mars fick positivt gensvar, med bra diskussioner och högt i tak. Dagen landade i ett starkt nej till policyförslaget.

 

Efter detta presenterar Sofia Halth utkastet till remissvar. Remissvaret är tänkt att endast inkludera sektionens syn på policyförslaget. Den kritik mot processen som många inom sektionen känt kommer att delges IS separat. Styrelsen anser det viktigt att den inte försvinner, och delar av kritiken har redan framförts till IS i olika forum.

 

Styrelsen är nöjd med remissvaret. Det är välskrivet och konstruktivt, presenterar andra sätt att möta problematiken än att bara säga ”nej”. Styrelsen lämnar en rad medskick på formuleringar och skrivelser i remissvaret.

 

Styrelsen vill undvika att skapa ett ”vi och dom” gentemot IS, särskilt under behandlingen vid årsmötet. Det kan finnas en förtroendeklyfta vilken är viktig att överbrygga. Styrelsen diskuterar även kort huruvida den bör driva kravet att denna fråga ska gå till ICM 2015. Någon kommenterar att det varit linjen hela tiden, att en fråga av denna dignitet bör ges en fullvärdig demokratisk process medan andra menar att det är viktigt att behandla frågan pragmatisk på det sätt svenska sektionens ståndpunkt har bäst möjlighet att få gehör. Styrelsen landar i att inte skriva något om ett eventuellt ICM-krav i remissvaret.

 

Vidare är det viktigt att årsmötet ges en tydlig bild av hur detta förslag till policy kommit till, vilka instanser den passerat samt hur den kan komma att behandlas framöver.

 

Anna Lindenfors betonar vikten av att vara strategiska och hitta allierade inför Chairs' Assembly / Directors Forum i juni, någonting styrelsen instämmer i.

 

Mikael Willborg föredrar kommunikationsplanen gällande denna fråga och berättar att remissvaret kommer att publiceras på både medlemssidorna och externt strax efter att det skickats in till IS i slutet av mars. Däremot ska inget pressmeddelande eller liknande göras då, utan sektionen går ut proaktivt först efter årsmötet, vilket även stämmer överens med vad vi kommunicerat hittills. Även en version översatt till svenska kommer att publiceras.

 

Styrelsen uppskattar planen.

 

Beslut:

 

att uppdra åt sekretariatet att återkomma i forum senast 15 april med underlag kring kommunikationen med den internationella rörelsen i fråga om synpunkter på processen kring policyförslagen om sexarbete,

 

att uppdra åt sekretariatet att utifrån diskussionen finjustera remissvaret och skicka till IS.

 

§ 166 INFÖR ÅRSMÖTET 2014

 

Styrelsen inleder med att fortsätta diskutera förslaget till sexarbetespolicy. Det finns en grupp inom styrelsen som tillsammans med sekretariatet ska titta på processen fram till och under årsmötet. Sofia Halth informerar om att årsmötet kommer ges möjlighet att säga sitt om vissa delar som brutits ut ur remissvaret. Vad årsmötet sedan beslutar kommer bli vägledande för styrelsens agerande under  Chairs Assembly i juni.

 

Elisabeth Lundgren berättar att tanken med workshopen på årsmötet är att förankra remissvaret och låta medlemmar uttrycka sina tankar och åsikter om svaret men även processen i stort. Förslaget till policyn ska presenteras samt hur den kommit till och vad som kan komma att ske med den.

 

§ 167 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTESDAGORDNING SAMT SEMINARIER OCH ANFÖRANDEN

 

Viktor Rasch berättar om uppdatering i förslag till årsmötesdagordning. Styrelsen lämnar synpunkter och betonar vikten av att beslutsprocessen på ett årsmöte måste ges tid samt att det vore olyckligt med ett årsmöte utan ett rättighetsbärarperspektiv.

 

Sedan diskuterar styrelsen en rad kvarvarande frågor gällande årsmötet, styrelsens roll vid de olika seminarierna och anförandena samt den interna uppdelningen vid Påverkanstorgets stationer.

 

Beslut

 

att anta förslaget till dagordningen för årsmötet 2014,

 

att uppdra åt sekretariatet att koppla in Michael Falk och Andreas Bokerud i planeringen av styrelsens medverkan på seminarierna och workshops under årsmötet.

 

§ 168 FÖRSLAG TILL YTTRANDEN ÖVER INKOMNA MOTIONER

 

Styrelsen går igenom förslagen på yttranden över inkomna motioner och diskuterar vilka förändringar den önskar göra. Tora Törnquist, Lisbeth Kohls och Elisabet Stålhane uppdras ansvara för revideringen tillsammans med sekretariatet.

 

§ 169 UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT 2013

 

Styrelsen går igenom dokumentet med uppföljning av årsmötesbeslut från 2013 och diskuterar vilka förändringar den önskar göra.

 

Gällande valberedningens valberedning förtydligar styrelsen att den valde att behålla den nuvarande modellen men med förstärkt stöd till valberedningens valberedning, varför den inte återkommer till årsmötet med förslag. Styrelsen anser att den i och med sina åtgärder svarat mot intentionen i beslutet.

 

Styrelsen ser gärna, under punkten årsmötesbeslut 2012:53, att underlaget sammanfattas istället för att det endast länkas. Styrelsen vill även att en punkt läggs till, nämligen en uppföljning av årsmötesutvärderingen.

 

§ 170 STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2014

 

-  Medlemsavgifternas storlek

Inga kommentarer på förslaget på medlemsavgifternas storlek.

- Förslag om motionskommitté

Styrelsen tycker att förslaget i större utsträckning bör betona motionskommitténs arbete införmotionstoppet, alltså dess roll att hjälpa motionärer att skriva och förankra motioner.

 

Mot bakgrund av att några i styrelsen menar att färgkodningen i detta förslag, men även andra, blir otydliga förklarar Viktor Rasch att det är viktigt att i förslagen visa vad som gäller för förslaget i sig och vad som gäller för förslaget om stadgeuppdatering. Annars kan vi som beslut få två motstridigt formulerade stadgeändringar. Däremot ska givetvis samtalsledarna vara tydliga med detta på Påverkanstorget och hålla koll på hur det utvecklas under årsmötet.

- Förslag gällande val av årsmötesordförande

Flera i styrelsen menar att detta förslag känns demokratiskt ovanligt i föreningssverige. Ett årsmöte är suveränt och bör även i framtiden välja sin egen ordförande. Några andra i styrelsen tycker att det skrivna förslaget är rimligt. En handuppräckning visar att majoriteten är för att inte lägga fram förslaget till årsmötet.

 

- Förslag om onlineval av förtroendevalda
Styrelsen har åsikter om vissa formuleringar, samt anser att ett förtydligande behövs om varför styrelsen menar att ingen stadgeändring krävs.

- Förslag om Granskningskommitténs direktiv

Styrelsen har åsikter om vissa formuleringar.

 

- Stadgeuppdatering

Styrelsen föreslår att i ytterligare en ändring stryka §10.9 och ersätta med nuvarande §10.11.

 

- Förslag gällande extra medlemsmöte

Inga kommentarer på förslaget på medlemsavgifternas storlek.

 

- Förslag gällande årsmötesavgift

Styrelsen vill få in i förslaget att det fortsatt kanske kommer att finnas mat- och boendealternativ som kostar men att dessa inte är knutna till röst- och yttranderätten. Skulle stora avhopp ske, alltså att årsmöteslokal förbereds för ett större antal anmälda än vad som faktiskt dyker upp, bör förslaget nämna att det då kan bli aktuellt med någon typ av administrativ avgift. Även den skall dock vara frikopplad från röst- och yttranderätten.

- Förslag gällande sexarbetarpolicy
Detta diskuterades under punkt 166, Inför årsmötet 2014.§ 171 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET

Viktor Rasch föredrar valberedningens förslag på sektionsstyrelseledamöter till årsmötet.

 

§ 172 INFÖR NÄSTA PRIORITERINGSPERIOD

 

Anna Lindefors redogör för bakgrunden. Amnesty ska ta fram nya strategiska mål för åren 2016-2019, alltså vad rörelsen ska prioritera att arbeta med. Detta är en viktig process med möjlighet att påverka verksamheten för många år framöver. På sekretariatet finns en projektgrupp som arrangerar en inspirationsdag följd av en workshopdag för styrelse, ledning och andra nyckelpersoner. Filmade föreläsningar från inspirationsdagen ska sedan publiceras på medlemssidorna. Underlag ska beredas till årsmötet för att deltagarna där ska kunna ge input innan sektionens förslag på prioriterade arbetsområden skickas till IS. IS återkommer sedan i höst med möjlighet till ytterligare förslag på ändringar innan ett slutgiltigt förslag läggs fram till ICM 2015.

 

Någon i styrelsen undrar om tanken att bjuda in till bred konsultation vid verksamhetsmötet och inte aktivistseminariet, vilket hen menar vara ovanligt. Anna Lindenfors medger att processen kring höstens konsultationsrunda inte är fastställd samtidigt som några andra i styrelsen menar att detta helt ligger i linje med tanken med verksamhetsmötet.

Två ledamöter i styrelsen kommer inte att delta vid inspirations- eller workshopdagen varför de delar med sig av sina tankar kring trender och utmaningar 2016-2019 här. Fler i styrelsen yttrar sig och nämner bland annat migration, demokratifrågan samt eventuella globala kriser och väpnade konflikter som sådana som beror av miljökatastrofer eller naturresursbrist.

 

Styrelsen diskuterar även hur Amnesty kan komma att se ut i framtiden. Olika sektioner har vitt skild syn på demokrati, aktivism och professionalism och däri ligger en utmaning i att driva den svenska modellen.

 

Beslut:

att styrelsen godkänner planen för första stegen i framtagande av nya internationella strategiska mål 2016-2019,

att styrelsen uppdrar åt sekretariatet att presentera en ny processplan för de strategiska målen till styrelsens junimöte där även framtagandet av den svenska planen finns med.

 

§ 173 GENOMGÅNG AV ARBETSMILJÖENKÄTEN

 

I december 2013 svarade anställda på sekretariatet på en arbetsmiljöenkät. Katja Lefwerth presenterar på denna punkt resultatet av undersökningen.

 

§ 174 ÖVRIGA FRÅGOR

 

- Beslut om ansvarig utgivare för Amnesty Guard

 

I och med att Lise Bergh gått i pension behöver ansvarig utgivare för Amnesty Guard ändras.

 

Beslut:

 

att återkalla alla tidigare beslut om ansvarig utgivare för Amnesty Guard,

 

att utnämna Anna Lindenfors som ansvarig utgivare för Amnesty Guard,

 

att förklara beslutet omedelbart justerat.  

 

-  Uppdatering kring fundraisinglån

På februarimötet bordlades frågan om så kallade internationella fundraisinglån, alltså lån till andra sektioners investeringar i fundraising via IS. Den information styrelsen efterfrågat från IS, gällande villkoren för lånen, har ännu inte kommit. Maria Eklund bevakar frågan.

 

- Workshop om distriktens roll

I forum har SG Röd presenterat en process för att hantera distriktens roll, där sekretariatet föreslås utforma och genomföra workshops i distrikt och vid andra lämpliga tillfällen så att distrikten själva ges möjlighet att tycka till om sin roll och struktur.

 

Beslut:

 

att uppdra åt sekretariatet att utforma och genomföra workshops om distriktens framtid på distriktsmöten, aktivistseminariet och andra lämpliga möten under hösten 2014, utifrån följande frågor:

- Vad är distriktens nuvarande roll

- Vad fungerar bra i distriktet?

- Vad fungerar mindre bra?

- Hur vill vi att distriktet ska fungera i framtiden?

- Vad kan vi/sektionen göra för att nå dit?

- Hur ska distrikten finansieras i framtiden?

 

att uppdra åt sekretariatet att rapportera resultat från dessa workshops till styrelsen senast till februarimötet 2015.

 

- Uppdatering av avtal med generalsekreterare

 

Detta är en sluten punkt, endast för ledamöter valda av årsmötet, då det gäller en arbetsgivarfråga.

 

§ 175 MÖTET AVSLUTAS

 

Michael Falk avslutar mötet.

 

 

Sofia Halth

Ordförande
Michael Falk

Vice mötesordförande

Viktor Rasch

Sekreterare


Elisabet Stålhane

Justerare

 

 

 

Förklaringar:

AI – Amnesty International

AIK – Amnestys Internationella Kommitté - en arbetsgrupp som bistår styrelsen i det internationella arbetet

Cocoa – Common Chart of Accounts, gemensamt redovisningssystem för hela Amnestyrörelsen

CRM-system – en mer avancerad form av medlemsdatabas

F2F – Face-to-face, Amnestys värvare

Forum - Styrelsens internetforum där de diskuterar mellan mötena  

FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

GK – Granskningskommittén

GPS – Global Priority Statement, globala tvåårsplaner för hela rörelsen

GS – Generalsekreterare

GTP – Global Transition Programme, den globala förändringsagendan

ICM – International Council Meeting, det internationella rådsmötet

IB – International Board, den internationella styrelsen (tidigare IEC= International Executive Committe)

IS – Internationella Sekretariatet

ISP - International Strategic Plan, den internationella sexåriga verksamhetsplanen

MR – mänskliga rättigheter

Per Capsulam – beslut som tas av styrelsen mellan styrelsemöten i deras interna forum på internet

PKL – Postkodlotteriet

SG – Strategigrupp