Stadgeändringsförslag gällade extra medlemsmöte Underlag till styrelsemöte 22-23 mars 2014

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 7 mars 2014

 

Stadgeändringsförslag gällade extra medlemsmöte

 

Extra medlemsmöte har bara hållits vid ett tillfälle i svenska sektionens 50-åriga historia, år 1999.

 

För att medlemmar ska kunna kalla till ett extra möte krävs idag antingen att en tredjedel av sektionens medlemmar eller minst hälften av sektionens grupper kräver det. Det skulle nu innebära cirka 33 000 medlemmar respektive drygt 100 grupper.

 

Demokratiskäl talar för att det inte ska vara orimligt höga krav för att kunna begära ett extra medlemsmöte. Styrelsen menar därför att dessa krav ,med tanke på dagens medlems- respektive gruppantal, bör ändras till 5 % av sektionens medlemmar eller 25 % av sektionens grupper.


Vidare anser styrelsen att det är  viktigt att sätta en tidsram för när detta extra möte skall hållas. Målet är att det ska hållas så skyndsamt som möjligt, men då ett möte kräver förberedelser är det viktigt att stadgarna ger utrymme för detta. Styrelsen ser det som rimligt att sätta en yttersta tidsgräns på fyra månader, inom vilken tid ett extra medlemsmöte ska hållas då en stadgeenlig begäran om detta kommit in.

 

STYRELSEN FÖRELÅR ÅRSMÖTET BESLUTA:

 

att ändra paragraf 8.1 av sektionens stadgar så att den får följande lydelse (överstruket och rödmarkerat är kopplat till den övergripande stadgeuppdateringen, det är endast det blåmarkerade, inklusive överstruket blåttär relevant för just detta förslag)

 

8.1 Extra medlemsmöte hålleshålls snarast men senast inom fyra månader, när styrelsen finner det nödvändigt eller när minst en tredjedel 5 procent av sektionens medlemmar eller minst hälften 25 procent av arbetsgrupperna begär det. Vid sådant extra medlemsmöte får endast de ärenden behandlas för vilka mötet utlysts.