Stadgeändringsförslag gällande avskaffande av årsmötesavgiften Underlag till styrelsemöte 22-23 mars 2014

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 7 mars 2014

 

Stadgeändringsförslag gällande avskaffande av årsmötesavgiften

 

Till årsmötet i Stockholm 2010 inkom en motion från en grupp i Lund som föreslog att årsmötesavgiften skulle slopas, då det av gruppen ansågs som märkligt att en organisation som arbetar för yttrandefrihet tar betalt av sina medlemmar för deras rätt att yttra sig på årsmöten. Styrelsen höll med om att det är viktigt att en medlems möjlighet att delta i de demokratiska beslut ska påverkas så lite som möjligt av ekonomiska skäl, och att årsmötesavgiften därför medvetet hålls relativt låg. Däremot lyfte styrelsen att det fanns ett par praktiska anledningar att inte slopa avgiften, bland annat för att hålla nere antalet avanmälningar. Årsmötet 2010 beslutade att behålla avgiften.

 

Det har nu gått fyra år sedan det beslutet, och årsmötet utvecklas mot att möjliggöra ett större aktivt deltagande online, alltså via internet. I och med detta har styrelsen diskuterat hur en framtida årsmötesavgift kan se ut.

 

Styrelsens bedömning är att olika avgifter för fysiskt deltagande och deltagande via webben är ohållbart, dels för att styrelsen anser att man inte bör göra skillnad på olika typer av deltagande då det skulle skicka underliga signaler om vilken typ av deltagande som är mest “rätt”. Att betala en årsmötesavgift för att delta i årsmötet från annan ort tror styrelsen att få skulle vara intresserade av, varför en årsmötesavgift skulle hämma det ökade deltagande som onlinemöjligheterna öppnar för. Därför föreslår styrelsen att årsmötesavgiften slopas helt.

 

STYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET BESLUTA

 

att ändra paragraf 9.2 av sektionens stadgar så att den får följande lydelse (överstruket och rödmarkerat är kopplat till den övergripande språkliga revisionen, se X.X, det är endast det blåmarkerade, inklusive överstruket blåttsom är relevant för just detta förslag):

 

9.2 Varje medlem av sektionen har rätt att närvara vid årsmöte och extra medlemsmöte förutsatt att medlemmen innan anmälningstiden till mötet gått ut har erlagtbetalat medlemsavgift för innevarande eller föregående år. För yttrande- och rösträtt vid årsmötet fordraskrävs att medlemmen erlagtbetalat av styrelsen fastställd årsmötesavgift. Anmälan till årsmötet skall ske tillsenast den dag som styrelsen fastställt som senastesista anmälningsdag. I händelse av att flera anmält sig till årsmötet före sista anmälningsdag än vad som av praktiska skäl kan tas emot av årsmötesarrangörerna, ges tidigare anmälda förtur framför senare anmälda.Dock skall alltid minst en deltagare från varje arbetsgrupp garanteras deltagande, förutsatt att anmälan inkommit i tid.