Diskussionsunderlag för styrelsen gällande strategiska mål 2016-2019 Underlag till styrelsemöte 22-23 mars 2014

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 14 mars 2013Diskussionsunderlag för styrelsen gällande strategiska mål 2016-2019

 

Bakgrund

Amnestys nuvarande strategiska plan (ISP) sträcker sig till och med 2015. Internationella rådsmötet (ICM) ska 2015 anta en ny strategisk plan för 2016-2019. Enligt ett underlag från det internationella sekretariatet (IS) ska planen vara tydlig när det gäller prioriteringar, mätbarhet med tydliga förväntade effekter (impact). Samtidigt ska den vara flexibel och möjliggöra förändringar i relation till omvärlden. I planen ska det även vara tydligt vad just Amnesty bidrar med (value-add). Den ska ägas av rörelsen och inspirera. Vidare ska planen bestå av max sex MR-mål och fyra organisatoriska mål. Varje mål ska ha ett långsiktigt mål med mer specifika mål som ska vara möjliga att nå inom fyraårsperioden.

 

Den 31 maj ska vi komma med input till IS kring två saker: 1) vilka anser svenska sektionen vara de viktigaste MR-områden för Amnesty under nästa planeringsperiod, och 2) vilka är de organisatoriska prioriterade frågorna. I detta första skede tittar vi alltså på global nivå för att senare i processen (från hösten 2014) titta på hur det ser ut i den svenska kontexten.

 

Detta är ett första diskussionsunderlag där vi tittar på vilka trender vi ser inför 2016-2019. Hur de påverkar MR-landskapet och oss som organisation kommer delar av personalen och styrelsen diskutera den 24-25 mars inför en vidare konsultation på årsmötet.

 

Nedan ser ni de övergripande områden vi hittills identifierat och vill studera närmare. Vi har delat upp dem i MR och organisation men de båda områden hänger förstås ihop. Inom respektive område hänger självklart också områden ihop.

 

Organisatoriska trender

 

Aktivism och civilsamhället

Hur ser trenderna ut globalt vad gäller civilsamhället och aktivism. Vilka frågor kommer människor att engagera sig i? Vad kommer det att finnas finansiering för (brett). Hur kommer människor i framtiden att engagera sig? Är “klicktivismen” genom tjänster som t.ex. Avaaz och att gilla något på facebook framtiden eller ser aktivismen ut på något helt annat sätt?

 

Trender för stora internationella organisationer

Kommer “konkurrensen” att öka om finansieringen från stora internationella givare? Hur kommer organisationer att finansiera sin verksamhet i framtiden? Hur kommer kopplingen mellan stora organisationer och företag att se ut då allt fler organisationer väljer att finansiera delar av sin verksamhet av/tillsammans med företag. Finns andra trender?

 

Kommer fler organisationer att slås ihop (ex Rädda barnen och Merling)? Hur nischar vi oss bäst? Hur bibehåller organisationer sin trovärdighet och relevans i framtiden? “Moving closer to the ground”  (lokal relevans och arbete på eget land) och “One Amnesty” (global närvaro) - inte unikt för Amnesty.
IT

Hur ser utvecklingen ut på IT-området? Vilka är implikationerna för aktivism? Globalt? Hur kommer människor att ha tillgång till internet? Går det att spara pengar inom IT i framtiden genom att inte alla delar av Amnesty bygger egna IT-system som idag?

 

Trender med konsekvenser för mänskliga rättigheter

 

Miljö/klimat

Vad innebär miljöförstöring och klimatförändringarna för de mänskliga rättigheterna? Migration är förstås en fråga att lyfta, men även ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter hotas (rätten till mat, boende, etc) liksom några civila och medborgerliga. Vilket ansvar har företag när det gäller dessa frågor (t.ex. regnskogsskövling)? Kan en prissättning av naturens tjänster motverka rättighetsperspektivet? Kan privatiseringar leda till att MR förnekas/kränks? Vad kommer framtidens konsumenter att kräva av företag gällande produktionen av deras kläder? Kommer MR-märkning, levnadslöner, inget barnarbete, fackliga rättigheter m.m. ses som självklarheter eller kommer det vara helt ointressant för konsumenter och vad får det för konsekvenser för MR?

 

Världsmakten, konflikter och ansvarsutkrävande

  • Var kommer den politiska, ekonomiska och militära makten att ligga? Hur behålls den? Fortsätter BRICS framåt? Vad händer med USA? Vartåt går EU, Kina och Ryssland? Företags makt? Trenden med högerextrema grupperingar (rasism, sexism)? Annat? Religiösa institutioner? Hur ställer man dessa till svars?

 

  • Den ekonomiska krisen? Konsekvenser för MR?

 

  • Vilka konfliktområden kommer vi att se? Ryssland och Östeuropa är ett område som med sannolikhet kommer att fortsätta att vara en oroshärd. Vad händer med den arabiska våren? Andra områden? Vad handlar de kommande konflikterna om? Naturresurser? Tillgången till vatten är ju en sådan fråga, annat? Vilka kommer att drabbas framöver?

 

  • Vilka kommer hoten att vara för MR-försvarare och varifrån kommer de? I Latinamerika har det de senaste åren förekommit en kriminalisering av MR-försvarare och sociala rörelser. Är det en trend som håller i sig/spridas till andra kontinenter? Andra trender? Kommer Amnestys hubbar att drabbas?

 

Nya MR-områden

Var går människor i bräschen och driver på utvecklingen av MR? På vilka områden krävs att MR utvecklas? Några områden:

 

  • IT/sociala medier, staters massövervakningssystem och personlig integritet

 

  • Har naturen rättigheter (definieras i vissa latinamerikanska länders konstitution).

 

  • Min kropp - var går gränsen? Vad får en göra och inte? Utvecklingen inom biologi/teknik.

 

  • Kommer MR att utvecklas på global, nationell eller främst lokal nivå? Blir den lokala nivån viktigare för MR?

 

Trender civila och medborgerliga rättigheter

Trenden mot avskaffande av dödsstraffet - kommer den att fortsätta? Tortyr? Yttrandefrihet? Kommer främlingsfientlighet öka eller minska?

 

Trender ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Milleniummålen - hur ser de ut? Vad innebär de för oss? Hur ser trenden ut vad gäller fattigdom? Klyftor, diskriminering och resursfördelningr? Mellan länder och inom länder? Företags ansvar när det gäller ESK-rättigheter - hur ser de ut?

 

Migration

Befolkningstrender? Förflyttning inom länder, avfolkning av landsbygden och slum. Förflyttning mellan länder. Migrantarbetares situation och rättigheter.

 

Utsatta grupper i samhället

Vilka grupper kommer vara särskilt utsatta i framtiden? Vilka kommer diskrimineras? T.ex. barn, kvinnor, migranter, HBTQ-personer, minortiteter (t.ex. samerna), majoriteter (t.ex. Guatemala).