Per capsulam-beslut Mars Underlag till styrelsemöte 22-23 mars 2014

Till: Styrelsen

Från: Sofia Halth

Datum: 14 mars 2014

 

Per capsulam-beslut

 

Följande beslut har fattats per capsulam sedan senaste styrelsemötet:

 

- FRII:s kvalitetskod

 

9 mars

 

Beslut

att uppdra till sekretariatet att till junimötet 2014 komma med förslag på hur relevanta krav i FRIIs kvalitetskod kan föras in i styrelsens arbetsordning.

 

- Beslut om direktiv för livesändning, årsmötet 2014

 

9 mars

 

Beslut

 

 

att anta Direktiv kring livesändning och filmning av svenska sektionens årsmöte 2014