Förslag gällande förändring av Granskningskommitténs direktiv Underlag till styrelsemöte 22-23 mars 2014

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 7 mars 2014

 

Förslag gällande förändring av Granskningskommitténs direktiv

 

Årsmötet 2013 uppdrog åt styrelsen att utarbeta nya riktlinjer åt Granskningskommittén, detta i samråd med  Granskningskommittén, och med hänsyn till det pågående arbetet i Frivilligorganisationernas insamlingsråd och Bokföringsnämnden. Detta arbete har påbörjats men är inte slutfört.

 

Däremot har styrelsen tillsammans med Granskningskommittén landat i dels en språklig översyn av direktiven, för att göra dem tydligare och mer lättillgängliga, dels ett tillägg av det sista stycket om hantering av intern information och dels en faktiskt förändring i Granskningskommitténs arbete. Förändringen gäller borttagande av Granskningskommitténs rapport till verksamhetsmötet.

 

Då Granskningskommittén väljs på årsmötet i maj och sektionens ekonomiska rapportcykel förändrats finns inte mycket att gå på för att skriva en rapport redan till verksamhetsmötet. Styrelsen ser därför en poäng i att låta Granskningskommittén fokusera på sin rapport till årsmötet.STYRELSEN FÖRESLÅR ÅRSMÖTET BESLUTA:

 

att ändra Granskningskommitténs direktiv så att de får följande lydelse:

 

GK ska utöva tillsyn över svenska sektionen av Amnesty Internationals (nedan sektionen) och svenska Amnestyfondens (nedan Fonden) verksamhet genom att:

 

- granska att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med stadgar, årsmötesbeslut samt övriga dokument och beslut som är styrande för verksamheten

 

- granska utfallet av och eventuella avvikelser från sektionens och Fondens budget, dess orsaker och de konsekvenser dessa har för verksamheten,

 

- granska att sektionens och Fondens verksamheter är transparenta samt

 

- granska att sektionens och Fondens verksamheter löpande utvärderas.

 

Granskningskommittén ska löpande rapportera om sina iakttagelser och slutsatser till respektive styrelse samt avge skriftlig rapport till årsmötet avseende det föregående verksamhetsåret.

 

Intern information, i enlighet med respektive styrelses regelverk, kan vid behov göras tillgänglig för Granskningskommittén. Granskningskommitténs medlemmar får inte förmedla sådan information till någon obehörig. Detta gäller även efter det att uppdraget har upphört.