Stadgeändringsförslag gällande val av årsmötesordförande Underlag till styrelsemöte 22-23 mars 2014

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 7 mars 2014

 

Stadgeändringsförslag gällande val av årsmötesordförande

 

I samband med diskussionen på styrelsens februarimöte kring motionskommitté diskuterades även årsmötesordförandes eventuella roll. I nuvarande läge inleds och avslutas årsmötesordförandes mandat under själva mötet, varför de inte har någon roll att spela under det kommande året eller i förberedelserna för nästkommande årsmöte.

 

Eftersom sekretariatet och styrelsen behöver stöd i vissa delar av planeringen av årsmötet och årsmötesordföranden behöver mycket förberedelsetid brukar styrelsen redan tidigt ta kontakt med lämpliga kandidater för mötesordförande. Den personen är då väl insatt när årsmötet öppnas. Att årsmötet väljer någon annan än styrelsens förslag är mycket ovanligt.

 

I praktiken har styrelsens förslag alltså redan idag mycket stor påverkan på vem som blir mötesordförande. Om styrelsen istället skulle få möjlighet att faktiskt besluta om vem som blir mötesordförande skulle den personen få bättre möjligheter att förbereda sig och framförallt skulle den på ett tidigare stadium kunna vara ett tydligare stöd i planeringen av de strategiska frågorna inför årsmötet.Ett annat alternativ hade varit att årsmötetsordföranden väljs på föregående årsmöte. Styrelsen tror dock tyvärr att det blir svårt. Det skulle kräva att kandidaterna accepterar kandidaturen över ett år innan årsmötet de förslås sitta ordförande på, till och med innan datum för årsmötet är satt.

 

Vidare skulle årsmötesordföranden kunna ingå i den av styrelsen föreslagna årsmöteskommittén. Detta skulle ge kommittén ett stärkt mandat, då årsmötesordförande, till skillnad från motionsberedare, har ett ansvar för årsmötet. Formellt överförs alltså beslutsrätten från årsmötet till styrelsen. Detta skulle innebära att det inflytande som styrelsen i praktiken redan har formaliseras.

 

STYRELSEN FÖRELÅR ÅRSMÖTET BESLUTA:

 

att ändra paragraf 7.5 av sektionens stadgar så att den får följande lydelse (överstruket är kopplat till den övergripande språkliga revisionen, se X.X, det är endast det blåmarkerade som är relevant för just detta förslag):

 

7.1 Sektionens årsmöte skall hållas senast den 15 maj på tid och plats som styrelsen bestämmer, och leds av två ordföranden valda av styrelsen.

 

att ändra paragraf 7.5 av sektionens stadgar så att den får följande lydelse (överstruket och rödmarkerat är kopplat till den övergripande språkliga revisionen, se X.X, det är endast det blåmarkerade, inklusiveöverstruket blått som är relevant för just detta förslag):

 

7.5 Förslag till årsmötets dagordning upprättas av styrelsen. Följande ärenden skall alltid finnas upptagna:

- upprättande av röstlängd

- fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning

- val av funktionärer: a) två ordförande, b) minst två sekreterare, c) två justerare, d) minst två rösträknare och e) två diskrimineringsombud

- sektionsstyrelsens och revisorernas berättelse avseende sektionen

- fråga om ansvarsfrihet för ledamöterna i sektionsstyrelsen

- fondstyrelsensAmnestyfondens och revisorernas berättelse avseende Amnestyfonden

- fråga om ansvarsfrihet för ledamöterna i fondstyrelsenAmnestyfondens styrelse

- val av sektionsstyrelse: a) ordförande för en tid av två år (väljs vartannat år), b) kassör för en tid av två år (väljs vartannat år), c) ytterligare tre ordinarie ledamöter för en tid av två år och d) två suppleanter för en tid av ett år

- val av fondstyrelse Amnestyfondens styrelse: a) sju ordinarie ledamöter för en tid av två år med val av fyra ena året och tre andra året och b) tre suppleanter för en tid av ett år

- val av granskningskommitté: a) tre ordinarie ledamöter b) en suppleant

 

- val av revisorer för sektionen resp Amnestyfonden: a) en ordinarie, som skall vara auktoriserad revisor och