Kommentarer till ekonomiskt utfall 2013 Underlag till styrelsemöte 22-23 mars 2014

Till: Styrelsen, Granskningskommittén

Från: Sekretariatet

Datum: 14 mars 2014KOMMENTARER TILL EKONOMISKT UTFALL 2013

(3 bilagor)

 

INLEDNING

Denna text är ett komplement till verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. Rapporten tar upp de ekonomiska aspekterna på år 2013.

 

SAMMANFATTNING

(Bilaga 1)

Årets intäkter uppgår till 104,5 mkr vilket är 3,3 mkr över budget. De intäktsslag som främst har överträffat budget är Humanfonden, testamenten och regelbundna gåvor via autogiro. Årets kostnader uppgår till 102,3 mkr vilket är 1,1 mkr över budget. I slutet av året visade en ny prognos på att kostnaderna skulle bli avsevärt lägre än budgeterat samtidigt som intäkterna beräknades bli högre. Styrelsen beslutade därför att ge ett extra frivilligt bidrag till den internationella rörelsen om 6 mkr.  Årets överskott är 2,2 mkr.

 

Viktigt att notera är att det i svenska sektionens redovisning ingår intäkter och kostnader som avser specialprojektet som har beviljats medel från Postkodlotteriet. Internationella sekretariatet är utövare av projektet och i IS konsoliderade redovisning kommer dessa medel att tillräknas IS och inte svenska sektionen.

 

INTÄKTER

(bilaga 2)

Årets intäkter uppgår till 104,5 mkr (inkl räntor) att jämföra med budget 101,2 mkr. Utfallet är 3,3 mkr över budget. De intäktsslag som har överträffat budget är främst Humanfonden, testamenten och medlemsavgifter/gåvor via autogiro.

 

Jämfört med 2012 har intäkterna ökat med 9,5 mkr, vilket är en intäktsökning med 10%. Om medlen för specialprojektet räknas bort är ökningen 5,5%.

 

Intäkterna från nyvärvade medlemmar och givare särskiljs i kall respektive varm rekrytering. Kall rekrytering innebär värvning av medlemmar och givare som inte sedan tidigare har någon anknytning till organisationen, medan varm rekrytering innebär bearbetning av personer som på något sätt har visat sitt intresse. Under rekrytering är det intäkter under värvningsåret som ingår. Efterföljande år räknas dessa intäkter som ett regelbundet givande.

 

Kall rekrytering

Under kall rekrytering återfinns främst intäkter från årets värvning av medlemmar och givare via face-to-face och utfallet är strax under budget. Övrig kall rekrytering har främst skett via internet och telefundraising. Båda intäktskanalerna hamnar något under budget, vilket främst berodde på att resurser från kall rekrytering via telefundraising flyttades till varm rekrytering. Projektet med värvning via door-to-door ställdes in eftersom ett stort antal organisationer på senare tid har startat upp sådan värvning och inga etablerade samarbetsformer finns på plats. Door-to-door är fortfarande en intressant värvningskanal och utvecklingen kommer att följas upp men tillsvidare har man beslutat att avvakta. Årets intäkter från den kalla rekryteringen är 3 751 tkr (budget 4 186 tkr).

 

Varm rekrytering

Intäkterna från varm rekrytering via telefundraising överträffade budget eftersom resurser från kall rekrytering omfördelades hit. Utfallet är 444 tkr, att jämföra med budget 278 tkr.

 

Pågående givande

Intäkterna från medlemsavgifter och gåvor via autogiro uppgår till 69 792 tkr, vilket är 1 131 tkr över budget. Anledningen till intäktsökningen är att medelgåvan varit högre än budgeterat. Vid årsskiftet så betalade 88% av sektionens medlemmar och givare via autogiro. Antalet medlemmar och givare var vid årsskiftet 104 840 st, varav 100 537 st var medlemmar. Intäkterna från uppgradering via telefundraising var 2 334 tkr, vilket är 899 tkr under budget och anledningen är att det inledningvis under året var brist på personal samt att det saknades telefonnummer att ringa till. Under sommaren och hösten lades extra resurser in genom att bland annat köpa in mobilnummer. Satsningen var lyckadom man ser till antalet uppgraderingar, men det är näst intill omöjligt att ta tillbaka intäkterna under samma budgetår eftersom en uppgradering eller värvning i januari är värd 12 gånger så mycket som en december. Totala intäkter för hela intäktsgruppen är 78 100 tkr, vilket är 50 tkr under budget.

 

Övrig fundraising

Intäkterna från övrig fundraising uppgår till 30 826 tkr, 4 475 tkr över budget. De intäktsslag som främst överstiger budget är Humanfonden och testamenten men även gåvor från grupper hamnade högre. Intäkterna från företagssamarbeten blev 372 tkr under budget och samarbetet med Nudie Jeans nådde inte budget.

 

Försäljning

Till försäljning räknas intäkter från Amnestybutiken, kortkampanjen och prenumerationer på Amnesty Press. Utfallet är 551 tkr (budget 516 tkr).

 

Övriga intäkter

Under övriga intäkter återfinns Amnestyakademin och räntor. Intäkterna uppgår till 226 tkr, att jämföra med budget 575 tkr.

 

Amnestyfonden

Som en avgående post ligger den del av insamlade medel som enligt avtalet om gemensam insamling tillfaller Amnestyfonden. Amnestyfondens andel blev 9 399 tkr.KOSTNADER

(bilaga 3)

 

I enlighet med den internationella kontoplanen delas kostnadsbudgeten upp i fyra huvudområden: fundraising, arbetet för mänskliga rättigheter, stöd till organisationen och transaktioner inom rörelsen. Varje huvudområde delas i sin tur in i olika verksamhetsområden och sedan än mer detaljerat i kostnadsställen (cost centres).

 

Kostnaderna för fundraising blev 2,6 mkr lägre än budgeterat och kostnaderna för arbetet för mänskliga rättigheter hamnade 2,1 mkr under budget. Anledningen till att kostnaderna under flera år inte har nått upp till budget är att ambitionerna har varit höga och det senare har visat sig att alla planerade aktiviteter inte har hunnits med. Dessutom har införandet av den internationella kontoplanen på många sätt komplicerat planerings- och budgetarbetet och ett arbete med att skapa samordningstjänster för verksamhetsplanering och budgetering har därför påbörjats, vilket förväntas ge en bättre budgeteringsprocess framöver.

 

Eftersom prognosen för helåret visade på att kostnaderna skulle bli lägre än budgeterat, samtidigt som intäkterna beräknades bli högre, fattade styrelsen beslut om att ytterligare ett extra frivilligt bidrag om 6 mkr skulle ges till den internationella rörelsen. De sammanlagda kostnaderna 2013 uppgår till 102,3 mkr, att jämföra med budget 101,1 mkr.

 

Fundraising

Kostnaderna för fundraising uppgår till 18 237 tkr, 2 593 tkr under budget. Anledningen är att ett flertal aktiviteter har varit överbudgeterade och i vissa fall har personalomsättning inom området inneburit att planerade aktiviteter inte har kunnat genomföras. Det förekommer även avvikelser inom budgeten som beror på att resurser har omfördelats.

 

De nya internationella riktlinjerna för redovisning medger inte att kostnader fördelas mellan t ex kommunikation, information och insamling vilket medför att kostnaderna för huvudgruppen fundraising kommer att bli högre i redovisningen enligt Cocoa jämfört med årsredovisningen och redovisningen till Svensk Insamlingskontroll.

 

Kall rekrytering

Kostnaderna för kall rekrytering uppgår till 11 244 tkr, 626 tkr under budget. Under året har resurser från door-to-door omfördelats till face-to-face och inom telefundraising har resurser flyttas från kall till varm rekrytering eftersom det i år visade sig ge en bättre effekt.

 

Varm rekrytering

Eftersom resurser från kall rekrytering via telefundraising under året omfördelades till varm rekrytering blev utfallet 1 248 tkr, 458 tkr över budget.

 

Pågående givande

Kostnaderna för det pågående givandet är låga i jämförelse mot intäkterna. Utfallet är 3 121 tkr, vilket är 739 tkr under budget. Anledningen till att kostnaderna hamnade under budget är att ett flertal aktiviteter varit överbudgeterade.

 

Övrig fundraising

Utfallet för övrig fundraising är 854 tkr, 326 tkr under budget. Även här har aktiviteter varit överbudgeterade.

 

Stöd till fundraising

Stödet till fundraising uppgår till 3 218 tkr, 1 285 tkr under budget. Anledningen är att budgeterade kostnader för annonsering flyttats till de kampanjer som avsågs samt att välkomstaktiviteter och trycksaker varit för högt budgeterade.

 

Försäljning

Kostnaderna uppgår till 306 tkr, 71 tkr under budget.

 

Amnestyfonden

Som en avgående post från fundraisingkostnaderna finns Amnestyfondens del av insamlingskostnaderna.Arbetet för mänskliga rättigheter

Kostnaderna för hela arbetet för mänskliga rättigheter uppgår till  25,3 mkr, vilket är 2,1 mkr under budget. Aktiviteter har budgeterats för högt och avvikelserna är ganska jämnt fördelade över verksamhetsområdena; prioriterat MR-arbete, ej prioriterat MR-arbete och stöd till MR-arbetet.Diagrammet visar utfall i jämförelse mot budget (i mkr) inom arbetet för mänskliga rättigheter.

 

Prioriterat MR-arbete

Till det prioriterade MR-arbetet räknas sektionens kampanj- och påverkansarbete. Kostnaderna för hela området är 7 304 tkr, 721 tkr under budget. Främst är det kampanjarbetet inom MENA och mödradödlighet som blev lägre än budgeterat.

 

Ej prioriterat MR-arbete

Under ej prioriterat MR-arbete ligger främst sektionens arbete med utbildning inom mänskliga rättigheter. Utfallet blev 2 912 tkr, 705 tkr under budget. Anledningen är att  personalförändringar ledde till lägre kostnader för Amnestyakademin.

 

Utvecklingskostnader

Utfallet för det planerings- och utvecklingsarbete som bedrivs inom ramen för handlingsplanen blev 1 909 tkr, 158 tkr över budget.

 

Stöd till MR-arbetet

Under stöd till MR-arbetet återfinns stöd till medlemmar, grupper och distrikt men även kostnader för Amnesty press och annan utåtriktad kommunikation. Utfallet uppgår till 13 182 tkr, 876 tkr under budget. Stödet till medlemmar, aktivister och grupper hamnade 492 tkr under budget och det beror på överbudgeteringar men också på att kostnader har fördelats ut på respektive kampanj.Stöd till organisationen

Organisationsstöd

Utfallet för gemensamma kostnader uppgår till 13 410 tkr, 436 tkr över budget. Det är främst sekretariatskostnader som står för budgetavvikelsen.

 

Styrning

Utfallet är 2 102 tkr, 204 tkr under budget. Det är kostnaderna för internationella rådsmötet (ICM), styrelsen och årsmötet som blev lägre än budgeterat.

 

Övriga gemensamma kostnader

Utfall 492 tkr, 608 tkr under budget. Kostnaderna för avskrivningar blev lägre än budgeterat beroende

på försenade utvecklingskostnader för CRM-systemet.Transaktioner inom rörelsen

Transaktioner inom rörelsen uppgår till 42 728 tkr (budget 36 505 tkr), vilket är 41% av totala intäkter. Viktigt att notera är att de medel som överförts till IS för specialprojektet ingår.

 

Internationella sekretariatet

Det obligatoriska bidraget till den internationella rörelsen uppgick till 18 934 tkr. I budgeten låg dessutom frivilliga bidrag (additional voluntary contribution, AVC) på 13 156 tkr. Eftersom det i slutet av året framgick att intäkterna skulle komma att överstiga prognosen samt att kostnaderna skulle bli lägre, togs beslut om att ytterligare ett frivilligt bidrag på 6 000 tkr skulle ges till den internationella rörelsen. Den del av Postkodlotteriets specialprojektet som har utbetalats till IS uppgår till 3 748 tkr.

 

EU-kontoret

Bidraget till Amnestys EU-kontor uppgår till 794 tkr.                                                       

                                                                

 

FUNKTIONSINDELNING AV KOSTNADERNA

I årsredovisningen delas kostnaderna upp efter funktion. Ändamålskostnaderna blev 78% i relation till intäkterna och motsvarande kostnader för insamling- och administration blev 20%.

 

Till ändamålskostnader räknas bland annat sektionens bidrag till det internationella sekretariatet och direkta samt fördelade kostnader för kampanj- och opinionsbildning. Som insamlingskostnader räknas kostnader för insamlingsarbete inkl fördelade kostnader. Till administrationskostnader räknas kostnader som är nödvändiga för att administrera organisationen. Även medlemsvärvning och medlemsregister ingår i administrationskostnaderna.

 

Svensk Insamlingskontroll avgör vilka insamlingsorganisationer som får ha 90-konto. Enligt deras föreskrifter måste minst 75% av en insamlingsorganisations intäkter gå till organisationens ändamål och omvänt får som mest 25% gå till insamling och administration.EGET KAPITAL/RESERVER

Det egna kapitalet uppgår till 29,8 mkr. Jämfört med 2012 har det egna kapitalet ökat med  2,2 mkr.

 

Hösten 2013 antogs en ny reservpolicy som baseras på internationella riktlinjer. De internationella riktlinjerna har tillkommit för att tillse att den globala rörelsen som helhet har en bra nivå på reserverna för att säkra en stabil verksamhet och för att varje sektion ska ha tillräckliga reserver för de egna kraven. Sektionens reserver ska enligt policyn motsvara 3-5 månaders verksamhetskostnader (inklusive obligatoriska bidrag till internationella rörelsen) och nivån ska vara anpassad till vilka framtida åtaganden som finns samt andra faktorer som kan påverka behovet.

 

Den samlade bedömningen av sektionens reservkrav 2013 fastställde den lägsta nivån på reserven till 26,3 mkr och den högsta nivån till 31,6 mkr. vilket innebär att det utgående egna kapitalet hamnar på en godkänd nivå.

 

Sektionens tillgångar är placerade i räntefonder med låg risk. Sektionens placeringspolicy tillåter inte placeringar i aktier förutom Human- och Hjälpfonden där Amnesty kan placera 50 tkr vardera.

Bilagor

Bilaga 1.  Resultatrapport 2013, sammanfattning

Bilaga 2.  Resultatrapport 2013, intäkter

Bilaga 3.  Resultatrapport 2013, kostnader

 

Resultatrapport 201312, sammanfattning
  Bilaga 1
      
      
INTÄKTERAck utfallBudgetUtfall i % av budgetUtfall - budgetUtfall 2012
KALL REKRYTERING3 750 8274 186 00090%-435 1733 317 844
VARM REKRYTERING444 138278 000160%166 138762 525
PÅGÅENDE GIVANDE78 099 96578 150 000100%-50 03572 127 947
ÖVRIG FUNDRAISING30 826 37226 351 000117%4 475 37226 570 790
FÖRSÄLJNING550 492516 000107%34 492428 590
ÖVRIGA INTÄKTER 224 571575 00039%-350 429654 708
AMNESTYFONDEN-9 398 605-8 891 000106%-507 605-8 822 269
TOTALA INTÄKTER104 497 760101 165 000103%3 332 76095 040 135
      
KOSTNADERAck utfallBudgetUtfall i % av budgetUtfall - budgetUtfall 2012
FUNDRAISING OCH FÖRSÄLJNING-18 236 711,62-20 830 00088%-2 593 288-18 101 958
KALL REKRYTERING-11 244 031-11 869 56095%-625 529-9 040 525
VARM REKRYTERING-1 248 458-790 099158%458 359-3 301 592
PÅGÅENDE GIVANDE-3 120 810-3 859 43181%-738 621-3 202 496
ÖVRIG FUNDRAISING-854 217-1 181 01872%-326 801-534 395
STÖD TILL FUNDRAISING-3 217 523-4 502 71671%-1 285 193-3 486 162
FÖRSÄLJNING-306 173-377 17681%-71 003-280 490
AMNESTYFONDEN1 754 5011 750 000100%-4 5011 743 688
ARBETET FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER-25 307 699,46-27 451 60192%-2 143 902-23 997 476
PRIORITERAT MR-ARBETE-7 303 531-8 024 60191%-721 070-6 043 339
EJ PRIORITERAT MR-ARBETE-2 912 950-3 618 00081%-705 050-2 840 302
UTVECKLINGSKOSTNADER-1 908 920-1 751 000109%157 920-1 121 361
STÖD TILL MR-ARBETET-13 182 299-14 058 00094%-875 701-13 992 475
STÖD TILL ORGANISATIONEN-16 003 839-16 380 00098%-376 161-15 380 424
ORGANISATIONSSTÖD-13 409 870-12 974 000103%435 870-13 158 125
STYRNING-2 102 355-2 306 00091%-203 645-1 595 105
ÖVRIGA KOSTNADER-491 614-1 100 00045%-608 386-627 194
TRANSAKTIONER INOM RÖRELSEN-42 728 419-36 505 000117%6 223 419-35 313 565
INTERNATIONELLA SEKRETARIATET-41 934 084-35 693 000117%6 241 084-34 561 489
EU-KONTORET-794 335-812 00098%-17 665-752 076
TOTALA KOSTNADER-102 276 669-101 165 000101%1 111 669-92 793 423
RESULTAT0 2 221 0922 246 712

 

 

Resultatrapport 201312, intäkter
   Bilaga 2
    
       
INTÄKTERAck utfallBudgetUtfall i % av budgetUtfall - budgetPrognos Q3Utfall 2012
KALL REKRYTERING3 750 8274 186 00090%-435 1733 983 5003 317 844
1214 Cold recruitment: direct dialogue/F2F2 835 6312 800 954101%34 6772 915 0002 519 048
1216 Cold recruitment: door to door0183 7890%-183 7890140 245
1226 Cold recruitment: web554 010662 47884%-108 468637 000584 218
1230 Cold recruitment: telemarketing307 856463 63066%-155 774367 50017 575
1238 Cold recruitment: other53 33075 14971%-21 81964 00056 758
VARM REKRYTERING444 138278 000160%166 138425 000762 525
1312 Warm recruitment: direct mailings32 05091 69135%-59 64135 00094 020
1326 Warm recruitment: web00 001 950
1328 Warm recruitment: SMS00 00346 541
1330 Warm recruitment: telemarketing412 088186 740221%225 348390 000320 014
1338 Warm recruitment: other0-4310%43100
PÅGÅENDE GIVANDE78 099 96578 150 000100%-50 03577 959 00072 127 947
1422 Recurring payments - prompted: mailings4 264 1674 333 08098%-68 9133 971 0004 488 336
1426 Recurring payments - prompted: telemarketing102 475188 36054%-85 885112 00079 605
1428 Recurring payments - prompted: other channels317 985376 31484%-58 329304 5006 335
1429 Recurring payments - unprompted69 792 48268 661 802102%1 130 68069 855 00062 794 586
1436 Upgrade: telemarketing2 334 2793 233 36572%-899 0862 530 0003 573 503
1438 Upgrade: all other channels86 52682 006106%4 52083 500118 206
1444 Reactivation: web64 855124 43752%-59 58281 00056 490
1446 Reactivation: telemarketing350 875121 916288%228 959325 500147 990
1448 Reactivation: all other channels122 736202 87160%-80 135124 500187 229
1452 Other non-recurring donations: prompted267 480290 40092%-22 920265 500214 343
1454 Other non-recurring donations: unprompted396 105535 44974%-139 344306 500461 324
ÖVRIG FUNDRAISING30 826 37226 351 000117%4 475 37227 737 96826 570 790
1512 Legacies and bequests3 289 7061 321 000249%1 968 7062 370 0004 262 818
1514 Trusts and foundations17 192 75317 320 00099%-127 24717 133 46813 000 000
1516 Major donor409 611450 00091%-40 389172 000701 297
1518 Institutions266 878180 000148%86 878283 500175 128
1526 Corporations1 067 5251 440 00074%-372 4751 080 000249 693
1530 Other corporations119 170240 00050%-120 83073 500268 368
1532 Investment funds5 783 1982 940 000197%2 843 1984 405 5005 047 012
1534 Other non-recurring donations from individuals806 994960 00084%-153 006720 000727 480
1536 Collections00 00729
1540 Groups1 890 5381 500 000126%390 5381 500 0002 137 964
1548 Other fundraising00 00300
FÖRSÄLJNING550 492516 000107%34 492514 000428 590
1712 On-line merchandise catalogue210 572255 66782%-45 095176 000215 652
1718 Books and other publications339 920260 333131%79 587338 000204 188
1728 Other merchandise sales00 008 750
ÖVRIGA INTÄKTER224 571575 00039%-350 429600 000654 708
1812 Other income85 241200 00043%-114 759100 000154 284
1813 Interest income139 330375 00037%-235 670500 000500 424
AMNESTYFONDEN-9 398 605-8 891 000106%-507 605-8 892 468-8 822 269
8426 Swedish Relief Fund-9 398 605-8 891 000106%-507 605-8 892 468-8 822 269
TOTALA INTÄKTER104 497 760101 165 000103%3 332 760102 327 00095 040 135

 

 

Resultatrapport 201312, kostnader
   Bilaga 3
    
       
KOSTNADERAck utfallBudgetUtfall i % av budgetUtfall - budgetPrognos Q3Utfall 2012
FUNDRAISING OCH FÖRSÄLJNING-18 236 711,62-20 830 00088%-2 593 288-18 332 000-18 101 958
KALL REKRYTERING-11 244 031-11 869 56095%-625 529-10 745 000-9 040 525
1214 Cold recruitment: direct dialogue/F2F-7 926 983-7 238 942110%688 041-7 400 000-7 169 882
1216 Cold recruitment: door to door-113 510-719 37016%-605 860-92 000-424 832
1226 Cold recruitment: web-466 274-691 82867%-225 554-400 000-279 905
1228 Cold recruitment: SMS00 00-2 610
1230 Cold recruitment: telemarketing-2 712 456-3 079 42088%-366 964-2 779 000-692 552
1232 Cold recruitment: smartphone apps-808-100 0001%-99 192-50 000-470 744
1238 Cold recruitment: other-24 000-40 00060%-16 000-24 0000
VARM REKRYTERING-1 248 458-790 099158%458 359-1 223 000-3 301 592
1312 Warm recruitment: direct mailings-114 486-162 54770%-48 061-96 000-89 448
1326 Warm recruitment: web-11 177-47 00024%-35 823-47 000-39 966
1328 Warm recruitment: SMS00 00-294 117
1330 Warm recruitment: telemarketing-1 122 795-580 552193%542 243-1 080 000-2 875 975
1334 Warm recruitment: telefacing00 00-2 086
PÅGÅENDE GIVANDE-3 120 810-3 859 43181%-738 621-3 134 000-3 202 496
1421 Recurring payments - SMS00 000
1422 Recurring payments - prompted: mailings-1 056 959-1 277 10183%-220 142-1 050 000-1 048 191
1424 Recurring payments - prompted: web-15 6080 15 608-5 000-26 753
1426 Recurring payments - prompted: telemarketing-101 590-330 57231%-228 982-120 000-84 238
1428 Recurring payments - prompted: other channels-246 914-553 46245%-306 548-285 0000
1429 Recurring payments - unprompted-58 122-57 094102%1 028-58 0000
1436 Upgrade: telemarketing-1 374 924-1 331 392103%43 532-1 331 000-1 711 789
1442 Reactivation: mailings00 001 875
1446 Reactivation: telemarketing-255 995-256 810100%-815-270 000-309 703
1452 Other non-recurring donations: prompted00 000
1454 Other non-recurring donations: unprompted-10 698-53 00020%-42 302-15 000-23 697
ÖVRIG FUNDRAISING-854 217-1 181 01872%-326 801-997 000-534 395
1512 Legacies and bequests-295 674-349 13585%-53 461-346 000-124 517
1514 Trusts and foundations-303 817-402 61575%-98 798-349 500-273 427
1516 Major donor-159 200-254 63563%-95 435-203 000-44 836
1518 Institutions0-10 0000%-10 000-5 0000
1526 Corporations-60 405-102 31759%-41 912-56 500-57 397
1530 Other corporations-30 592-31 15898%-566-31 0000
1532 Investment funds0-31 1580%-31 1580-28 945
1534 Other non-recurring donations from individuals-4 5280 4 528-6 000-5 073
1548 Other fundraising00 00-200
STÖD TILL FUNDRAISING-3 217 523-4 502 71671%-1 285 193-3 691 000-3 486 162
1612 Fundraising Management Team-139 479-164 63485%-25 155-140 000-139 137
1614 Co-ordination and management-656 128-657 744100%-1 616-635 000-555 261
1616 Market research-150 936-128 547117%22 389-145 000-10 375
1617 Data analysis-10 375-90 00012%-79 625-11 000-169 007
1618 Research and development00 00-26 752
1620 Brand-272 300-664 26841%-391 968-371 000-322 580
1622 Skills share and benchmarking-105 433-181 15858%-75 725-97 000-121 812
1624 Welcome activities-205 648-558 09437%-352 446-382 000-503 633
1626 Supporter relations-969 105-1 048 44092%-79 335-1 100 000-1 014 912
1628 Publications-708 118-1 009 83170%-301 713-810 000-622 693
FÖRSÄLJNING-306 173-377 17681%-71 003-318 000-280 490
1712 On-line merchandise catalogue-306 173-377 17681%-71 003-318 000-280 260
1716 Shops0 #DIV/0!0 -230
AMNESTYFONDEN1 754 5011 750 000100%-4 5011 776 0001 743 688
8426 Swedish Relief Fund1 754 5011 750 000100%-4 5011 776 0001 743 688
HUMAN RIGHTS WORK-25 307 699,46-27 451 60192%-2 143 902-25 437 500-23 997 476
PRIORITERAT MR-ARBETE-7 303 531-8 024 60191%-721 070-7 686 500-6 043 339
Maternal Health: TOTAL-1 189 451-1 505 711 79%-316 260-1 211 500 -89 720
Corporate Accountability: TOTAL-508 383-556 838 91%-48 456-457 000 -1 303 459
Forced Evictions: TOTAL-267 317-336 481 79%-69 164-241 000 -938 083
Other Slums and informal settings: TOTAL   0 -1 250
Security With Human Rights: TOTAL-124 598-108 945114%15 653-129 000-87 942
Abuses in the Justice System: TOTAL-46 358-30 998150%15 360-55 000-30 223
Crisis and transition in MENA: TOTAL-997 230-1 457 056 68%-459 826-1 343 000 -842 783
Other International Justice: TOTAL-45 148-73 715 61%-28 567-60 000 -18 367
Arms Trade Treaty: TOTAL-116 278-146 787 79%-30 509-112 000 -212 346
Abolish the Death Penalty: TOTAL-183 565-111 021 165%72 544-171 000 -73 980
Defending People on the Move: TOTAL-1 694 322-1 738 770 97%-44 448-1 690 000 -1 694 793
Promoting Freedom of Expression: TOTAL-174 720-177 442 98%-2 722-177 000 -747 850
Individuals at risk: TOTAL-1 818 015-1 770 837 103%47 178-2 020 000 0
Ending Discrimination and Persecution: TOTAL-26 927-10 000 269%16 927-20 000 -2 543
EJ PRIORITERAT MR-ARBETE-2 912 950-3 618 00081%-705 050-3 045 500-2 840 302
4312 Gender related projects: advocacy-1 0990 1 099-1 0000
4313 Gender related projects: mobilisation-44 267-30 000148%14 267-53 0000
4314 Gender related projects: media-78 071-107 50073%-29 429-76 5000
4354 Crisis response: media-45 553-102 00045%-56 447-70 000-22 230
4453 AI @ 50: mobilisation00 00-3 125
4710 Human Rights Education-2 743 961-3 378 50081%-634 539-2 845 000-2 814 947
UTVECKLINGSKOSTNADER-1 908 920-1 751 000109%157 920-1 922 500-1 121 361
6221 One Digital Amnesty-890 661-1 018 00087%-127 339-890 000-899 040
6241 Strategy-88 186-99 00089%-10 814-90 000-51 927
6242 Learning-38 655-57 00068%-18 345-74 000-35 882
6243 Impact-33 726-37 00091%-3 274-34 000-30 732
6244 Planning-662 781-235 000282%427 781-628 000-66 562
6261 Monitoring-2 108-40 0005%-37 892-2 5000
6262 Reporting00 00-857
6511 One Financial Amnesty Expense-192 803-265 00073%-72 197-204 000-36 361
STÖD TILL MR-ARBETET-13 182 299-14 058 00094%-875 701-12 783 000-13 992 475
6722 Co-ordination and management-1 368 893-1 500 50091%-131 607-1 317 000-1 508 764
6724 New media-926 102-1 018 00091%-91 898-835 000-296 730
6726 Traditional media-712 067-757 00094%-44 933-687 000-584 929
6732 Outreach00 00-225
6734 Law and policy-4380 43800
6736 Advocacy and political-284 261-260 000109%24 261-285 000-264 652
6742 Supporter magazine-3 947 173-3 914 000101%33 173-3 914 000-3 529 749
6744 Publications-8 163-30 00027%-21 838-4 000-470 805
6746 Office volunteer support-302 981-393 00077%-90 019-276 000-279 376
6752 Members, activists and groups support-4 569 511-5 061 50090%-491 989-4 440 000-6 155 900
6754 Capacity building-509 010-838 00061%-328 990-478 000-520 432
6756 AI global annual report-978-30 0003%-29 0220-19 847
6758 Learning and training-302 2070 302 207-275 000-4 654
6762 Urgent actions-125 258-128 00098%-2 742-136 000-86 368
6768 Other human rights support expense-125 258-128 00098%-2 742-136 000-270 044
STÖD TILL ORGANISATIONEN-16 003 839-16 380 00098%-376 161-15 621 000-15 380 424
ORGANISATIONSSTÖD-13 409 870-12 974 000103%435 870-13 036 500-13 158 125
7122 Co-ordination and management-629 462-399 000158%230 462-611 000-476 380
7124 Finance-1 385 286-1 173 000118%212 286-1 344 000-1 262 690
7132 CRM software-409 861-567 00072%-157 139-416 000-1 230 595
7133 AI websites-171 494-288 00060%-116 506-160 000-106 675
7134 Knowledge management-220 571-450 00049%-229 429-306 000-39 119
7135 Organisational support software-350 746-472 00074%-121 254-298 500-191 848
7138 Other information technology-1 218 832-1 551 00079%-332 168-1 156 000-1 512 074
7142 Human resources-2 123 661-1 738 000122%385 661-1 960 000-1 686 644
7144 Facilities-5 060 122-4 570 000111%490 122-4 975 000-4 709 414
7146 Office relocation and set up-3830 3830-20 500
7152 Printing and publications-322 671-350 00092%-27 329-355 000-316 490
7154 Legal-2270 22700
7156 Regional office management-535 321-417 000128%118 321-483 000-645 192
7164 Executive Director-962 597-946 000102%16 597-945 000-930 212
7166 Directors' Forum-16 322-30 00054%-13 678-25 000-15 906
7174 International Finance Meeting0-23 0000%-23 0000-3 421
7198 Other organisational support-2 3160 2 316-2 000-10 965
STYRNING-2 102 355-2 306 00091%-203 645-2 079 500-1 595 105
7212 Board of Directors or Trustees-914 130-1 005 00091%-90 870-903 500-843 860
7213 Governance committees-63 901-45 000142%18 901-71 000-39 384
7214 Annual General Meeting-788 633-841 00094%-52 368-768 500-615 912
7215 Annual reports-23 930-15 000160%8 930-24 000-53 886
7217 Chairs' Forum-10 055-20 00050%-9 945-10 000-3 187
7218 International Council Meeting-190 582-300 00064%-109 418-190 0000
7220 Other international governance bodies-11 674-40 00029%-28 326-9 500-6 324
7298 Other governance-99 450-40 000249%59 450-103 000-32 552
ÖVRIGA KOSTNADER-491 614-1 100 00045%-608 386-505 000-627 194
7413 Other taxes00 00-1 365
7414 Depreciation and amortisation-491 614-1 100 00045%-608 386-505 000-625 176
7498 Other general expense00 00-653
TRANSAKTIONER INOM RÖRELSEN-42 728 419-36 505 000117%6 223 419-36 728 500-35 313 565
INTERNATIONELLA SEKRETARIATET-41 934 084-35 693 000117%6 241 084-35 934 000-34 561 489
8005 IS-41 937 553-35 693 000117%6 244 553-35 937 500-34 561 489
8280 Italy3 4690 -3 4693 5000
EU-KONTORET-794 335-812 00098%-17 665-794 500-752 076
8210 European Association Office-794 335-812 00098%-17 665-794 500-752 076
TOTALA KOSTNADER-102 276 669-101 165 000101%1 111 669-96 119 000-92 793 423