Underlag angående framtagande av nya strategiska mål 2016-2019 Underlag till styrelsemöte 22-23 mars 2014

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet/Elisabeth Lundgren

Datum: 7 mars 2014

 

Underlag angående framtagande av nya strategiska mål 2016-2019

 

Bakgrund

Amnestys nuvarande strategiska plan (ISP) sträcker sig till och med 2015. Internationella rådsmötet ska 2015 anta en ny strategisk plan för 2016-2019. Enligt ett underlag från det internationella sekretariatet ska planen vara tydlig när det gäller prioriteringar, mätbarhet med tydliga förväntade effekter (impact). Samtidigt ska den vara flexibel och möjliggöra förändringar i omvärlden. I planen ska det även vara tydligt vad just Amnesty bidrar med (value-add). Den ska ägas av rörelsen och inspirera. Vidare ska planen bestå av max sex MR-mål och fyra organisatoriska mål. Varje mål ska ha ett långsiktigt mål med mer specifika mål som ska vara möjliga att nå inom fyraårsperioden.

 

Internationella sekretariatet bjuder in till en konsultationsprocess i fyra steg.

 

De tre stegen är:

  1. Mars - maj 2014: “Sharing of ideas about structure and content of goals to ensure robust evidence base and strongest possible analysis of Amnesty “value-add”.

  2. Augusti - december 2014: “Initial draft strategic goals”. Under denna period kommer ett första utkast på ny plan från IS. Här tänker vi oss att vi använder verksamhetsmötet för att konsultera medlemmarna. Vi bjuder in brett till det mötet och inte bara de aktiva på distriktsnivå.

 

  1. Januari - maj 2015: “Draft resolution”. Nu kommer ett nytt relativt färdigt utkast för sektionerna att lyfta på sina årsmöten.

 

  1. Beslut på ICM

 

Plan för svenska sektionen

Vi tycker att det är viktigt att vi får till en bred konsultativ process kring den nya strategiska planen. Vi vill se ett stort engagemang och ett högt deltagande bland våra medlemmar. Än så länge har vi tagit fram en plan för det första steget i konsultationsprocessen. Ambitionen är att vi till årsmötet har en tydligare plan för hela perioden där vi även inkluderar arbetet med svenska sektionens handlingsplan.

 

Den 31 maj ska vi komma med input till IS kring två saker: 1) vilka anser svenska sektionen vara de viktigaste MR-områden för Amnesty under nästa planeringsperiod, och 2) vilka är de organisatoriska prioriterade frågorna. I ett första skede tittar vi på global nivå för att senare i processen titta på hur det ser ut i den svenska kontexten.

 

Vi tänker oss detta första steg i tre stora steg

 

1. Bred workshop den 24 mars för hela styrelsen och alla anställda. Vi tänker oss upplägget i form av korta föreläsningar med ex Margot Wallström, Tomas Hammarberg, Emmanuel Karlsten, Hans Rosling, MR-ansvarig på UD, Kjell A Nordström. Detta är för att få inspiration och sätta igång analysarbetet. Föreläsningarna filmas och läggs upp på medlemssidorna.

 

2. Intern workshop den 25 mars för styrelsen och vissa anställda (ledningsgruppen, de som leder arbetet samt vissa resurspersoner) där vi tillsammans följer upp workshopen den 24 mars och diskuterar vad det vi hört innebär för oss som organisation.

 

3. Diskussion på årsmötet med Påverkanstorg, anförande och workshop

 

Efter aktiviteterna den 24 och 25 mars tas ett underlag fram till årsmötet. Underlaget skrivs av sekretariatet och bifogas årsmöteshandlingarna. Ett särskilt e-postutskick görs också till distriktsombud och gruppsekreterare där de informeras om processen. Information läggs även in i aprilnumret av Insats. Underlaget och filmerna från den breda workshopen den 24 mars läggs upp på medlemssidorna.

 

Vi vill att de strategiska målen 2016-2019 är en röd tråd på årsmötet. Det är vår förhoppning att det kan ställas en fråga till de som kandiderar till sektion- och Amnestyfondstyrelsen som rör kommande globala utmaningar som Amnesty bör bemöta i sitt arbete innan 2016-2019. Under årsmötet planeras också ett anförande som ger perspektiv på globala utmaningar. På Påverkanstorget vill vi ha underlaget som skickades med årsmöteshandlingarna som en egen diskussionspunkt där synpunkter plockas in från medlemmar och som sedan presenteras som en inledning till den workshop som hålls en timme på söndagen om utkastet. Vi rekommenderar att styrelsen bör vara med och hålla i workshopen med sekretariatets personal samt ge input till innehållet i workshopen. Efter årsmötet revideras underlaget till IS som går på remiss till styrelsen den 19 maj med synpunkter inskickade till sekretariatet senast den 25 maj.Förslag till beslut:

 

att styrelsen godkänner planen för framtagande av ny strategisk plan 2016-2019,

 

att styrelsen uppdrar åt sekretariatet att presentera en ny processplan för de strategiska målen till styrelsens junimöte där även framtagandet av den svenska planen finns med.