Möte med sektionens styrelse 27-28 september 1997 Protokoll från 1-2 september 1997

PROTOKOLL NR 4/97/98

Möte med sektionens styrelse 27-28 september 1997

Ledamöter Närvarande
Charlotte Dunge paragraferna 66-83
Christian Gräslund X
Jesper Hansén X
Christer Nordberg X
Charlotta Nordenberg X
Lars-Olof Olofsson X
Hanna Roberts X
Johanna Strandh X
Maja Åberg X

Suppleanter
Katarina Bergehed X
Åsa Fahlbeck paragraferna 66-83
Kaj Köhlquist anmält förhinder

Övriga
Anita Ankarswärd paragraf 57
Brita Brännström paragraf 57
Gabi Björsson paragraf 57
Malin Flobrink sekreterare
Dan Grundin paragraferna 66-71
Hans Hagwall X
Christa Hauser paragraf 57
Kerstin Höijer paragraferna 66-75
Jan Nygren paragraferna 50-55
Kerstin Sundman paragraf 57
Anna-Karin Wesslenius paragraferna 66-71

Mötesordförande
Charlotta Nordenberg paragraferna 50-58, 60, 66-83
Jesper Hansén paragraferna 59, 61-65


§ 50 Val av justerare och rapportör till grupputskicket

Beslut att välja Lars-Olof Olofsson till justerare av protokollet;

att välja Lars-Olof Olofsson som rapportör till grupputskicket.

§ 51 Val av ordförandereserv till nästa möte

Beslut att välja Hanna Roberts till ordförandereserv för nästa möte.

§ 52 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.

§ 53 Protokoll från styrelsens möte den 13-15 juni 1997

Styrelsen tar del av det justerade protokollet från mötet den 13-15 juni 1997. Vissa revideringar görs:
Under rapport från sekretariatet § 17 står: En treårs plan ang. utvecklingen av nya sektioner har kommit från IS, där bl a Polen prioriteras, något som sekretariatet tagit fasta på. Detta är inte korrekt. Det bör stå: En treårsplan för utvecklingen av Amnesty i Polen har kommit från IS, med förfrågan om vad svenska sektionen kan bidra med för stöd.
I beslutssatsen under § 36 ska ordet besvarar ändras till besvara .
Under § 39 står: Styrelsen saknar fn en ungdomsansvarig, något som behövs inför ungdomskampanjen, och Hanna Roberts föreslås. Denna sats skall strykas och ersättas med: Hanna Roberts föreslås som ungdomsansvarig i styrelsen.

Beslut att efter revidering enligt ovan lägga protokollet till handlingarna.

§ 54 Protokoll från extra styrelsemöte den 7 augusti 1997

Styrelsen tar del av det justerade protokollet från extra styrelsemöte den 7 augusti 1997.

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.

§ 55 Inför årsmötet

Jan Nygren informerar om årsmötesförberedelserna. Tidsplanen för styrelsens årsmötesförberedelser inför årmötet i Växjö 1998 diskuteras.
Jan Nygren informerar om planerna vad gäller finansiering av årsmötet. Ambitionerna angående att få årsmötet sponsrat har inte kunnat uppfyllas helt. Christer Nordberg påpekar att det för framtiden är bra om erfarenheterna av de försök till nya former för finansiering av årsmötet skrivs ned.

Det finns inget budgetförslag för årsmötet för styrelsen att ta ställning till.

Artiklar som behandlar AI:s åtagande och årsmötet ska föras ut via en annonsbilaga i Smålands Posten, en tidning med en upplaga på 60 000 exemplar.
En diskussion om det minskande antalet av årsmötesdeltagare förs. Christian Gräslund anser att man bör vända trenden och försöka utröna minskningens orsaker. Jan Nygren menar att en av orsakerna är kostnaden och att mötet borde subventioneras i högre grad. Johanna Strandh påpekar att årsmötet i Uppsala ansetts vara ett bra årsmöte, vilket kan vända trenden. Christian Gräslund anser att det kan vara svårt för nya medlemmar att komma in i diskussioner. Det behövs större möjlighet att umgås vid sidan av årsmötet. C-utskottet arbetar med årsmötesbeslutet gällande årsmötenas framtid och har i det arbetet initierat en diskussion om att göra årsmötena mer attraktiva.

Beslut att flytta fram fastställandet av budget för årsmötet till styrelsemötet 29-30 november 1997. Ett skriftligt underlag skall produceras av årsmötesarrangörerna.

att anta föreslagen tidsplan för styrelsens förberedelser inför årsmötet i Växjö 1998.

§ 56 Rapport från utskotten

Styrelsen tar del av A-utskottets underlag som behandlar utbildningshelgen 18-19 oktober 1997 och förslag till program presenteras. Lördagen ska ägnas åt mandat- och policyfrågor.

Styrelsen godkänner det föreslagna programmet.

Christer Nordberg informerar om C-utskottets arbete och berättar att Brita Brännström i valberedningen har bett att styrelsen ska fastställa riktlinjer för valberedningen där de olika styrelseledamöternas kompetens ska framgå. Kommentarer till vad valberedningen behöver titta närmare på bör finnas, främst vad gäller den kompetens som behövs med tanke på de som planerar att lämna styrelsen vid det kommande årsmötet. Lars-Olof Olofsson påpekar att styrelsen borde diskutera valberedningens besök i september redan under styrelsemötet i juni för att vara tillräckligt förberedda inför mötet med valberedningen. Lars-Olof Olofsson påminner också att styrelsen måste beakta årsmötesbeslut 62/1995 (efter Jan-Erik Lundebergs motion).

§ 57 Möte med valberedningen

Valberedningen presenterar sig.

Valberdningen önskar att dokument "Instruktioner för valberedningen i svenska Amnesty" från 1982 revideras. Valberedningen vill ha riktlinjerna sig tillhanda senast den 20 oktober.

Valberedningen menar att dagordningen för årsmötet bör innefatta tillräckligt med tid för presentation av styrelsekandidater. Valberedningen önskar erforderliga resurser för att söka personer med hög kompetens. Valberedningen framför önskemål om att få intervjua styrelsemedlemmarna om hur de uppfattar styrelsearbetet.

Lars-Olof Olofsson framför att styrelsen ska diskutera kraven på kompetens och därvid beakta årsmötesbeslut 62/1995 (efter Jan-Erik Lundebergs motion) gällande stöd i valberedningens arbete. Valberedningen skall underrättas snabbt efter genomgången. Hans Hagwall meddelar att sekretariatet i budgetförslaget för 1998 avsatt medel för analys av medlems- och givarregistren. Analysen kan ge möjligheter att hitta kompetenta personer. Maja Åberg påpekar att motionen berörde högt profilerade personer, alltså "kändisar", vill Amnesty ha det? Christer Nordberg framför att C-utskottet bör ta tag i den frågan.

Anita Ankarswärd i valberedningen undrar om styrelsen har sett över sitt arbetssätt vad beträffar tid och omfattning. Det skapar stora svårigheter att få personer att ställa upp under nuvarande premisser. Johanna Strandh anser att man borde se efter hur andra sektioner går tillväga vid styrelsetillsättande och ta lärdom av deras erfarenheter. Kerstin Sundman påpekar att det även gäller att se över vilka personer som behövs i valberedningen.

Valberedningens budget, som hittills i år dragits över med drygt 3000 kr, diskuteras. Man har planerat in två möten till i år som vardera beräknas kosta 5000 kr. Christian Gräslund efterlyser en mer detaljerad kostnadsberäkning. Hans Hagwall vill ha en uppställning över vad valberedningen kommer att kosta till nästa årsmöte. Brita Brännström framför att telefonmöten kommer att hållas för att hålla ner kostnaderna.

Beslut att uppdra åt ordföranden och Christer Nordberg att sammanställa riktlinjerna för valberedningen senast till den 20 oktober 1997

att uppdra åt C-utskottet att vara valberedningens kontakt

att uppdra åt C-utskottet att ta fram reviderade direktiv för valberedningen.

§ 58 Möte med distriktsombuden

Styrelsen besöker distriktsombudsmötet. Decentraliseringsprocessen och distriktens roll diskuteras och styrelsen redogör för sitt arbete.

§ 59 Centrum för flyktingingdokumentation

Johanna Strandh ger en kortfattad bakgrundsinformation med följande punkter: Informationsbehov, Centrumets uppgifter, Källor för information, Användare, Struktur och Medlemskap, Finansiering. Finansierings frågan är inte löst. A-utskottet har kommit fram till att sektionen bör fortsätta att driva frågan om ett dokumentationscentrum men att något pilotprojekt inte låter sig göras.

Ett förslag är att man kontaktar den holländska sektionen för att ta reda på hur de ser på frågan om ett centrum. Johanna Strandh framför att en förutsättning för att det ska vara möjligt är att man får hjälp med förslag på pilotprojekt från IS. Christian Gräslund menar att databasen som föreslås i underlaget inte behöver tillämpas operativt, utan att det gäller att visa att man har möjlighet att skapa en användbar databas. Ordföranden menar att centrumet bör bedrivas med en viss koppling till IS och det är viktigt att det placeras där det kommer den internationella rörelsen till nytta.

§ 60 Fortsatt möte med distriktsombuden

Ordförande informerar om arbetet med rekrytering av generalsekreterare. Budgetförslaget presenteras av Hans Hagwall och Anna-Karin Wesslenius och diskuteras i smågrupper.

§ 61 Centrum för flyktingdokumentation, fortsatt diskussion

Det finns en vilja i styrelsen att gå vidare med frågan. Själva genomförandet av projektet är inte aktuellt i dagsläget eftersom osäkerhet finns beträffande hur pilotprojektet ska se ut.

Beslut att upprätta kontakter med IEC, IS och den holländska sektionen

att försäkra sig om att arbetet för att inrätta ett Centrum för flyktingdokumentation inte avstannar

att söka utröna huruvida det är nödvändigt att påbörja en försöksverksamhet i form av pilotprojekt och att i så fall söka finna fler förslag på projekt än de hitintills redovisade

att uppdra åt A-utskottet att ansvara för att ta nödvändiga kontakter

att uppdra åt A-utskottet att till styrelsens möte i mars 1998 lämna förslag om hur man ska gå vidare.

§ 62 Amnestyfonden

Christian Gräslund rapporterar om Amnestyfondens arbete och att fondens korrekta namn från och med nu är Stiftelsen Svenska Amnestyfonden.
Jesper Hansén informera om Radiohjälpen/Höstinsamlingen 1998 och att insamlingens tema är förtryckets offer. En styrgrupp har utsetts för arbete med Höstinsamlingen. En person skall anställas för arbete med insamlingen. Styrelsen diskuterar att man bör ta hänsyn till Höstinsamlingen i budgeten för 1998 på kostnadssidan. Jesper Hansén meddelar att man fått positiva reaktioner från distrikten angående Höstinsamlingen. Katharina Bergehed påpekar att MR-året och Höstinsamlingen kommer att förstärka varandra. Jesper Hansén informerar styrelsen om att arbete med tidsplan för insamlingskampanjen har inletts.

§ 63 Sponsringsrådets sammansättning

Hans Hagwall informerar om sponsringsrådets sammansättning. Rådet består idag av bland andra den tillförordnade generalsekreteraren och Magnus Brattgård, före detta styrelseledamot. Styrelsen diskuterar för- och nackdelar med att en person som inte är styrelseledamot sitter i rådet. En styrelseledamots medverkan skulle underlätta snabba beslut. Ordförande påpekar att om det inte är en styrelseledamot så avlastar det styrelsen. En kanal till styrelsen finns eftersom Magnus Brattgård ingår i D-utskottet. Man bör be Magnus Brattgård göra skriftliga rapporter från rådets möten till styrelsen och även bjuda in honom till styrelsemöten.

Beslut att faställa sponsringsrådets sammansättning enligt ovan

att utse styrelsens representant på styrelsens konstituerande möte varje år

att styrelsens representant inom två veckor efter varje möte ska rapportera skriftligt till styrelsen

att styrelserepresentanten närvarar vid styrelsens möten vid behov.

§ 64 Rapport från Sponsringsrådet

Hans Hagwall informerar om sponsringsrådets arbete. SCA sponsrar almanackan med papper. Man skall fortsätta diskussionen om fortsatt samarbete.
Det har varit svårt att få sponsorer till ungdomskampanjen men TV5 har inkommit med ett erbjudande om att visa reklamspotar varje dag under kampanjen.

§ 65 Arbetsgivarfrågor

Styrelsen fastställer ramen för årets löneförhandlingar.

§ 66 Ekonomisk rapport

Hans Hagwall redogör för det ekonomiska läget. Styrelsen tar del av Resultatrapport för januari - augusti 1997.

Givarbrevet för september har gett bra resultat. Vad beträffar helbetalande medlemmar är läget bra i förhållande till budget dock är läget för delbetalande medlemmar något sämre. Avvecklingen av försäljningsverksamheten kommer att ge en kostnad som måste balanseras. Försäljning av rapporter har minskat på grund av att de finns att tillgå på Internet. Försäljningen av almanackan för 1997 har inte gått bra. SCA kommer förmodligen att sponsra1998 års almanacka med papper. Vad gäller spontana gåvor, Human- och Hjälpfonden så ligger de bra till i förhållande till budget. Personalkostnaderna ligger över budget på grund av att före detta pressekreterarens tjänst står kvar, men personalkostnaden är statisk jämfört med andra kostnader.

§ 67 Förslag till budget 1998

Anna-Karin Wesslenius presenterade de balanserade budgetförslagen för 1998 på 39 miljoner respektive 41 miljoner enligt den nya budgetmodellen. Skillnaderna i de två alternativen belystes. I 39-miljonersalternativet finns inga nyheter jämfört med innevarande år.
I 41-miljonersalternativet finns kostnader styrelsens för prioriteringar budgeterade: start av ett aktivistcentrum, uppföljning av ungdomskampanjen, ett projekt för analys av sektionens givar- och medlemsregister samt en översättning av årsrapporten för publicering enbart på Internet.
Någon särskild hänsyn har inte tagits i budgetalternativen med anledning av att Amnestyfonden erhållit Radiohjälpens höstinsamling 1998. Orsaken är att information ännu saknas om vad höstinsamlingen innebär i ekonomiska termer och beslutet om att Amnestyfonden erhållit Radiohjälpens höstinsamling 1998 kom sent.

Christer Nordberg framför att det finns en stor osäkerhet när det gäller Humanfonden. Humanfonden utgör en allt större del av sektionens intäkter och är mycket beroende av börsutvecklingen. Anna-Karin Wesslenius informerar om att Humanfonden är föremål för diskussion i D-utskottet.

Charlotte Dunge framför att man bör eftersträva en flexibel budget där man har möjlighet att ta bort och lägga till aktiviteter beroende på den ekonomiska situationen och vad som inträffar under året.

Styrelsen diskuterar de två alternativen och kommer fram till att välja den lägre nivån på 39 miljoner. Charlotte Dunge föreslår att styrelsen uppdrar åt sekretariatet att ta fram underlag som visar vilka konsekvenserna blir om de i 41-miljonersalternativet föreslagna aktiviteterna (aktivistcentrum, uppföljning av ungdomskampanjen, registeranalys samt årsrapporten) flyttas in i 39-miljonersförslaget. I underlaget för styrelsens prioriteringar ska aktiviteterna ställas i relation till varandra och i relation till sektionens nuvarande verksamhet. Frågan om prioriteringar ställs till budgetmötet den 15 november 1997 för att där få synpunkter som vägledning inför beslut om budget 1998.

Beslut att gå vidare med 39 mkr- budgetalternativet till budgetmötet i november

att de ovanstående prioriteringarna skickas vidare med 39 mkr-budgetalternativet till budgetmötet med ett underlag från sekretariatet

att att arbeta med nuvarande budgetmodell och att använda tertialrapporten som underlag för beslutstillfällen under året.

§ 68 Förberedelser inför budgetmötet

Anna-Karin Wesslenius informerar kort om förberedelserna inför budgetmötet.

Beslut att förberedelser inför budgetmötet sker i samarbete mellan sekretariatet, D-utskottet och kassören

att samtliga utskott skall vara representerade vid mötet.

§ 69 Ansökan om bidrag till lokalhyra - Malmögrupperna

Jesper Hansén redogör för anledningen till ansökan. Ordföranden påpekar att frågan skulle ha tagits upp under AU men att då inget underlag inkommit. En diskussion uppstår om styrelsen ska bekosta en lokal innan de vet var försäljningen skall förläggas. Hans Hagwall påpekar att detta är en ansökan från grupper och inte en ansökan från distriktet, vilket det borde varit. Hans Hagwall framför också att vad grupperna menar är att den möjliga framtida försäljningsverksamheten inte spelar någon roll utan att huvudsaken är att det finns en utlokaliserad verksamhet. Jesper Hansén påpekar att glappet mellan de olika aktiviteterna kan bli upp till ett år. Det är svårt för styrelsen att godkänna finansiering under en period då man inte vet vilken verksamhet som ska bedrivas. Hans Hagwall anser att eventuell försäljningsverksamhet borde bedrivas av frivilliga och endast med ett begränsat antal artiklar. Hans Hagwall efterlyser också en diskussion kring vilka verksamheter som ska kopplas till ett aktivistcentrum. Katharina Bergehed påpekar att om styrelsen säger ja till verksamheten idag så säger den automatiskt ja till upprättandet av ett aktivistcentrum. Lars-Olof Olofsson framför att styrelsen kan ställa en garantisumma till förfogande medan diskussion och utredning pågår. Katharina Bergehed tycker att styrelsen ska be distriktet se över sina möjligheter att själva stå för lokalhyran och påpekar att upprättandet av ett aktivistcentrum inte är en uppgift enbart för Malmögrupperna utan för hela distriktet.

Beslut att återremittera underlaget till Malmögrupperna med begäran att underlaget skall komma från distriktet

att samtidigt framhålla att ett aktivistcentrum är en distriktsangelägenhet

att uppdra åt ordföranden att besluta om en eventuell garantisumma på max 3.000kr/månad från och med december 1997 till och med juli 1998.

§ 70 Extraordinärt bidrag till den internationella rörelsen

Kerstin Höijer ger styrelsen bakgrundsinformation. IEC har gjort en framställan om bidrag motsvarande 100 000 kronor för att kunna lösa en akut situation. Pengarna ska användas till arbete med MR-information i Mexiko och Brasilien.

Beslut att avsätta 100.000 kr i bidrag till den internationella rörelsen

att summan skall belasta 1997 års budget .

§ 71 Beslut om rörlig budget - septemberdelen

Anna-Karin Wesslenius presenterar den rörliga budgeten för september.
Charlotte Dunge tillstyrker.

Beslut att bifalla att den rörliga budgetens septemberdel antas i sin helhet.

§ 72 Inför ICM

Hanna Roberts informerar om en Emergency Resolution rörande behovet av en central funktion för samordning av det internationella utbildarnätverket, International Trainers Network. Styrelsen har inte erhållit något underlag, vilket gör att inget beslut kan fattas i ärendet. Det påpekas vidare att styrelsen inte med självklarhet måste ta ställning till resolutioner som på detta relativt godtyckliga sätt hamnar på dess bord.

Beslut att behandla den nyinkomna resolutionen på samma sätt som tidigare inkomna resolutioner

att uppdra åt Hanna Roberts att meddela International Trainers Network per brev att styrelsen tagit del av resolutionen.

§ 73 Möte i Bern 3-5 oktober 1997 om Govermental Inaction

Jesper Hansén meddelar styrelsen att mötet syftar till att ge ICM-delegationen mer kunskap om ett av de ämnen som ska tas upp under ICM 1997 i Sydafrika.

§ 74 Groupingmötet i Kampala, Uganda 4-7 september 1997

Ordföranden meddelar att sektionsgrupperingens roll inte enbart är att diskutera internationella frågor inför ICM utan även att medverka till en utveckling av rörelsen. Rapport från ordföranden om mötet kommer snart att vara styrelsen tillhanda.

Styrelsen tar del av ett brev från ordföranden till amnestysektionerna i Norge, Storbritannien, Färöarna, Island och Finland med en förfrågan om någon sektion har möjlighet att arrangera Grouping-mötet 1998.

§ 75 Nomineringar till internationella kommittéer

Johanna Strandh informerar om att Rigmor Argren och Christian Gräslund är tillfrågade om de kan tänka sig att bli nominerade till Standing Committee on Research and Action (SCRA) respektive Standing Committee on Mandate (SCM). Nuvarande ledamöter, Rose-Marie Asker i Section Development Committee (SDC) och Anna-Karin Kandimaa i Standing Committee on Development (SCOD), ska tillfrågas om de är intresserade av att forsätta inneha dessa poster. Om så är fallet skall de omnomineras. Ordföranden meddelar att Anita Klum är intresserad av att nomineras till SCM och i andra hand SDC.

Beslut att i den utsträckning ovan nämnda personer accepterar att kandidera till internationella kommittéer framföra dessa nomineringar till den internationella styrelsen.

att se över möjligheten att nominera personer även till andra internationella kommittéer.

§ 76 Rapport från sekretariatet (inkl. nyckeltal)

- Kenyakampanjen startade den 10 september och ca 60 grupper deltar.
- Amnestyveckan har tema barn på flykt.

    - Kampanjen MR-förklaringen 50 år börjar den 10 december 1997 och pågår ett år. Den samordnas med Radiohjälpsinsamlingen.
    - Fyra nya samordnare deltog i introduktionsutbildning, de är: Malin Perhult - Kenya; Mikaela Friberg - Burundi; Anja Stegen - Demokratiska Republiken Kongo, f d Zaire; Leena Edström - Algeriet.
    - Helgen 27 - 28 september genomförs ett tema- seminarium kring "försvinnanden" med cirka 25 deltagare.
    - Snart påbörjas arbetet med "Review of Country Work". Troligen organiseras möten under november till vilka samo och andra kommer att bjudas in.
    - Utbildningsradion kommer under hösten 1998 att göra program, främst i radio, om MR och skolmaterialet "Födda fria - om våra mänskliga rättigheter, en metodpärm för lärare".
    - Många medlemmar har under våren och början av hösten deltagit i informatörsutbildningar inför Ungdomskampanjens skolbesök. Sex lokala informatörsutbildningar har genomförts i Göteborg, Stockholm, Jönköping, Umeå, Linköping/Norrköping och Malmö/Lund samt en central informatörsutbildning. Lathunden för informatörer har spritts i rörelsen.
    - Grundutbildning om åtagandet och MR genomförs 25-26 oktober på Gripsholm.

    - Malin Flobrink vikarierar som styrelsesekreterare t o m december 1997. Sofia Nordenmark vikarierar som kampanjsamordnare. Maja Åberg är tjänstledig för studier och Irene Österlund vikarierar för henne. Eva Hellström, som vikarierade på pressekreterarfunktionen, har fått annat arbete. Ingrid Falk vikarierar som pressekreterare.

    - Kampanjgrupper för ungdomskampanjen är i arbete över stora delar av landet. Målet är 200 besökta skolor. Startpaket för ungdomsgrupper blir klart under hösten och innehåller bl a ny handbok. Två separata anslagstavlor samt företagsinfo sker på Internet (Torget). Samarbete sker med innebandyklubbar i Stockholm, Umeå och Göteborg.

    - Vår Notesdatabas IS-documents 1997 är nu spridd till delar av den internationella rörelsen bland sektionerna i Norge, Tyskland, Holland; Amnesty i Sydafrika; IS, kontoren i Paris, Geneve, New York, Hong Kong och Kampala samt EDAI (AI:s översättningsenhet för spanska).

    - Fr o m den 15 september har vi övergått till nytt medlemsår - 1998. Sommarens julibrev till medlemmar och givare gav något mindre än förra årets julibrev. I september ligger vi ute med årets femte brev. Temat är Iran och förtrycket där. I okt/nov planeras värvning av bidragsgivare genom inköp av adresser och ibladningar.
    - Per 31 juli nådde våra två procent av kapitalet i Humanfonden drygt 5.8 miljoner kronor.
    - Hittills i år har 1 420 nya Amnestysparare tillkommit.
    - Marknadsföringsarbetet domineras nu av ungdomskampanjen. TV-spoten är färdig och börjar visas i kanal 5 med början i oktober. Expressen står för tryck, papper och en del av distributionen av en 16-sidig kampanjtidning. Under sommaren har våra flyktingannonser skickats till dagspressen. De tre annonserna lyfter fram övergreppen som leder till flykt - övergrepp, som åskådliggörs genom att inte visas. I marknadsföringsarbetet inför höstens kampanjer har vi ändrat vår automatiska telefonsvarstjänst hos Linewise (08-450 40 50).
    - Almanacka för 1998 är nu lämnad till tryck och temat är AFMR 50 år. SCA Fine Paper har sponsrat papperet till almanackan. Sponsringsrådet kommer framöver bl a att lägga upp sponsorarbetet kring Radiohjälpens höstinsamling 1998.
    - Vårens öppet hus verksamhet, "Veckans Amnestykväll" i Region Väst fortsätter och Anita deltar den 22 september och sammanfattar sina elva år i Amnesty.
    - Under sommaren har en Juristgrupp startats i Göteborg.

§ 77 Protokoll från möte med specialgrupperna

Styrelsen tar del av protokoll från möte med specialgrupperna den 31 augusti 1997.

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.

§ 78 Återbesättning av tjänst

Frågan gäller tjänsten som flyktinghandläggare.
Hans Hagwall framför att i de båda budgetförslagen beräknas ett antal tjänster vilket automatiskt innebär att vid beslut om budget så är t ex flyktinghandläggartjänsten en del av det föreslagna antalet tjänster. Johanna Strandh efterlyser en diskussion om policyfrågor gällande tillsättandet av tjänster till nästa styrelsemöte.

§ 79 Beslut att anta Amnestygruppen för homosexuella frågor som specialgrupp

Styrelsen tar del av underlaget med förslag om att Gruppen för homosexuella frågor görs till specialgrupp.

Beslut att att Gruppen för homosexuella frågor ska vara en specialgrupp i svenska sektionen.

§ 80 Beslut om teckningsrätt

Beslut att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:

tf generalsekreterare, Hans Hagwall
sektionsordförande, Charlotta Nordenberg
kassör, Charlotte Dunge

att följande personer var för sig vid belopp upp till 15.000 kronor, två i förening vid belopp överstigande 15.000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och postgirokonto:

tf generalsekreterare och administrativ chef, Hans Hagwall
vikarierande programchef, Dan Grundin
ekonomiansvarig, Anna-Karin Wesslenius
kassör, Charlotte Dunge
sektionsordförande, Charlotta Nordenberg

att härmed återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt,

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som godkänns av generalsekreteraren,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

att Hans Hagwall ersätter Anita Klum som tecknare av sektionens firma.

§ 81 Brev från Isma Daddis Sagna, Al Senegal

Ordföranden redogör för innehållet i brevet. Amnestysektionen i Senegal önskar anordna en konsert till förmån för mänskliga rättigheter och har sökt ekonomiskt stöd från den svenska sektionen. Styrelsen menar att den svenska sektionen inte kan ge bidrag av den här formen. Ordföranden påpekar att brevet finns med på dagordningen som ett exempel. Det inkommer ca 3-4 brev av den här typen i månaden till sektionen.

Beslut att uppdra åt ordföranden att besvara brevet.

§ 82 Brev från Sune Montàn

Sune Montàns brev 97.06.27 behandlade frågan om det minskande antalet grupper. Hanna Roberts framför att ordföranden, efter diskussion i AU, i sitt svar till Sune Montàn skrivit att B-utskottet skall arbeta vidare med frågan. Det framfördes att ett förtydligande till Sune Montàn skulle göras.

Beslut att uppdra åt ordföranden att skriva ett nytt brev till Sune Montàn

§ 83 Styrelsens utbildningshelg 18-19 oktober1997

Ordföranden redogör för schemat för utbildningshelgen. Lördagen den 18 oktober ägnas åt mandatutbildning och under söndagen den 19 oktober håller Marco Helles en föreläsning om makt och vision.
Styrelsen godkänner schemat.

Malin Flobrink Charlotta Nordenberg
Jesper Hansén
Lars-Olof Olofsson