Kommentarer till ekonomiskt utfall 2006 samt bilaga 1-6 Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2007


Till: Styrelsen, Granskningskommittén
Från: Sekretariatet
Datum: februari 2007


[Kommentarer till ekonomiskt utfall 2006.doc] [Res dec-06.xls] [Nyckeltal.xls]

Kommentar till ekonomiskt årsutfall 2006
(6 bilagor)

Inledning
Denna text, 2006 års tredje tertialrapport, är ett komplement till verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. Den tar upp de ekonomiska aspekterna på år 2006.

Årets resultat
För år 2006 redovisar Amnesty ett positivt resultat om 1 426 tkr. Det ekonomiska överskottet sätts enligt Amnestys interna regler av till Humanfondsreserven och enligt samma regler upplöses Humanfondsavsättningen från 2004. Resultatet efter denna avsättning och upplösning
är 207 tkr.

Intäkterna (bilaga 2)
Årets intäkter uppgår till 50 281 tkr jämfört med budget 45 025 tkr (+ 5 256 tkr). Jämfört med 2005 har intäkterna ökat med 6 150 tkr.

Intäkterna 2006 i förhållande till:

Budget
Prognos
2005
112%
105%
114%

Amnestys intäkter delas i bilaga 2 upp i fem intäktsgrupper, intäktsgrupperna delas i sin tur in i olika intäktsslag. Kommentarerna nedan följer denna uppdelning.


Förutom intäktsslaget Humanfonden är utfallet för alla intäktsslag nära budget. Humanfonden s utfall överstiger budget eftersom den budgeteras försiktigt samtidigt som det varit ett bra börsår.

Intäkter från intäktsgruppen Medlemsavgifter understiger budget med 540 tkr, 96 % av budget har nåtts. Jämfört med föregående år är utfallet 1 790 tkr bättre. Antalet medlemmar har ökat från 58 800 till 66 800. Ökningen kommer av Amnestys strategi att värva nya medlemmar till autogirobetalning och att värvningsmetoderna för detta, framförallt F2F, har varit framgångsrik.

Vid årsskiftet betalade 73 % av alla medlemmar sin avgift via autogiro mot 62 % föregående år. Antalet autogirobetalande har ökat från 36 400 till 48 800.

Intäkterna från gruppavgifter uppgår till 290 tkr och det är 31 tkr under budget. 2005 uppgick intäkterna från gruppavgifter till 212 tkr.

Intäkterna från intäktsgruppen Försäljning uppgår till 217 tkr mot budget 250 tkr. Anledningen till att inte budget nås är att det sålts för få annonsbilagor i Amnesty Press.

Intäkterna från intäktsgruppen Prenumerationer uppgår till 432 tkr mot budgeterat 510 tkr. Anledningen är att antalet prenumeranter på Kortkampanjen minskat.

Intäkterna från intäktsgruppen Gåvor och bidrag överstiger budget med 5 948 tkr, 120 % av budget. Varje intäktsslag inom intäktsgruppen kommenteras nedan.

Intäktsslaget Gåvor från grupper och distrikt har givit 188 tkr mer än budgeterat. Intäktsgruppens resultat är till största delen beroende av gåvor från Halmstadgruppen (Byring & Bråte), Lundagrupperna och Grupp 9 i Hörby.
Intäkterna från intäktsslaget Gåvor från organisationer uppgår till 360 tkr mot budgeterat 450 tkr, 80 % av budget. I intäktsslaget ingår gåvor från fackförbund och kyrkor. Intäktsslaget är svårbudgeterat och en anledning till att intäktsslaget är svårbudgeterat är att det i mycket är beroende av gruppaktiviteter.

Intäkterna från Allmänna arvsfonden uppgår till 2 126 tkr mot budgeterat 1 500 tkr. Under året har Allmänna arvsfonden beviljat bidrag till en förlängning av projektet ”Rätt ska va rätt” samt bidrag till ett helt nytt projekt ”Angeläget – Film om mänskliga rättigheter”.

Intäkterna från Företagssamarbete uppgår till 388 tkr mot budgeterat 250 tkr. Under året har Amnesty samarbetat med Nudiejeans och Bokningsbolaget.

Intäkterna från Företagsgåvor uppgår till 448 tkr mot budgeterat 290 tkr. Assessio Sverige AB och Ericsson har skänkt 50 tkr vardera. Antalet Amnestysupporters är 51 st.

Intäkterna från Insamlingsbrev uppgår till 3 430 tkr mot budgeterat 3 000 tkr, 114 % av budget. Intäktsslaget avser intäkter från insamlingsbreven som går ut varannan månad. Eftersom så gott som all givarvärvning numera syftar till att få in autogirogivare minskar successivt det antal givare som det kan skickas insamlingsbrev till.
Intäkterna från Gåvor via autogiro uppgår till 16 951 tkr mot budgeterat 16 555 tkr, 102 % av budget. Jämfört med 2005 har intäktsslaget ökat med 4 374 tkr. Under 2006 har F2F bedrivits av Amnestys egna anställda. Utöver detta har även många medlemmar bearbetats via telemarketing för att gå över till autogiro och höja sin gåva. Detta har visat sig framgångsrikt och antalet autogirogivare har ökat från 22 620 till 31 291. De givare som värvats 2006 kommer att fortsätta stödja Amnesty många år framåt.

Intäkterna från Humanfonden uppgår till 7 732 tkr mot budgeterat 3 940 tkr, 196 % av budget. Humanfonden budgeteras försiktigt så det är ingen överraskning att budget överskrids. Jämfört med 2005 har intäkterna ökat med 708 tkr.

Intäkterna från Testamenten uppgår till 1 664 tkr mot budgeterat 1 600 tkr, 104 % av budget.


Från intäktsgruppen avgår Amnestyfondens andel om 3 726 tkr. Det är Amnestyfondens del av gemensamt insamlade medel.

Kostnaderna (bilaga 3 och 4)

Sammanfattning
De sammanlagda kostnaderna för 2006 uppgår till 48 855 tkr. Årets kostnader är 3 153 tkr högre än budget.

Amnestys kostnader delas upp i fyra kostnadsslag som i sin tur delas upp i program och delprogram.

Den procentuella fördelningen av kostnaderna på de olika kostnadsslagen framgår nedan.

Kostnadsslag
2006
2005
2004
Programverksamhet
33%
31%
26%
Sekretariatskostnader
7%
9%
10%
Personalkostnader
25%
26%
27%
Internationella rörelsen
34%
34%
37%

Programkostnader
I detta avsnitt görs en jämförelse mellan utfall och budget för de olika programgrupperna. Jämförelsen görs för direkta kostnader som resor, porto etc (bilaga 3) och dels med de indirekta kostnaderna/fördelade kostnaderna inräknade vilka innefattar löner och sekretariatskostnader (bilaga 4).

Nyckeln för fördelningen av de indirekta kostnaderna är den tjänstetid som läggs ned på respektive program.
I avsnittet nedan redovisas även hur många tjänster som använts i respektive programgrupp.

Kampanjer
De direkta kostnaderna inom programgruppen uppgick 2006 till 1 480 tkr vilket är 6 tkr under budget.

De fördelade kostnaderna (lön och administration) uppgår tillsammans med de direkta kostnaderna till 6 587 tkr (f g år 4 598 tkr). För programgruppen har 4,8 tjänster använts.

Information och kommunikation
De direkta kostnaderna inom programgruppen uppgår till 4 814 tkr vilket är 776 tkr över budget.

Främst är det kostnaderna för Allmänna arvsfondsprojeten Rätt ska va rätt och Angeläget som blivit högre än budgeterat. Projekten har förlängts respektive beviljats under året.

Fördelade kostnader och direkta kostnader uppgår totalt för programgruppen till 8 506 tkr
(6 797 tkr). För programgruppen har 4,6 tjänster tagits i anspråk.

Stöd till aktivism
De direkta kostnaderna för programgruppen uppgår till 1 651 tkr vilket är 173 tkr över budget.

Totala kostnader inklusive fördelade uppgår till 5 971 tkr (4 655 tkr). För programgruppen har 4,1 tjänster tagits i anspråk.

Medlemmar och organisation
De direkta kostnaderna för programgruppen uppgår till 573 tkr vilket är 42 tkr under budget.

Totala kostnader för programgruppen uppgår till 1 648 tkr (1 900 tkr), 1,0 tjänster har använts.

Insamlingsarbete
Detta programområdes budget utgör 48 % av den totala budgeten för direkta programkostnader.

De direkta kostnaderna för programgruppen uppgår till 7 741 tkr vilket är 1 288 tkr under budget. Neddragningar inom insamlingsområdet har gjorts för att klara SFI:s krav.

Som avgående post under programgruppen finns Amnestyfondens del av insamlingskostnaderna.

Totala kostnader för programgruppen uppgår till 9 305 tkr (8 302 tkr). För programgruppen har 1,5 tjänster tagits i anspråk.

Sekretariatskostnader (inklusive avskrivningar)
Sekretariatskostnaderna uppgår till 3 487 tkr, vilket är 5 tkr över budget.

Personalkostnader
Personalkostnaderna uppgår till 12 271 tkr vilket är 484 tkr över budget (104 %).

Internationella rörelsen
Årets kostnad för obligatoriskt bidrag till den internationella rörelsen är 15 238 tkr, 1 388 tkr mer än budget. I beloppet ryms den faktiska kostnaden 2006 om 14 148 tkr, upplösning av en reserv avsatt 2004 om 1 366 tkr och en ny reserv för IS-avgiften 2008 om 2 456 tkr.

Den faktiska kostnaden till IS grundar sig på 2003 och 2004 års insamlingsresultat. Att IS-avgiften blir större än budgeterat kommer av att en reserv läggs upp på grund av det utmärkta resultatet 2006.

Ett frivilligt bidrag om 1 600 tkr har betalats ut till internationella rörelsen som stöd till projektet Individuals at Risk.

Funktionsindelning av kostnaderna (årsredovisningen)
I årsredovisningen delas kostnaderna upp efter funktion.

Funktioner
2006
2005
2004
Ändamål
75%
65%
72%
Insamling
15%
17%
19%
Administration
7%
7%
8%

I tabellen visas kostnaderna för funktionen i relation till verksamhetsintäkterna.

Till ändamålskostnader räknas bland annat sektionens bidrag till det internationella sekretariatet samt lönekostnader för aktivist- och informationsteamet. Som insamlingskostnader räknas bland annat kostnader för insamlingsbrev, lön till insamlingsansvariga och större delen av kostnaden för medlemsregistret. Till administrationskostnader räknas löner för ekonomipersonal och personalansvarig.

De funktionsindelade kostnadsslagen summerar inte till 100 % då intäkterna inte varit lika med kostnaderna de redovisade åren.

Inte bara SFI utan även media är intresserade av den procentuella fördelningen mellan de olika funktionerna. SFI:s gräns är att insamlings- och administrationskostnaderna maximalt får uppgå till 25 %. För 2006 är detta nyckeltal 22 %.

Sektionens egna kapital (bilaga 5)
I balansräkningen redovisas sektionens egna kapital. Det utgörs av sektionens tillgångar minus skulder. Det egna kapitalet uppgår till 15 957 tkr. Jämfört med 2005 har det egna kapitalet ökat med 1 426 tkr (= 2006 års överskott).

Det egna kapitalet delas enligt Amnestys interna regler upp i budgetbaserad reserv, Humanfondsreserv och överreserv (fri reserv).

Den budgetbaserade reserven skall enligt styrelsebeslut från maj 1998 följa den internationella normen. Denna säger att reserven skall uppgå till 75 % av budgeterade personalkostnader och 25 % av övriga kostnader, vilket tolkas som sekretariatskostnader inklusive avskrivningar. Den budgetbaserade reserven skall uppgå till 9 167 tkr vilket som framgår av not 8 i årsredovisningen den också gör.

På januarimötet 2000 beslutade styrelsen om ändrade redovisningsprinciper för Humanfonden. Eftersom Humanfonden kommit att utgöra en allt större del av sektionens intäkter, och eftersom storleken på Humanfondsutdelningen är beroende av marknaden ville styrelsen minska den påverkan utdelningen har på resultatet. Den nya principen innebär att en Humanfondsreserv skapas. Till den reserven sätts ett eventuellt överskott mellan Humanfondsbudgeten och det verkliga utfallet från Humanfonden. Avsättningen regleras dock så att det totala resultatet ej blir negativt, d v s om övriga intäktsslag varit överbudgeterade eller kostnadsramen överskridits justeras avsättningen så att det totala resultatet som sämst blir ett nollresultat. Detta överskott ska sedan lösas upp efter två år.

För 2006 överstiger Humanfondsutdelningen budget varför en avsättning görs till Humanfondsreserven med 1 426 tkr. Samtidigt upplöses en Humanfondsreserv från 2004 om 207 tkr. Den totala Humanfondsreserven uppgår till 4 775 tkr varav 3 349 tkr skall lösas upp 2007 och 1 427 tkr löses upp 2008.

Amnesty har ett eget kapital som överstiger reservkraven med 2 015 tkr. Denna del av det egna kapitalet benämns "överreserv" eller i not 8 till årsredovisningen "ej reserverat eget kapital".

Sammanfattning
Amnesty visar ett mycket bra insamlingsresultat 2006. För första gången överstiger insamlingsintäkterna 50 miljoner kr.

Glädjande är att medlemsantalet 2006 ökat med 8 000 medlemmar till 66 800 och att intäkterna från våra regelbundna givare via autogiro har ökat med 4 374 tkr till 16 951 tkr.Bilagor
Bilaga 1. Sammanfattning resultatrapport
Bilaga 2. Intäktsrapport
Bilaga 3. Kostnadsrapport
Bilaga 4. Samtliga kostnader fördelade på program
Bilaga 5. Sektionens reserver
Bilaga 6. Nyckeltal