Översatta resolutioner till ICM Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2007


Från: Styrelsen
Till: Årsmötet
Datum: 20 feb 2007Resolution om kvinnans rätt att avgöra om en graviditet skall fullföljas eller avbrytas

Det internationella rådsmötet

BESLUTAR att en kvinnas rätt till fysisk och psykisk integritet inkluderar hennes rätt att avbryta en graviditet, och att aborter därför skall göras lagliga, säkra och tillgängliga för alla kvinnor utan tvång, diskriminering och våld.

BESLUTAR att uppdra åt den internationella styrelsen att i samråd med samtliga sektioner och strukturer utveckla en policy i enlighet med detta ställningstagande.

BESLUTAR VIDARE att den internationella styrelsen i en sådan policy understryker staters skyldighet att erbjuda laglig, säker och tillgänglig hälsovård för alla kvinnor.

Bakgrund
Det nuvarande utkastet till ställningstagande kring begränsade aspekter av abortfrågan (Draft Policy Statement on Selected Aspects of Abortion, POL 39/007/2006) är ett viktigt steg mot en mer omfattande ståndpunkt beträffande kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter.

Utifrån denna policy kan Amnesty International kräva att stater vidtar alla nödvändiga åtgärder för att garantera att säkra och lagliga aborter blir tillgängliga, åtkomliga och av fullgod kvalitet för de kvinnor som blivit gravida till följd av våldtäkt, sexuella övergrepp eller incest samt vid en graviditet som utgör fara för kvinnans liv.

Även om detta är ett väsentligt steg i rätt riktning för att säkerställa kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, så anser vi att det finns behov av ett mer omfattande angreppssätt.

Några av begränsningarna med den föreliggande policyn är att den inte tar med i beräkningen de svårigheter som är förknippade med att i tid bevisa förekomsten av sexuella övergrepp eller att ens få dessa juridiskt erkända, vilket ofta är fallet vad gäller våld i nära relationer. I fall av oönskade graviditeter, där det inte finns några bevis för sexuella övergrepp och där kvinnans liv inte är i fara, innebär att abortförbud att kvinnans grundläggande rättigheter riskerar att sättas ur spel. Såsom fastslås i beslut 3 från det internationella rådsmötet 2005 så är “behovet av abort i många fall en konsekvens av kvinnors avsaknad av makt, utbildning och tillgång till hälsovård som exempelvis preventivmedel.”

Vi anser att ett mer konsekvent synsätt på mänskliga rättigheter är att erkänna kvinnans rätt att avgöra om hon skall fullfölja eller avsluta en graviditet, och att detta skall ske fritt från tvång, diskriminering och våld. Amnesty International bör i samråd med samtliga sektioner och strukturer i rörelsen komplettera det nuvarande utkastet till policy för att garantera kvinnors rätt till hälsa och till fysisk och psykisk integritet.

Amnesty International, svenska sektionen


Årsmötet beslutar:

att ställa sig bakom resolutionen, samt
att uppdra åt styrelsen att verka för att resolutionen antas vid rådsmötet i augusti 2007Resolution om att göra Amnesty International till en mer demokratisk organisation

Det internationella rådsmötet:

BESLUTAR att ICM Preparatory Committee (den kommitté som förbereder internationella rådsmötet) förbättrar processen kring förberedelserna inför ICM genom att garantera att relevanta dokument inför ICM skickas iväg på relevant språk till alla sektioner och strukturer minst tre månader innan ICM och ser till att få bekräftat att handlingarna kommit fram.

BESLUTAR vidare att ICM Preparatory Committee ser till att alla längre dokument kompletteras med en välformulerad sammanfattning.

Bakgrund
Amnesty International är en unik aktivistorganisation tack vare sektioner och strukturer med väldigt olika förutsättningar. Trovärdigheten och ansvarsskyldigheten gällande de demokratiska processerna inom rörelsen är grundläggande; alla medlemmar bör ges likvärdiga möjligheter att delta i rörelsens demokratiska processer.

Demokratin inom AI handlar inte bara om att hjälpa varandra ekonomiskt utan också om att vi måste förbättra oss gällande språkanvändning och kulturella frågor för att underlätta för fler personer att delta i de beslutande processerna.

Den internationella rörelsen är förpliktigad att hålla ett effektivt och produktivt ICM. Meningen med ICM är att deltagare från alla sektioner och strukturer ska mötas för att främja handling och aktivism. Ett effektivt och representativt deltagande på ICM kräver att relevant material distribueras till alla deltagande sektioner och strukturer i god tid för att underlätta förberedelser inför ICM. Att alla kan förbereda sig tillräckligt inför ICM är mycket avgörande för rörelsens globala utveckling och aktivism. Att förbereda sig inför och delta i ett ICM har varit en utmaning för många sektioner och strukturer. Inför ICM är det en mängd underlag som ska läsas och beredas. Språket är ofta komplicerat och det är ett krävande arbete för en delegation att förbereda sig ordentligt. Svårast blir det för dem som redan har begränsade resurser.

Erfarenheten visar att flera sektioner och strukturer får dokumenten väldigt sent. Vid förra rådsmötet var det till och med några deltagare som fick alla ICM-handlingar först när de kom till Mexico på själva mötet. Det är naturligtvis helt omöjligt för dem att delta i diskussionerna på samma villkor som oss andra.

Genom att förbättra spridningen av allt material på passande språk och i god tid så förbättras möjligheterna för mindre sektioner och strukturer att med begränsade resurser förbereda sig inför ICM på ett optimalt sätt vilket ökar deras chanser att ha inflytande på ICM.
Amnesty International, svenska sektionen Amnesty International, Sierra Leone


Årsmötet beslutar:

att ställa sig bakom resolutionen, samt
att uppdra åt styrelsen att verka för att resolutionen antas vid rådsmötet i augusti 2007Resolution om förbättrad internationell handlingsplan

Det internationella rådsmötet

BESLUTAR att nästa internationella handlingsplan ska göra klara prioriteringar mellan Amnestys olika verksamheter, antingen genom att utelämna delar av vårt verksamhetsområde eller genom att uttryckligen prioritera delar av detsamma.

BESLUTAR VIDARE att målen i nästa handlingsplan ska formuleras så att det blir möjligt att utvärdera planen på ett icke godtyckligt sätt.

Bakgrund
Fram till 2001 var åtagandet det som satte gränsen för vår verksamhet. 2001 ersatte vi åtagandet med ett uppdrag (eng. ”mission”). Genom hela Amnesty Internationals existens har vårt verksamhetsområde utvidgats. På 1990-talet blev det uppenbart att åtagandet blivit så stort att vi inte kunde täcka det. Vi behövde ett verktyg för att prioritera. Detta behov är minst lika stort idag, eftersom åtagandet/uppdraget har utvidgats i mycket större omfattning än våra resurser har vuxit. Meningen är att den internationella handlingsplanen ska vara detta verktyg. Att ta fram en handlingsplan för hela den internationella rörelsen kräver mycket arbete, tid och resurser. Att resultatet är användbart är ett absolut krav.

Den nuvarande handlingsplanen omfattar emellertid i stort sett hela vårt uppdrag. Den kan möjligen vara användbar för att kategorisera vårt arbete, men den kan inte användas som ett prioriteringsverktyg. Handlingsplanens mycket vida ramar ger inga riktlinjer till det internationella sekretariatet (IS) eller den internationella styrelsen om vilka prioriteringar som bör göras när IS verksamhetsplaner tas fram. Handlingsplanen är inte heller särskilt användbar för sektionernas planering. Vilka prioriteringar som görs på sektionsnivå avgörs i stället av IS verksamhetsplaner. Dessutom gör frånvaron av mätbara mål i handlingsplanen det svårt att utvärdera vårt arbete.

En handlingsplan med begränsningar och med klara, väldefinierade mål skulle ge flera viktiga fördelar. En sådan plan skulle:

   • göra det lättare att följa prioriteringsprocessen
   • tydliggöra ansvarsfördelningen i rörelsen
   • ge ökat demokratiskt inflytande över rörelsens verksamhet
   • ge oss möjlighet att samordna planeringen och därmed bättre utnyttja våra resurser
   • underlätta uppföljning och därigenom lägga grunden för en lärande organisation

Amnesty International, svenska sektionen

  Årsmötet beslutar:

  att ställa sig bakom resolutionen, samt
  att uppdra åt styrelsen att verka för att resolutionen antas vid rådsmötet i augusti 2007  Resolution om ansökningsförfarande/återrapportering beträffande den internationella mobiliseringsfonden ( IMT Preparation Resolution)

  Det internationella rådsmötet

  BESLUTAR att anordna ett utbildningspaket för alla sektioner och strukturer om ansökningsförfarande och återrapportering för bidrag från den internationella mobiliseringsfonden (International Mobilization Trust - IMT).

  BESLUTAR VIDARE att utbildningspaketet erbjuds respektive ordförande och generalsekreterare vid deras årliga möten.

  Bakgrund
  Den internationella mobiliseringsfonden (The International Mobilization Trust - IMT) är en relativt ny enhet inom organisationen. Den har till uppgift att erbjuda ekonomiskt stöd till sektioner och strukturer för att förstärka och befrämja tillväxten av Amnesty International i hela världen och bidra till att dessa får större genomslag med sitt arbete för mänskliga rättigheter på lokal nivå.

  Detta sätt att ansöka om finansiering från IMT har uppfattats som en komplicerad process. För att en ansökning ska beviljas av IMT, måste ett antal tekniska och professionella krav uppfyllas.

  Utöver själva ansökan, har de som beviljas medel ett ansvar att redogöra för att pengarna har använts ändamålsenligt. Således måste mottagaren av medlen utvärdera sitt eget arbete genom regelbunden översyn, rapporter och ekonomiska redovisningar. Processen är nödvändig för att garantera genomskinlighet och ansvarsutkrävande.

  Processens komplexa natur kan dock försvåra vissa sektioner och strukturers möjligheter att söka medel och därmed försämra deras chanser att öka sitt inflytande och sin betydelse i arbetet för mänskliga rättigheter i sin region.

  En utbildningspaket om ansökningsförfaranden och återrapportering och utvärdering av erhållna medel kan underlätta ansökningsprocessen för sektioner och strukturer under utveckling och förbättra deras chanser att få medel för sin verksamhet via IMT.

  Amnesty International, svenska sektionen
  Amnesty International, Sierra Leone


  Årsmötet beslutar:

  att ställa sig bakom resolutionen, samt
  att uppdra åt styrelsen att verka för att resolutionen antas vid rådsmötet i augusti 2007