Förslag till årsmötet om ändrad årsmötescykel Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2007


Från: Lisa Moraeus
Till: Styrelsen
Datum : 26 februari 2007

Förslag till årsmötet om ändrad årsmötescykel


Styrelsen föreslår årsmötet att besluta

    1. att varje årsmöte från och med årsmötet 2008 ska vara beslutande
    2. att MR-konferenser från och med 2008 inte behöver läggas i anslutning till ett årsmöte

Bakgrund
Vid årsmötet i Växjö 1998 beslutades om en förändring av årsmötescykeln, så att sektionen under udda år, med början 1999, skulle ordna en MR-konferens i anslutning till årsmötet. Dessa årsmöten skulle ingen motionsbehandling ske. Val till förtroendeposter skulle dock fortfarande ske varje år. Syftet var bland annat att ge mer utrymme åt aktiviteter som mer direkt berör mänskliga rättigheter, aktivism och kampanjarbete och att därmed öka antalet deltagande medlemmar. Vid årsmötet i Malmö 2000 beslutades att MR-konferenserna skulle ske jämna år istället, för att de årsmöten där beslut om motioner och förslag kunde ske skulle liggar mer i fas med det internationella Amnestyarbetet.

MR-konferenserna har varit omtyckta och de har fått positiv kritik från medlemskåren. I januari 2005 lades en utvärdering om MR-konferens som årsmötesform fram till styrelsen. Utvärderingen konstaterade bland annat att MR-konferensen ”Stoppa våldet mot kvinnor” i samband med årsmötet 2004 hade fler deltagare än själva årsmötet och att nära hälften av årsmötesdeltagarna detta år sa att MR-konferensen var en bidragande orsak till deras intresse för att åka på årsmötet. En överväldigande majoritet i undersökningen ansåg att Amnesty även fortsättningsvis bör arrangera MR-konferenser vartannat år i samband med årsmötena och att konferenserna skulle vara öppna för allmänheten.

Trots att årsmöten som hålls jämna år inte ska behandla motioner och förslag, har styrelsen flera gånger tvingats be årsmötet om vägledning i specifika frågor, för att komma i fas med den internationella beslutscykeln. På årsmötet 2004 beslutade vi om vår handlingsplan. År 2006 lyftes frågan om abort. Då öppnade årsmötet egentligen inte upp för beslut rent formellt, eftersom presidiet ansåg detta vara stadgevidrigt. Istället bad styrelsen årsmötet om en "rekommendation". Ändå utformades själva processen som en beslutsprocess.

Styrelsens förslag
I praktiken har det visat sig svårt att behandla motioner och förslag endast vartannat årsmöte, på grund av att vi är en internationell organisation med beslutscykler på flera nivåer. Att styrelsen kan initiera beslut eller ”rekommendationer” i vissa frågor även under jämna år, medan medlemmarna endast kan lämna in motioner under udda år anser styrelsen vara odemokratiskt. Vi ser dessutom en risk att processen för beslut eller rekomendationer under årsmöten som egentligen inte ska behandla några förslag får demokratiska brister, eftersom formen och legitimiteten är oklar och tiden ofta är knapp.

Hösten 2006 presenterades slutrapporten från uppdragsgruppen som sett över årsmötets innehåll och form i syfte att hitta mer lättillgängliga former för beslutsfattande samt uppmuntra och stimulera till så stort deltagande som möjligt både beträffande förberedelser, diskussioner och beslut. Uppdragsgruppen rekommenderade att Amnestys årsmöte bör innehålla mer mänskliga rättigheter, mer nätverkande och mer demokrati .

Sedan 2006 genomför sektionen årliga aktivistkonferenser, och därigenom finns det ytterligare en mötesplats för medlemmar som är intresserade av aktioner och kampanjer. Vårt förslag innebär också en möjlighet någon gång lägga en MR-konferens i samband med en aktivistkonferens istället för i samband med årsmötet.

Styrelsen anser därför att tiden är mogen att återgå till en årsmötescykel där varje årsmöte behandlar motioner och förslag. Det finns ett stort stöd för att sektionen anordnar MR-konferenser. Styrelsen anser inte att MR-konferenser behöver planeras med ett visst intervall eller läggas i anslutning till ett årsmöte. Genom detta förslag vill vi bidra till en strävan efter att mänskliga rättigheter blir den röda tråden även under ett ”vanligt” årsmöte. Vi kommer också att få en smidigare organisation som bättre kan anpassa sig till förändringar i internationella beslutscykler.

Framför allt hoppas vi att förslaget ska bidra till mer demokrati eftersom alla medlemmar får möjlighet att bidra till utvecklingen av Amnesty genom att det blir möjligt att inkomma med motioner inför varje årsmöte.