Årsredovisning och förvaltningsberättelse 2006 Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2007


Från: Sekretariatet
Till: Styrelsen
Datum: 23 feb 2007


Amnesty International svenska sektionen

Organisationsnummer 802004-0401

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 -- 2006-12-31

Styrelsen och generalsekreteraren för Amnesty International svenska sektionen avger härmed följande årsredovisning.

Innehåll Sida
Förvaltningsberättelse 2
Resultaträkning – funktionsindelad 9
Balansräkning 10
Noter 12

Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parantes avser föregående år.

[Frvaltningsberttelse.rtf]
Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten
Amnesty International svenska sektionen (Amnesty) är en ideell förening.

Amnestys vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och andra internationella normer för mänskliga rättigheter.

I sin strävan att uppnå denna vision åtar sig Amnesty att, inom ramen för sitt arbete att främja alla mänskliga rättigheter, utreda och agera med tyngdpunkt på att förhindra och göra slut på allvarliga kränkningar av rätten

  - till fysisk och psykisk integritet
  - till åsikts- och yttrandefrihet
  - att inte bli diskriminerad
För att finansiera verksamheten är Amnesty beroende av medlemmar och gåvogivare.

Den svenska sektionen är en del av den internationella organisationen Amnesty International som finns representerad med sektioner i 53 länder och har drygt 1,8 miljoner medlemmar och regelbundna givare i mer än 150 länder.

Resultat och ställning
För 2006 visar Amnesty ett positivt resultat om 1 426 tusen kronor (tkr). Överskottet kommer av att intäkterna blivit väsentligt större än budgeterat.

Årets intäkter uppgår till 50 281 tkr (inkl räntor) mot budgeterade 45 025 tkr. Främsta anledningen till detta är att bidraget från Humanfondens sparare budgeterats försiktigt till 3 940 tkr att jämföra med utfallet på 7 330 tkr. Under året har Amnesty beviljats ytterligare medel från Allmänna Arvsfonden än det som budgeterats. Utöver detta har övrig insamlingsverksamhet gått bra.

Intäkterna fördelar sig enligt följande:

Förutom penninggåvor får Amnesty värdefullt stöd från företag i form av gratis eller rabatterade varor och tjänster. Tack därför till Banco Fonder och dess sparare, Plusgirot och alla andra företag som stödjer Amnesty.

Årets kostnader uppgår till 48 855 tkr mot budgeterat 45 700 tkr. Obudgeterade Allmänna arvsfondsprojekt och bidrag till det internationella sekretariatet har inneburit högre kostnader än budgeterat.

Ändamålskostnaderna fördelar sig enligt följande:Som framgår av diagrammet går en stor del av Amnestys pengar till det internationella sekretariatet. Det är där fallutredningar görs, kampanj- och informationsmaterial tas fram m m.

Den svenska sektionens verksamhet 2006
En utförligare redogörelse för Amnestys verksamhet under året redovisas i den verksamhetsberättelse som publiceras på Amnestys hemsida, www.amnesty.se .

Sektionens arbete under 2006 har utgått från den handlingsplan som årsmötet antagit för tidsperioden 2004-2010:

- Hävda rätten till fysisk och psykisk integritet
- Slå vakt om kvinnors rättigheter
- Skydda flyktingars rättigheter
- Kräva rättvisa och bekämpa straffrihet

- Öka aktivismen
- Skapa en dynamisk organisation
- Växa

Hävda rätten till fysisk och psykisk integritet
År 2006 hade 128 av världens länder avskaffat dödsstraffet, antingen i sin lagstiftning eller i praktiken. Samtidigt tillämpar hela 69 länder fortfarande detta straff, och året avslutades som bekant med att att Iraks förre diktator Saddam Hussein avrättades genom hängning. Amnesty beklagar detta och framhärdar i uppfattningen att dödsstraffet är inhumant, ovärdigt och dessutom slutgiltigt omöjliggör att rättvisa skipas.


Arbetet mot dödsstraff tog under 2006 sig bland annat uttryck i ett samarbete med Malmöoperan i samband med deras uppsättning av "Dead Man Walking". Representanter från Amnesty USA samt en tidigare dödsdömd fånge hade bjudits in av Amnestys aktionsgrupp mot dödsstraffet och dessa deltog i ett seminarium vid premiären den 11 oktober.

Förekomsten av tortyr inom ramen för "kriget mot terrorismen" har under året uppmärksammats på ett flertal sätt, bland annat genom en löpande uppdatering av enskilda fall, nyheter och rapporter på Amnestys hemsida. I samarbete med Svenska Helsingforskommittén bjöd Amnesty under våren in FN:s specialrapportör om tortyr, Manfred Nowak till Sverige.

Inom ramen för kampanjen En aktiv röst lyftes tortyr upp som en av tre fokusfrågor inför 2006 års val. Amnesty träffade över 100 kandidater till riksdagen samt arrangerade sex debatter där tortyrfrågan debatterades samt hade inför valet egna valstugor i Stockholm och Malmö. Drygt 6 000 namn samlades in med krav på att ett totalstopp för avvisningar av personer till länder där de riskerar att utsättas för tortyr samt krav på ett tydligt avståndstagande från bruket av diplomatiska försäkringar. Namnen överlämnades sedan till justitieminister Beatrice Ask. Året avslutades med lansering av kampanjen Tortyr gör ingen säker , som den 9 december resulterade i utåtriktade aktiviteter i mer än 30 svenska städer.

Slå vakt om kvinnors rättigheter
Våld mot kvinnor ingick som ett av flera ämnen i kampanjen En aktiv röst , där Amnesty bland annat lyfte fram behovet av en nationell handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor.

Sommaren 2006 besökte Yakin Erturk, FN:s särskilda rapportör mot våld mot kvinnor, Sverige och Amnesty stod då för programmet under en av dagarna. Specialrapportören träffade offer för hedersrelaterat våld, deltog i ett möte om stöd till våldsutsatta kvinnor med särskilda behov, samt debatterade mäns våld mot kvinnor vid ett seminarium med dåvarande folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson samt en representant för Amnesty.

I juni 2006 presenterades betänkandet från den av regeringen tillsatta utredningen om socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor, och flera av de frågor som Amnesty tagit upp i bland annat remissvar behandlades i utredningen.

Arbetet inom den globala kampanjen Stoppa våldet mot kvinnor fortsatte under året med aktioner på Albanien, Frankrike, Georgien, Jamaica, Ryssland och Pakistan. En representant från sektionen medverkade vid en konferens om våld mot kvinnor i Ryssland, och i juni besöktes även Rysslands ambassad i syfte att ta upp frågan om våld mot kvinnor. Den 25 november inleddes 16 days of action, som handlade om vikten av tillgång till skyddat boende för våldsutsatta kvinnor i 16 länder.

Skydda flyktingars rättigheter
Den 31 mars trädde en ny svensk utlänningslag i kraft, vilket innebar att utlänningsnämnden lades ned och att en helt ny instans- och processordning infördes. Amnesty var under året mycket kritisk till att domar från migrationsdomstolarna i vissa fall inte belades med sekretess och att domarna således blir tillgängliga för allmänheten, vilket kan innebära risker för asylsökande och deras anhöriga.

Amnestys flyktingavdelning arbetade under året med asylsökande från ett stort antal länder och agerade i vissa fall genom att skriva yttranden till myndigheter och domstolar om föreliggande risker vid återsändande. Vidare deltog Amnestys flyktinghandläggare under året i flera seminarier och utfrågningar kring migration och drev frågan om att Sverige ska ratificera FN:s konvention om migrantarbetares och deras familjers rättigheter.

Arbetet för de två egyptiska medborgarna Ahmed Agiza och Mohammed El Zary fortsatte inom Amnesty. Bland annat kontaktades regeringen vid ett flertal tillfällen beträffande frågan om kompensation för de kränkningar som männen har utsatts för.

I samband med Amnestys årsmöte i Göteborg arrangerades en flyktingkonferens med omkring 300 deltagare och talare från organisationer som Röda Korset, Läkare utan Gränser och Caritas samt migrationsminister Barbro Holmberg.

Kräva rättvisa och bekämpa straffrihet
Kampen för att kräva rättvisa och bekämpa straffrihet fortsatte under 2006 med krav på att Sverige ska kriminalisera tortyr i svensk lagstiftning, vilket var en av Amnestys huvudfrågor inför det svenska riksdagsvalet. Sektionen arbetade även med att få till stånd en svensk implementering av Romstadgan och Amnestys ICC-grupp (International Criminal Court) arrangerade flera seminarier på detta ämne. Inbjudna representanter från Amnestys juristgrupp reste under året till Thailand i syfte att tillsammans med den mottagande sektionen arbeta med frågan om ratificering av ICC.

Öka aktivismen
Under året har sektionen arbetar utifrån den strategi för aktivism som togs fram under 2005. Det har bland annat fattats beslut om nya samordnartjänster för aktivist- och ungdomsfrågor, arrangerats ett första välbesökt aktivistseminarium, utvecklats en ny medlemssida samt tillsammans med en extern konsult tagits fram nyckeltal för att mäta aktivismen.

Antalet arbetsgrupper var vid årsskiftet 214 till antalet, vilket innebär en minskning med 19 grupper jämfört med 2005. Under 2006 startade ytterligare sju landprogram förutom de sju som redan var igång, medan det totala antalet aktivistinriktade specialgrupper låg kvar på tio.

Antalet deltagare i Amnestys utbildningar fortsätter att öka och under 2006 har samarbetet med studieförbundet Sensus utvecklats för lansering av Amnestyakademin i januari 2007.

Inom ramen för projektet Rätt ska va rätt genomfördes ett stort antal informationsbesök i främst gymnasieklasser. Inom projektet togs även utbildningsmaterialet Sverige är inte så rätt som många tror fram . I satsningen ingår även informations- och jämställdhetsprojektet Sneställt som under året besökt 50 skolor, med 7000 deltagande elever, och utbildat 130 informatörer.

Under 2006 förmedlades mer än 600 blixtaktioner från det internationella sekretariatet. Av dessa rörde hälften nya fall och hälften uppföljningar av tidigare fall. "Veckans vädjande" på webben fick varje vecka i genomsnitt 200-250 underskrifter. Under året har antalet sms-aktivister ökat till ungefär 1800.

Skapa en dynamisk organisation
Under årets togs ett antal nya strategier för perioden 2006-2010 fram inom svenska Amnesty, bland vilka återfanns en strategi för kampanjområdet. Denna omfattar arbetet med globala kampanjer, landprogram, tematiska aktioner och projekt, blixtaktioner, krisaktioner samt MR-utbildning. Vidare utarbetades under 2006 en ny plattform för kommunikation samt en ny mediepolicy. Sektionen utvecklade nya medlemssidor med bland annat diskussionsforum samt möjlighet att starta bloggar. Ett tjugotal medlemmar deltog i organisationens program för frivilligledarskap som utöver ledarskapsfrågor omfattar information, utbildning, kampanjplanering och projektledning.

Växa
År 2006 passerade intäkterna i den svenska sektionen av Amnesty International 50-miljonerssträcket. Vid årets slut hade Amnesty 66 844 medlemmar, vilket motsvarar en ökning med 13,6 procent jämfört med 2005. Nästan 40 000 personer skänker även en gåva utöver sitt medlemskap, och de flest via autogiro. Medlemsvärvning genom face-to-face har fungerat bra och sektionen har även provat flera aktiviteter med telemarketing i egen regi.

Medlemmar
Sektionen har 66 844 medlemmar (58 800).Amnestys arbete bygger mycket på ideella arbetsinsatser. Sektionens kampanjarbete utförs i stor utsträckning av de 214 (233) ideella arbetsgrupperna och de 22 (22) specialgrupperna.

Medlemmar och praktikanter arbetar också som frivilliga på sekretariatet. Där gör de en värdefull insats för sektionens kampanjer, flyktingarbete, administration, distribution och fundraising.

Förvaltning
Sektionen leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Styrelsen är ideellt arbetande. Årsmötet utser även en valberedning och en granskningskommitté. Styrelsen understöds i utredningsarbetet av arbetsgrupper där deltagarna kan vara anställda, frivilliga aktivister och styrelseledamöter.

Till styrelsen är ett sekretariat knutet. Sekretariatet arbetar med kampanjer, ger stöd till grupper och medlemmar, genomför utbildningar, svarar på frågor kring mänskliga rättigheter samt bedriver flyktingrådgivning. I sekretariatets uppgifter ingår också administration och fundraising.

Information
Amnesty International svenska sektionen har två 90-konton (900072-0, 900400-3). Organisationen står under kontroll av Stiftelsen för insamlingskontroll (SFI). Amnesty International är också medlem av Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) och tillämpar därmed FRIIs etiska riktlinjer för insamling.

SFI:s nyckeltal för ändamålskostnader i förhållande till insamlade medel blev 75 % (66 %). Nyckeltalet för insamlings- och administrationskostnader i förhållande till insamlade medel uppgår till 22 % (24 %).

Mer information om Amnestys verksamhet finns att få på hemsidan www.amnesty.se .

Framtida utveckling
Amnesty kommer under 2007 att arbeta med de områden som anges i sektionens handlingsplan för 2004 - 2010 som antogs av årsmötet i maj 2004.

I handlingsplanen prioriterar styrelsen följande områden för perioden 2007- 2008:
  · Hävda rätten till fysisk och psykisk integritet. Arbetet mot dödsstraff och tortyr lyfts fram tillsammans med arbetet för individer.

  · Arbetet för att slå vakt om kvinnors rättigheter fokuseras på diskriminering av och våld mot kvinnor. Svenska sektionen deltar även fortsättningsvis i den globala kampanjen Stoppa våldet mot kvinnor, även om de senaste årens intensiva arbete gällande situationen i Sverige nu avtar.

  · Skydda flyktingars rättigheter.

  · Kräva rättvisa och bekämpa straffrihet.

  · Arbete för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Arbetet med området kommer först att på allvar ta sin början 2008 i samband med den globala kampanjen om ESK-rättigheter.

  · Arbeta för företags efterlevnad av de mänskliga rättigheterna.

  · Ett aktivt och synligt Amnesty med mångfald.

  · Växa med mångfald.


[ATTTAMFF/rsredovisning 2006.xls]