Ojusterat protokoll från möte med sektionen styrelse den 27-28 januari 2007 Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2007
PROTOKOLL

Möte med sektionens styrelse den 27- 28 januari 2007

  Ledamöter Närvarande
  Ida Burlin X
  Johan Bäck X
  Shirin Heidari X
  Sune Montán X, Mötesordförande § 95 -106, 110
  Lisa Moraeus X, Mötesordförande § 107 -109, 111
  Christine Pamp Anmält förhinder
  Jörgen Qwist X
  Madelaine Seidlitz X
  Åsa Vinge X
  Suppleanter
  Andrea Bodekull X
  Sofia Karlsson X
  Anna Nilsdotter Anmält förhinder
  Sekretariatet
  Dan Grundin X
  Kristina Lindquist X, sekreterare
  Carl Söderbergh X
  Sara Ångström X, § 106
  Övriga
  Kerstin Alestig X, § 107
  Anita Danielsson X, § 107
  Monica Dunderberg X, § 107
  Ruth Lausten X, § 107
  Bodil Mortensson X, § 107
  Anja Rosdahl X, § 107
  Anna Wiklund X, § 107
  Olle Viktorsson X, § 107
  Lars Gösta Westerberg X, § 107
  Rose-Marie Asker X, § 109
  Camilla Berglund X, § 109
  Ulrika Sundholm X, § 109

  § 95 Mötet öppnas

  Sune Montán förklarar mötet öppnat.

  § 96 Val av justerare/rapportör till Grupptrycket

  Beslut
  att utse Åsa Vinge till rapportör till Grupptrycket samt till att, jämte ordförande, justera protokollet.


  § 97 Val av vice mötesordförande till nästa möte

  Beslut
  att utse Anna Nilsdotter till vice mötesordförande för nästa möte.


  § 98 Fastställande av dagordningen

  Åsa Vinge vill ta upp frågan om sektionens förhållande till ABG och man enas om att ta upp detta under punkt 3, Amnestys samarbete med företag.

  Shirin Heidari har en övrig fråga om eventuellt stöd till projekt inom Amnesty Sierra Leone.

  Danne Grundin vill under punkten ”inför årsmötet” ta upp årsmötesdagordningen.

  Sune Montán har två övriga frågor som rör avgifter till amnestyakademin respektive nyckeltal för att mäta aktivismen.

  Beslut
  att med dessa tillägg fastställa dagordningen.


  § 99 Ojusterat p rotokoll från möte med sektionens styrelse den 2 december 2006

  Sune Montán undrar vad beslutet angående f2f från styrelsens decembermöte egentligen innebär. Strategigrupp 3 tolkade beslutet som att de skulle förbereda ett underlag och att frågan skulle tas upp på detta möte, vilket ju inte är fallet. Dan Grundin påpekar att han, som tillfälligt förde protokoll under den aktuella punkten, har noterat beslutet så som det formulerades av mötesordförande Christine Pamp. Styrelsen enas om att frågan tas upp på styrelsens marsmöte och att Sune Montán förbereder diskussionen i forumet.

  Jörgen Qwist undrar angående § 88 om inte styrelsens godkännande av den disponibla budgetdecemberdelen borde ha noterats som ett eget beslut istället för att stå med i den löpande texten. Vidare anser han det vara mer estetiskt med en enda beslutsrubrik som de aktuella besluten radas upp under.

  Danne Grundin lyfter angående den diskussion som förts i styrelseforumet frågan om justering av styrelseprotokoll. Han menar att dessa av tradition anses justerade när justerare, ordförande och vice mötesordförande elektroniskt har godkänt protokollet. Justeringen utförs av dessa personer, inte kollektivt av styrelsen. Man får enligt gällande föreningspraxis inte föra in ändringar som styrelsen föreslår i det gamla protokollet, utan de skall noteras i nästföljande protokoll under punkten ”Protokoll från möte med sektionens styrelsen den DDMMÅÅ”.

  Johan Bäck påpekar att det finns en pedagogisk poäng gentemot rörelsen att det finns ett slutgiltigt protokoll och styrelsen enas utifrån detta resonemang om att uppdra åt sekretariatet att till protokollen i databasen lägga en stödtext som förklarar hur protokollen hanteras.

  Beslut
  att med dessa ändringar lägga protokollet till handlingarna.


  § 100 Utvärdering av styrelsemötet den 2 december 2006

  I utvärderingarna från styrelsemötet den 2 december återfanns två förslag rörande forumet, nämligen att tillsätta en moderator samt att utveckla en funktion där ledamöter kan visa sitt bifall utan att skriva ett eget inlägg.

  Beträffande förslaget om moderator i forumet är detta redan åtgärdat då styrelsen i forumet har beslutat att uppdra åt Anna Nilsdotter att inneha denna funktion under en inledande prövotid. Styrelsen vill även att sekretariatet undersöker möjligheten att utveckla en ”bifallsfunktion” till forumet. Shirin Heidari poängterar vikten av att varje ledamot syns individuellt i en sådan funktion.

  Beslut
  att uppdra åt sekretariatet att utreda möjligheten att till styrelseforumet utveckla en funktion genom vilken bifall kan uttryckas.


  § 101 Rapport om per capsulambeslut
  Sune Montán redogör för följande beslut som styrelsen bifallit per capsulam:


  8 dec 2006
  att från och med nu och tills vidare utse Lisa Tönnes till sektionens representant i EU- föreningen.


  17 jan 2007
  att en av följande två alternativa sammansättningar, beroende på årsmötets beslut, skall utgöra den svenska sektionens delegation till rådsmötet 2007.


  I det fall Jörgen Qwist väljs till kassör vid årsmötet:

  Ordförande – FS, OSB
  Generalsekreterare – utan särskilda åtaganden
  Ida Burlin – OSA
  Shirin Heidari – HRS
  Stefan Johansson – HRS
  Sune Montan – FS, OSA
  Lisa Moraeus – OSB

  Anna Nilsdotter – Reserv


  I det fall årsmötet väljer en annan kassör än Jörgen Qwist:

  Ordförande – FS, OSB
  Kassör – FS, OSB
  Generalsekreterare – utan särskilda åtaganden
  Ida Burlin – OSA
  Shirin Heidari – HRS
  Stefan Johansson – HRS
  Sune Montan – OSA

  Lisa Moraeus – Reserv


  § 102 Rapport från sekretariatet

  Carl Söderbergh kompletterar den tidigare utsända rapporten.

  Elisabeth Löfgren har gjort en uppdatering kring vad som hänt på medieområdet sedan den 11 januari:

  11/1 TT-telegram om Guantánamo med anledning av 5-årsdagen
  15/1 TT-telegram om avrättning av Saddams två medhjälpare
  16/1 TT-telegram
  22/1 TT-telegram om Nigeria

  Bland pressklippen märks bland annat en mängd artiklar och ledare med krav på att Guantánamo skall stängas.

  TV och Radio
  15/1 Elisabeth Löfgren i radioprogrammet "Rymdskeppet" om Kina
  22/1 Madelaine Seidlitz i TV4 om Eritrea
  22/1 Madelaine Seidlitz i SVT Aktuellt om poliskontroll av "misstänkta" med utländskt utseende
  27/1 En "avskedsintervju" med Carl Söderbergh i Radio Sweden
  14/1 DN, Madelaine Seidlitz om asylsökande från Azerbajdzjan
  15/1 DN, Carl Söderbergh om utvisningshotad palestinier
  15/1 Expressen, Elisabeth Löfgren om avrättningar i Irak
  16/1 GP, Carl Söderbergh om utvisningshotad palestinier
  16/1 City "
  17/1 Sydsvenska Dagbladet, Carl Söderbergh om Irak
  16/1 Kvällsposten, Insändare om Kina AMD i Lund
  20/1 Skaragruppen har fått in fyra insändare om Guantánamo. I december fick de också in fyra insändare den gången om "Tortyr gör ingen säker".
  20/1 DN, Carl Söderbergh fyller 45 år och summerar sina år på Amnesty


  Styrelsen har tidigare beslutat att ge ett bidrag till projektet Individuals at risk och Carl Söderbergh rapporterar att det slutgiltigt utbetalade beloppet blev 1,6 miljoner kronor.

  Kinasamordningen arbetar inför OS i Beijing 2008 och har träffat den svenska olympiska kommittén för att informera ledamöterna om situationen i Kina. Man har dock inte fått några klara besked vad gäller att få träffa de svenska idrottsutövarna.

  Carl Söderbergh och Madelaine Seidlitz har besökt den tyska ambassaden och diskuterat diploamtiska försäkringar och asylfrågor.

  Sekretariatet har som uppföljning av kampanjen En aktiv röst haft besök av justitieminister Beatrice Ask för att diskutera införandet av tortyr som ett specifikt brott i svensk lagstiftning och implementering av ICC.

  Carl Söderbergh har blivit inbjuden till ett seminarium arrangerat av Edelmanns konsultbyrå eftersom Amnesty ligger högst i Sverige på listan över organisationer som upplevs som trovärdiga.


  § 103 Rapport från styrelsemedlemmar

  Styrelsens ledamöter rapporterar om det löpande arbetet sedan förra styrelsemötet och diskuterar hur proceduren med att träffa den slutgiltiga kandidaten till ny generalsekreterare bör se ut. Man kommer fram till att gå tillbaka till det styrelsebeslut som reglerar detta.


  § 104 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK)

  Carl Söderbergh rapporterar från AIK:

  AIK har skickat iväg ett svar beträffande förslag till policy kring abort samt på en riskanalys kring att arbeta med sexuella och reproduktiva rättigheter. Svar på förslag till ”language strategy” skall vara inne den 15 februari. De cirkulär som skickats ut inför ICM berör volontärer, nomineringar och förslag på tematiska möten. Den chilenska sektionen har skickat in en resolution om samkönade äktenskap. Amnesty USA har sänt ut en inbjudan till sitt årsmöte.


  § 105 Rapport från Amnestyfonden

  Åsa Vinge rapporterar från Amnestyfonden utifrån ett skriftligt underlag som inkommit efter fondens senaste möte. Sektionsstyrelsen får vid sitt nästa möte eventuellt besök av Annika Flensburg som är fondens kontaktperson.


  § 106 Amnestys samarbete med företag

  Carl Söderbergh förklarar att Amnestys internationella styrelse håller på att avsluta en beslutsprocess kring ett dokument med riktlinjer för samarbeten med företag. Det föreligger relativt stora möjligheter till sådana samarbeten och detta innebär en risk för att en konkurrenssituation skall uppstå mellan den svenska sektionen och ABG. Mot bakgrund av detta pågår diskussioner om att integrera ABG i svenska Amnesty och detta är anledningen till att frågan nu kommer upp inför sektionsstyrelsen.

  Sara Ångström föredrar utifrån det bilagda underlaget:

  De grundprinciper för samarbete med företag som presenteras i riktlinjerna handlar om att detta inte skall strida mot Amnestys vision och mission, vara transparent, inte skada Amnestys trovärdighet samt garantera Amnestys oberoende gentemot eventuella samarbetspartners.

  Vad gäller de aktuella företagen ställs bland annat krav på att de inte får vara inblandade i MR-kränkningar, måste ha tydliga arbetsrättsliga åtaganden och en transparent struktur, motverka diskriminering samt att aldrig medvetet profitera på barnarbete, tvångsarbete eller annat arbete som utnyttjar människor. Andra begränsningar gäller exempelvis samarbete med företag som är inblandade i vapenhandel, ägnar sig åt sexuell exploatering och/eller på olika sätt skadar miljön med sin verksamhet.

  Sara Ångström poängterar att de föreliggande riktlinjerna ställer stora krav på s k screening av företag och väcker frågor om vem som skall utföra denna, hur den bör dokumenteras och vilka konsekvenser detta kan få vad gäller Amnestys indirekta ”godkännande” av olika företag. Hon menar dock att sektionen har en stor styrka i att kunna ta del av ABG:s kompetens på detta område.

  Sara Ångström påpekar att även sådant samarbete som inte klassificeras som synligt (till exempel inköp av kaffe till sekretariatet) regleras i det aktuella dokumentet, vilket innebär att sektionen måste utarbeta en etisk upphandlingspolicy.

  Carl Söderbergh klargör att syftet med frågan är att informera styrelsen om vad de aktuella riktlinjerna innebär och att de kan få konsekvenser för hela sektionen. Det man vill att styrelsen tar ställning till är huruvida detta är intressant för svenska Amnesty och vad man anser om att fortsätta diskussionen med ABG.

  Diskussion sker i styrelsen.

  Man tar upp frågan om vilken typ företag som skulle kunna komma i fråga utan att samarbetet skulle kunna skada Amnesty, och var gränsen bör dras mellan fundraising- och påverkansarbete. Det råder olika uppfattningar i styrelsen om båda dessa frågor. Hur de aktuella riktlinjerna för företagssamarbete påverkar olika nivåer av sektionen generellt är en annan fråga som diskuteras och flera ledamöter tar upp postorderverksamheten i Lund som exempel. Sara Ångström tillägger att sekretariatet har kontakt med en specifik leverantör för profilmaterial och att postorderverksamheten möjligen skulle kunna gå genom denna.

  Carl Söderbergh påpekar att denna diskussion bör betraktas som ett första steg i en lång process, där sektionen kommer att behöva ta fram egna riktlinjer och ha fler möten kring frågan.

  Beslut
  att fortsätta diskussionerna kring företagssamarbeten.

  att uppdra åt sekretariatet att utarbeta en inköpspolicy samt riktlinjer för aktivister.


  § 107 Visionsdiskussion

  Lisa Moraeus tackar de närvarande representanterna för örebrodistriktet för inbjudan och ber distriktsombud Bodil Mortensson att inleda med att gå igenom vad man önskar diskutera med styrelsen. Distriktet menar sammanfattningsvis att man på grund av utökat åtagande, ändrade arbetsformer och ändrad framtoning inte känner igen sig i Amnesty.

  Ida Burlin företar en genomgång av åtagandets utveckling från 1961 och framåt, varpå diskussion följer.

  De konkreta förslag och önskemål som distriktet förmedlar till styrelsen handlar om att ange årtal på allt material och att producera material som även fungerar i mindre städer; att ta upp åtagandefrågor i Grupptrycket och ge arbetsgrupperna förslag på diskussionspunkter kring detta; att informera rörelsen om vad som pågår internationellt samt att även berätta om aktiviteter av mindre spektakulär karaktär.


  § 108 Inför årsmötet

  - Dagordning inför årsmötet
  Sekretariatet meddelar att lösningen att ha både påverkanstorg och beredningsgrupper på årsmötet som beslutades om på decembermötet har visats sig vara något problematisk. Påverkanstorg är en namnskyddad beredningsform och pga den korta tiden och kombinationen med beredningsgrupper så bör ”torget” på det kommande årsmötet kallas för exempelvis ”diskussionstorg”. Vidare menar sekretariatet att det bör handla om en renodlad diskussionsarena och att möjligheten att lämna yrkanden bör vara förbehållet beredningsgrupperna. Detta för att undvika förvirring vad gäller de olika beredningsformernas demokratiska status på årsmötet.

  Styrelsen ställer sig frågande till detta resonemang och menar att frågan inte borde ha tagits upp på sittande möte utan borde ha aviserats i förväg. Lisa Moraeus ber sekretariatet att återkomma till forumet i denna fråga.

  Beslut
  att överlåta den rent språkliga benämningen av årsmötets beredningsformer till sekretariatet.


  - Presentation av ny generalsekreterare
  Jörgen Qwist väcker frågan om presentation av ny generalsekreterare samt om avtackning av Carl Söderbergh. Styrelsen vill gärna låta rörelsen uttrycka sin uppskattning på årsmötet, men Carl menar att han efter sin avgång måste få möjlighet att dra sig tillbaka från rörelsen.

  Styrelsen menar att punkten ”Generalsekreteraren rapport” på årsmötet kan användas till presentation av ny generalsekreterare.

  - Styrelsens förslag till årsmötet:
  Styrelsen anser utifrån den aktuella rapporten och de remissvar som inkommit att man inte bör gå vidare med frågan om kriminalisering av sexköp, utan återkomma med frågan till årsmötet under punkten styrelsens rapport.

  Madelaine Seidlitz rapporterar från personalmötet där man har varit kritisk till det årsmötesbeslut som ligger bakom rapporten, vilket man anser kan tolkas på flera olika sätt. Möjligen kan styrelsen på framtida årsmöten lyfta klargörande frågor för att undvika liknande situationer. Personalen vänder sig också mot remissvarens tal om vetenskaplighet, eftersom några sådana krav inte funnits med i direktivet till uppdragsgruppen.

  Styrelsen efterfrågar också generella riktlinjer för uppdragsgrupper och Dan Grundin menar att sådana riktlinjer skulle kunna utgå från den rapport som skrevs innan sektionen började med systemet med uppdragsgrupper.

  Beslut
  att frågan om kriminalisering av sexköp inte tas upp på årsmötet som ett förslag från styrelsen utan istället kommer upp under styrelsens rapportpunkt.

  att uppdra åt Anna Nilsdotter att i god tid innan motionsstopp informera uppdragsgrupp och remissinstanser om ovanstående beslut.

  att uppdra åt sekretariatet att ta fram generella riktlinjer för uppdragsgrupper.


  - Ombudsmannafunktion inom svenska Amnesty

  Johan Bäck meddelar att han skulle vilja ha ytterligare en vecka på sig att tillsammans med Madelaine Seidlitz att färdigställa ett förslag till beslut som kan presenteras i styrelseforumet. Valberedningen har blivit informerad om att de kan komma att behöva tillfråga en person inför årsmötet.

  Beslut
  att uppdra åt Johan Bäck och Madelaine Seidlitz att arbeta vidare med frågan och så fort som möjligt presentera ett förslag till per capsulam-beslut.


  -Resolutioner
  Lisa Moraeus föreslår att styrelsen uppdrar åt någon ledamot att sammanfatta resolutionerna på svenska och att styrelsen lägger fram dem som förslag till årsmötet.

  Beslut
  att styrelsen skickar in den svenska sektionens ICM-resolutioner som styrelsens förslag till årsmötet.

  att att uppdra åt följande personer att översätta de aktuella resolutionerna till svenska och återkomma med dessa senast den10 februari.

  Resolution om abort: sekretariatet
  Resolution om IMT: Shirin Heidari
  Resolution om ISP: Sune Montán
  Resolution om demokrati – Ida Burlin


  - Årsmötescykeln
  Lisa Moraeus föreslår att styrelsen lägger ett förslag till årsmötet om att alla årsmöten skall vara beslutande, mot bakgrund av att styrelsen hittills vid flera tillfällen har öppnat upp för beslut på de MR-konferenser som enligt stadgarna skall vara icke-beslutande.

  Det finns olika uppfattningar om detta i styrelsen och Lisa Moraeus anser att hon fått tillräcklig information för att ta diskussionen till forumet.

  - Stadgeändring
  Dan Grundin föredrar utifrån ett underlag från sekretariatet. I nuläget är det så att endast årsmötet har rätt att avyttra fastigheter som inkommer till Amnesty genom arv. Sekretariatets förslag är styrelsen lägger fram ett förslag till årsmötet om att ändra paragraf 6.4 i stadgarna och lägga till följande ordalydelse: "Styrelsen har rätt att inteckna, belåna eller avyttra fast egendom som tillhör sektionen."

  Beslut
  att styrelsen bifaller sekretariatets förslag till beslut.


  - Förslag till medlemsavgifter 2008 och 2009
  Sekretariatets förslag är att medlemsavgiften i den svenska sektionen tills vidare behålls oförändrad. Fundraisingavdelningen på sekretariatet arbetar med att förmå medlemmar att uppgradera sin gåva till Amnesty och tjugo kronor per månad upplevs vara en bra nedre gräns.

  Beslut
  att besluta enligt sekretariatets förslag om medlemsavgift för 2008 och 2009.


  - Gruppavgifternas storlek
  Dan Grundin meddelar att det pågår diskussioner på sekretariatet kring denna fråga och man avser att återkomma med ett förslag till marsmötet.


  § 109 Förslag på förändring i styrelsens arbetsordning

  Strategigrupp 3 har i enlighet med ett beslut från styrelsens junimöte 2006 inkommit med ett underlag med förslag på vissa förändringar i styrelsens arbetsordning. Åsa Vinge föredrar kort kring dessa ändringar, som främst består i regleringen av kontorschefens medverkan i styrelsens arbete. Diskussion sker i styrelsen.

  Strategigrupp 3 poängterar att man inte har några synpunkter på hur sekretariatet organiserar sitt arbete och att syftet med ändringarna är att renodla styrelsens kontakt med sekretariatet. Man har från strategigruppens sida avsett att låta generalsekreteraren avgöra vilka ur personalen som är relevanta att ha med på exempelvis styrelsemöten.

  Carl Söderbergh menar att detta syfte är tydligt, men att några av de föreslagna ändringarna möjligen får oavsiktliga praktiska konsekvenser. Han syftar dels på punkt 10 och meningen:

  ”Personal framför kritik mot ledningen eller styrelsen till generalsekreteraren och kontorschefen eller personalrepresentanten eller sin facklige företrädare.”

  Denna mening bör enligt Carl Söderbergh ges följande lydelse för att bli rimlig:

  ”Personal framför kritik mot ledningen eller styrelsen till generalsekreteraren och kontorschefen eller personalrepresentanten eller sin facklige företrädare.”

  Vidare menar han att punkt 17 och meningen:

  ”Ett arbetsmöte sammanträder per telefon före ordinarie styrelsemöte. I arbetsmötet ingår ordförande, vice mötesordförande, generalsekreteraren , kontorschefen samt styrelsesekreteraren.”

  bör ändras till:

  ”Ett arbetsmöte sammanträder per telefon före ordinarie styrelsemöte. I arbetsmötet ingår ordförande, vice mötesordförande, generalsekreteraren , kontorschefen samt styrelsesekreteraren. samt av generalsekreteraren utsedd personal.”

  Jörgen Qwist föreslår att punkt 5 och den passage som kassörens kontakt med olika personer på sekretariatet bör formuleras mer generellt, på följande vis:

  ”Styrelsens kassör håller regelbunden kontakt med sekretariatet”

  Beslut
  att uppdra åt strategigrupp 3 att utifrån dessa synpunkter återkomma till forumet med ändringar för ett per capsulam-beslut.

  att uppdra åt strategigrupp 3 att arbeta vidare med ett förslag till revidering av styrelsens arbetsordning. Detta skall göras med hänsyn till FRII:s kod för svensk insamling och i samråd med den nya generalsekreteraren. Förslaget skall om möjligt presenteras på styrelsens junimöte 2007.


  § 110 Möte med landprogrammen

  Sune Montán hälsar de inbjudna landssamordnarna Rose-Marie Asker, Camilla Berglund och Ulrika Sundholm välkomna till styrelsemötet och Örebro.

  Utifrån det samtal som sedan följer kan urskiljas följande konkreta önskemål riktade till styrelsen:

  - Tydligare riktlinjer för samordnare
  - En handbok med idéer
  - Ökade möjligheter till kontakt mellan samordnare, och mellan samordnare och arbetsgrupper
  - Möjlighet till tydligare och förbättrad kontakt med det internationella sekretariatet
  - Inskolning för nya samordnare

  Beslut
  att uppdra åt strategigrupp 2 att arbeta vidare med dessa punkter.


  § 111 Övriga frågor

  - Resolutioner till ICM

  Lisa Moraeus uppmanar till diskussion i styrelseforumet inför ICM och kring eventuella besök på andra sektioners årsmöten.

  Madelaine Seidlitz meddelar att personalen har diskuterat sammansättningen av delegationen till ICM och menar att det uppfattas att det per automatik är styrelsemedlemmar som skall ingå i denna. Hon ser gärna en fortsatt diskussion kring vilka kriterier som bör avgöra medverkan i delegationen.

  - Deltagare på årsmötet
  Styrelsen diskuterar, med hänvisning till en förfrågan från AIK, huruvida sektionen bör bekosta särskilda gruppers medverkan på årsmötet. Lisa Moraeus frågar styrelsen om den kan uppdra åt Christine Pamp att besvara AIK utifrån resonemanget att styrelsen från år till år tar hänsyn till vilken kompetens som behövs på årsmötet.

  Det råder olika uppfattningar om detta i styrelsen och frågan återförs till styrelseforumet.

  Ida Burlin lyfter ett förslag från styrelseforumet om att samtliga årsmötesdeltagare skall betala sin egen årsmötesavgift. Detta skulle alltså även gälla de förtroendevalda som får sina omkostnader kring årsmötet betalda av sektionen.

  Beslut
  att samtliga årsmötesdeltagare hädanefter står för sin egen årsmötesavgift.


  - Projekt från Amnesty Sierra Leone

  Shirin Heidari tar upp två dokument som beskriver projekt inom Amnesty Sierra Leone. Det handlar om en mobil ”Human Rights Clinic” samt ett projekt kring människorättsutbildning som den svenska sektionen möjligen skulle kunna stödja på något sätt. Shirin Heidari skall undersöka om amnestysektionen i Sierra Leone har sökt pengar via IMT eller via någon annan sektion.

  Styrelsen uppmanas att läsa dokumenten och diskussionen förs sedan i styrelseforumet.


  Nyckeltal

  Sune Montán undrar, med hänvisning till den rapport om att mäta aktivism som sekretariatet tagit fram, om inte styrelsen borde ha beslutat om de aktuella nyckeltalen kring aktivism. Han menar att han ser flera svagheter i rapportens definition av aktivism, bland annat att begreppet ”synlighet” tas med som en relevant parameter.

  Jörgen Qwist menar att han förväntar sig rapportering utifrån etappmålen, medan detta är en operativ fråga.

  Carl Söderbergh förklarar att sekretariatet uppfattade att man i samband med att styrelsen antog en aktiviststrategi blev delegerade ansvar i denna fråga. Sekretariatet tar dock gärna emot synpunkter.

  Det finns inget övigt stöd i styrelsen för att gå vidare med denna fråga.


  Amnestyakademin

  Sune Montán meddelar att vissa grupper han haft kontakt med har uttryckt kritik mot Amnestyakademin och nivån på kursavgifterna. Han befarar att priserna kan vara ett hinder för sektionens aktiva medlemmar att engagera sig ytterligare.

  Danne Grundin menar att prisbilden har gjorts upp med studieförbundet Sensus och i enlighet med hur priserna i den aktuella branschen ser ut. Det är inte säkert att just dessa priser är optimala, men tanken är att vi skall gå ifrån systemet med gratiskurser.

  Lisa Moraeus undrar hur sekretariatet ställer sig till att distrikten, på de orter där amnestyakademin finns, genomför egna utbildningar vid sidan om denna verksamhet. Danne Grundin menar att man inom det aktuella projektet hoppas på kostnadstäckning och att på sikt få in intäkter, varför någon parallell utbildningsverksamhet inte är önskvärd. Han poängterar dock att informatörsverksamheten inom Amnesty på intet sätt berörs av amnestyakademin.

  Flera styrelseledamöter menar att projektet får utvärderas först när det varit igång under en period, och att man i nuläget inte bör vidta några åtgärder kring detta.

  Gruppavgifterna

  Danne Grundin meddelar att frågan om gruppernas avgifter till sektion och distrikt för närvarande diskuteras i sekretariatets aktivistteam. Det råder bland sektionens grupper en relativt låg betalningsbenägenhet, men detta får endast reella ekonomiska konsekvenser på distriktnivå.

  Styrelsen diskuterar frågan och enas om att avvakta den förstudie kring organisationsutveckling som snart skall påbörjas.


  Face-to-face

  Beslut
  Att uppdra åt Sune Montán och strategigrupp 3 att till marsmötet lägga fram ett diskussionsunderlag kring f2f.


  Utvärdering av styrelsemötet
  Styrelsen genomför en skriftlig utvärdering av styrelsemötet.


  § 112 Mötet avslutas

  Lisa Moraeus avslutar mötet.


  Mötesordförande Mötesordförande
  Lisa Moraeus Sune Montán  Kristina Lindquist Åsa Vinge
  Sekreterare Justerare