Förslag på stadgeändring Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2007


Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 16 februari 2007


Stadgeändring av paragraf 6.4 - förslag till årsmötet (enligt tidigare styrelsebeslut)

Bakgrund

I sektionens stadgar paragraf 6.4 står att

”Årsmöte och extra medlemsmöte är sektionens högsta beslutande organ. Styrelsen ansvarar för att årsmötets beslut genomförs och har övergripande ansvar för sektionens ekonomi och verksamhet”.

I relativt sällsynta fall ärver sektionen fastigheter. Enligt Inskrivningsmyndigheten, som är den myndighet hos tingsrätten som registrerar lagfarter, är inte paragraf 6.4 i sektionens stadgar tillräcklig för att ge styrelsen befogenhet att sälja fastigheter. Inskrivningsmyndigheten kan därför inte bevilja köparen lagfart.

För att inte årsmötet skall behöva fatta beslut om fastighetsförsäljningar måste stadgarna ändras.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta

Att till paragraf 6.4 i sektionens stadgar läggs följande mening: Styrelsen har rätt att inteckna, belåna eller avyttra fast egendom som tillhör sektionen.