Vision för svenska Amnesty med ny generalsekreterare Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2007


Till: Styrelsen
Från: Christine Pamp och Lisa Moraeus
Datum: 2007-02-26

Diskussion om styrelsens uppdrag till sektionens nya generalsekreterare

1. Aktivism

Å ena sidan framkommer det i den runda vi genomförde i början av februari att vi i styrelsen inte är helt överens om vad aktivism är. Å andra sidan har vi gemensamt antagit en strategi för att öka aktivismen där vi tydligt definierar aktivism så här:

»Activism is the taking of an action by, with and for people in support of our goals. Det bör poängteras att denna definition även omfattar personer som (ännu) inte är medlemmar i Amnesty, något som också styrelsen påpekat att en strategi bör innehålla. ’Aktivister’ avser följaktligen människor ’taking action in support of our goals’.»

Det innebär att vi lämnat den snävare syn på aktivister som aktivistutredningen 1996 gav uttryck för i sin definition: »En aktivist är en person som gör upprepade insatser, är synlig i organisationen och som genom sina insatser påverkar det inre arbetet.»

I aktivismstrategin slår vi fast hur vi ska arbeta med att öka aktivismen fram till 2010. Därutöver har styrelsen också sjösatt ett uppdrag som ska se över vår organisation och ge oss förslag på hur vi kan förändra den för att bättre passa i nutid och framtid. Sekretariatet har tagit fram nyckeltal för att mäta aktivismen.

Förslag: Vi föreslår därför att styrelsen i sitt uppdrag till ny GS uttrycker en stark målsättning att arbeta för att vi i alla delar ska ha implementerat strategin för att öka aktivismen år 2010.

2. Kommunikation

Genom den internationella handlingsplanen (ISP) har vi kommit överens om att:

» Communication is central to action and is itself a strategic priority.»

Information och kommunikation är alltså väsentliga verktyg för att öka aktivismen. I vår egen handlingsplan slår vi också fast att det är viktiga redskap för att skapa en dynamisk organisation:

»Vi ska utveckla vår elektroniska informationshantering i syfte att stärka den interna kommunikationen och organisationsdialogen. »

Kommunikation inom rörelsen är också någonting som styrelse och sekretariat har arbetat mycket med de senaste åren. Vi är nog alla ense om vikten av att så många kanaler som möjligt för kommunikation och information fungerar, för att vi ska kunna gå framåt som en stark rörelse. Amnesty Press, Grupptrycket och vår interna och externa webb är verktyg, liksom alla de möten på olika nivåer där medlemmar träffas. Relevanta strategidokument är bland annat strategin för ökad aktivism och strategin för MR- och medlemsutbildning.

Vi har nyligen genomfört omfattande revisioner av både den externa och den interna hemsidan. Det är positivt, men det är också viktigt att vi inte stannar av, utan att vi fortsätter att utveckla alla våra verktyg för intern och extern kommunikation.

Det är viktigt att en ny GS och medlemsorganisationen verkligen får möjlighet att lära känna varandra. Kommunikation med medlemmarna kommer därför att vara en särskilt viktig del i vår nya GS arbete under det första året.

Förslag: Vi föreslår att styrelsen i sitt uppdrag till GS poängterar att vidareutveckling av den interna kommunikationen även fortsättningsvis är högprioriterat samt vikten av att GS ger sig tid att möta medlemmar på många olika arenor.

3. Sekretariatet

Alla tycks vara överens om att ett av GS första uppdrag är att tillsammans med personalen arbeta fram en ny organisation för sekretariatet. Det är därför viktigt att vi är tydliga i vårt uppdrat till ny GS när det handlar om hur sekretariatet ska utvecklas, arbeta och växa de kommande åren. Visserligen styr vi sekretariatets tillväxt genom vårt budgetarbete, men det är bra om vi ändå kan ge en tydlig indikation om hur vi ser på tillväxten de kommande åren. Om sektionens positiva ekonomiska utveckling fortsätter – var kommer vi att vilja lägga pengarna? Hur mycket pengar kommer vi att vilja investera i vår egen organisation i sektionen, repektive i den internationella rörelsen?

Den mer eknomiska tillväxtdiskussionen hänger starkt samman med vilken roll vi vill att sekretariatet ska spela i utvecklingen av den svenska sektionen. Ska sekretariatets främsta uppgift vara att driva organisationen framåt eller ska sekretariatet främst fungera som en stödfunktion för medlemmarna?

Berodende på vad vi kommer fram till när det gäller sekretariatets roll och tillväxt kan det också vara bra att diskutera hur sekretariatet bör växa. Vill vi framför allt ha en stark närvaro i Stockholm, eller finns det anledning att i högre utsträckning satsa på utlokaliserad verksamhet?

Förslag: Vi föreslår att en strategigrupp får i uppdrag att – i samarbete med sekretariatet – ta fram ett underlag för en mer omfattande och visionär diskussion om sekretariatets fortsatta roll och tillväxt till det första styrelsemötet som vår nya GS deltar i, förhoppningsvis mötet i juni 2007.

4. Mångfald

I den internationella handlingsplanen (ISP) är mångfald ett starkt prioriterat område både vad gäller aktivism och tillväxt. Dessutom fattade det senaste rådsmötet 2005 beslut som innebär att alla sektioner ska arbeta aktivt med att öka mångfalden inom Amnesty. Även i vår egen handlingsplan pririterar vi arbetet för ökad mångfald och i den av årsmötet 2005 antagna mångfaldspolicyn står det så här:

»Svenska Amnesty ska präglas av mångfald avseende färdigheter, erfarenheter, kunskap och personligheter.»

Likväl finner vi – i den inledande runda som genomförts – att det fortfarande finns en osäkerhet i styrelsen om vad mångfald innebär, trots att vi har en mängd beslut som konkretiserar. Vid septembermötet diskuterade styrelsen mångfald utifrån vilka beslut som redan tagits och var vi står idag. Underlaget till den diskussionen är en bra utgångspunkt för att sätta sig in i hur sektionen hittills har arbetat med mångfald, men det behöver skrivas om och kompletteras så att det kan läsas av en person som inte är insatt i Amnestys verksamhet ännu. Det finns också andra dokument som en ny GS behöver sätta sig in i, såsom uppdragsgruppens rapport, konsultrapporten om sekretariatet, den jämställdhetsplan som finns och den mångfaldsplan som är under utarbetande.

Vår nya generalsekreterare har bred erfarenhet av mångfaldsarbete på olika plan, en erfarenhet som vi anser att styrelsen bör ta tillvara för att hjälpa sektionen vidare på det här området.

Förslag: Vi föreslår att styrelsen uppdrar åt sekretariatet att se till att vår nya GS snarast får tillgång till allt relevant material samt att styrelsen ger en strategigrupp i uppdrag att tillsammans med GS diskuterar fram en plan för hur sekrtionen kan gå vidare med implementeringen av våra mångfaldsbeslut.. Förslaget bör kunna läggas fram till oktobermötet 2007.