Diskussionsunderlag - perspektiv på F2F Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2007


DISKUSSIONSUNDERLAG – PERSPEKTIV PÅ F2F


Datum: 2007-02-15
Från: Strategigrupp III + Sune Montán
Till : Styrelsen

Bakgrund och syfte

Styrelsen har vid flera möten återkommit till en diskussion om vilka förväntningar vi skall ha på medlemsvärvningen Face to Face (F2F). På styrelsemötet i december beslutades att strategigrupp III tillsammans med Sune Montán skulle ta fram ett diskussionsunderlag. Målet med detta underlag är att vi ska enas om vilket syfte F2F har, så att styrelsen kommunicerar enhetligt.

Förväntningar på F2F – tänkbara perspektiv

Alltsedan vi började arbeta med F2F har det varit en metod för att värva nya medlemmar, och det är som sådan den ingår i vår fundraisingstrategi. Det är också så aktiviteten utvärderas. Hur många medlemmar/gåvogivare rekryterar vi per satsad krona/arbetstimme?

Frågan är om vi därutöver skall ha fler mål med F2F som aktiviteten ska planeras och utvärderas utifrån?

På våra styrelsemöten har framförallt tre mål/perspektiv diskuterats:

1) Mångfaldsperspektivet. I budgeten för 2007 beslöt vi att F2F skall genomföras utanför storstadsregionerna för att öka både den geografiska och etniska mångfalden i medlemskåren. Vi vill inte ha en sektion som bara består av medlemmar från Stockholm, Göteborg och Malmö. Vidare har vi också påtalat att vi gärna ser rekrytering utanför stadskärnorna för att nå människor som bor i förorterna, gärna invandrartäta förorter.

Sekretariatet har påpekat att valet av orter sker efter noggrann analys av vad man tror är möjligt att åstadkomma. Urvalet beror på en rad omständigheter såsom potential av nya medlemmar, reseavstånd, tillgång till lokal där samordning av värvarna kan ske etc.

Sekretariatet har också påpekat att sekretariatet har tagit till sig av styrelsens diskussioner. Under 2006 bedrevs F2F i 25 städer, förutom i stor-Malmö med förorter och stor-Stockholm med förorter. Rekryteringen av värvare har också skett med ett mångfaldsperspektiv, och det är tydligt att de medlemmar som värvas in genom F2F i högre utsträckning präglas av mångfald gällande etnisk bakgrund, än de medlemmar som kommer in genom andra värvningskanaler.

2) Aktivistperspektivet. På flera styrelsemöten har styrelsen påtalat vikten av att F2F samordnas med berörda grupper och distrikt. Syftet med den samordningen skulle dels vara att under värvningen ge information om möjligheten att bli aktiv samt förmedla kontaktuppgifter till berörd grupp/distrikt, dels att förbereda gruppen/distriktet på fler förfrågningar från potentiella aktivister alternativt ge gruppen/distriktet möjligheten att kontakta de nya medlemmarna.

Sekretariatet har påpekat att det är orimligt att kräva av värvarna att de ute på stan ska försöka värva aktivister. Värvarna arbetar under pressade omständigheter och har ett konkret uppdrag att värva ett visst antal personer under en dag. De kan inte ha långa diskussioner om olika länder eller frågor.

3) MR-infoperspektivet (SFI). Styrelsen har diskuterat om vi behöver ändra inriktningen på F2F, för att kunna redovisa en viss andel av F2F som ändamålskostnad till SFI. En tanke har då varit att ge mer MR-information under värvningssamtalet.

Sekretariatet har nu meddelat att revisorerna redan i nuläget anser att en stor del av all medlemsvärvning kan anses vara en ändamålskostnad.

Vi föreslår följande sätt att se på F2F:

F2F är en fundraisingmetod, som alltid ska vara så lönsam som möjligt. Allt arbete inom Amnesty, inklusive fundraising, ska ske i enlighet med gällande riktlinjer och policydokument, exempelvis aktiviststrategin och mångfaldspolicyn. Synergieffekter ska tillvaratas så långt det är möjligt genom samarbete med distrikten och samordning mellan teamen på sekretariatet, och även lyftas fram i utvärderingar, men områden som aktivism och mångfald utgör inte separata mål med fundraisingverksamheten.

Eftersom det finns olika syn inom styrelsen har vi även en alternativ formulering:
F2F är en fundraisingmetod, som alltid ska vara så lönsam som möjligt. Allt arbete inom Amnesty, inklusive fundraising, ska ske i enlighet med gällande riktlinjer och policydokument, exempelvis aktiviststrategin och mångfaldspolicyn. F2F har visat sig ha en stor potential inte bara när det gäller att få nya betalande medlemmar utan även när det gäller att få nya aktivister. Styrelsen uppdrar därför åt sekretariatet att utarbeta metoder för att i samarbete med de distrikt där F2F bedrivs få nya medlemmar aktiva i Amnesty.

Sekretariatet har påpekat att det andra alternativet innebär att vi behöver ändra vår fundraisingstrategi, samt ändra intäktsberäkningar och budget för 2007.