Punkt: 9. Beslut om tema för verksamhetsmötet Underlag till styrelsemöte 17-19 juni 2016

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum:  2016-06-03
Punkt: 9. Beslut om tema för verksamhetsmötet

 

BESLUTSUNDERLAG

Verksamhetsmötet 2017

Verksamhetsmötet kommer att hållas i samband med “Megahelgen” den 22-23 oktober. Begreppet  “megahelg” kommer av att aktivistseminariet, distriktsmötet (inklusive verksamhetsmötet), landsamordnarmötet, ungdomträffen och styrelsens oktobermöte hålls under samma helg, på samma plats.

 

Verksamhetsmötet är styrelsens årligen återkommande möte med distriktsombuden. Det är ett tillfälle för styrelsen att diskutera och lyssna in hur aktiva medlemmar i olika distrikt tänker och tycker i olika frågor. Förra året var mötets tema den långsiktiga riktningen.

 

Tema för årets möte

På årsmötet (2016) genomfördes ett seminarium som dels handlade om förslaget till förändrad styrmodell för den internationella rörelsen, den så kallade Governance Reform-processen, dels om den planerade översynen av sektionens egna strukturer och former för medlemsdemokrati, vilken ska inledas hösten/vintern 2016.

 

Seminariet på årsmötet var ett första tillfälle för styrelsen att berätta om den planerade översyn för medlemmarna, men det fanns inte mycket tid för diskussion och reflektion. Intresset för frågan visade sig vara stort och tio personer anmälde sig intresserade av att delta i den kommande arbetsgruppen.

 

På styrelsens oktobermöte ska styrelsen besluta om en uppdragsbeskrivning för översynen. Sekretariatet föreslår därför att verksamhetsmötet har översynen av medlemsdemokratin som tema på verksamhetsmötet. Det skulle ge styrelsen ett tillfälle att lyssna in vilka frågor medlemmarna tycker är viktiga att inkludera i översynen, vilket kan utgöra ett värdefullt bidrag till styrelsens diskussion gällande omfattning och avgränsningar i den uppdragsbeskrivning styrelsen ska fatta beslut om samma helg.Styrelsen föreslås besluta

 

att temat för veksamhetsmötet 2017 är den planerade översynen av sektionens
strukturer och former för medlemsdemokrati;

 

att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens septembermöte återkomma med ett underlag för
innehåll och upplägg av verksamhetsmötet.