Punkt: 10.3 Förslag till hur och i vilka syften arvet ska användas Underlag till styrelsemöte 17-19 juni 2016

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum:  2016-06-03
Punkt: 10.3 Förslag till hur och i vilka syften arvet ska användas

 

      BESLUTSUNDERLAG

 

Bakgrund

Under 2015 testamenterades en stor summa pengar till Amnesty. Vi får anta att personen ifråga aktar mänskliga rättigheter och Amnesty högt och vi är väldigt glada över att ha fått det förtroendet. Under 2015 och början av 2016 fattades beslut om hur man skulle använda en del av pengarna för att åtgärda omedelbara behov som organisationen stod inför. På sikt vill vi dock ha ett mer uttalat syfte kring vad vi ska använda pengarna till samt en grov tidsplan för detta. I dagsläget kvarstår knappt 37,9 mkr. (NOT 1)

 

Syfte

För att ha en gemensam utgångspunkt för hur pengarna ska användas föreslår sekretariatet följande syften.

 

Övergripande syfte med arvet är att skapa förändringar i människors liv vad gäller mänskliga rättigheter genom att mer specifikt:

 

 1. Samla rörelsen kring en viktig MR-fråga med lokal förankring för att skapa opinion och påverkan. I det ingår även att positionera svenska Amnesty som:

  1. en global MR-organisation med tydlig lokal förankring som inspirerar människor att engagera sig för mänskliga rättigheter eftersom det som skadar en annan människa berör och skadar oss alla. Är vi många kan vi förändra världen.

  2. självklar röst för mänskliga rättigheter

  3. watchdog som främst skapar opinion genom att vi är många men även bedriver lobbyarbete

 2. Mobilisera (tid och pengar) så att svenska Amnesty växer och säkerställer en långsiktig finansiering till den globala rörelsen.

 3. Stärka kopplingen till och samarbetet med vår internationella rörelse

 

I förslaget till syfte har sekreatiatet beaktat det som står i den långsiktiga riktningen vad gäller såväl den internationella rörelsen som prioriteringar:

 

Amnesty i Sverige har internationell solidaritet som utgångspunkt och arbetar mot allvarliga människorättskränkningar var de än sker i världen, så även i Sverige.

 

Amnesty i Sverige värnar sektionens möjlighet att långsiktigt bidra till arbetet för mänskliga rättigheter och strävar efter en balans och synergi mellan sektionens arbete i Sverige och vårt internationella arbete. Amnesty i Sverige är beredd att omfördela resurser från arbete i den svenska sektionen till den internationella amnestyrörelsens verksamhet om vi bedömer att det gynnar arbetet för mänskliga rättigheter.

 

Användning av arvet

I svenska Amnesty har vi sedan 2013 sett en utplaning av intäkterna samt av antal medlemmar (för mer information se Utkast till intäktsplan 2017-2019).

 

Samtidigt har vi fått ett arv som ger oss en fantastisk möjlighet till ett gemensamt avstamp utifrån den långsiktiga riktningen. Det finns många utmaningar för mänskliga rättigheter idag och Amnesty gör ett viktigt arbete i att skydda och stärka dessa rättigheter. I den långsiktiga riktningen har vi i den svenska rörelsen en gemensam bild inom rörelsen kring frågor som är viktiga för oss. Tack vare arvet kan vi nu göra en satsning där vi gemensamt arbetar för att stärka genomslaget för mänskliga rättigheter genom att lyfta svenska Amnesty och för att mobilisera människors tid och pengar, vilket gör oss starkare även på lång sikt. Sekretariatet ser det som en satsning under verksamhetsperioden men inte att vi ska ligga på den nivån därefter. Sektionen har internationell solidaritet som utgångspunkt och sekretariatet räknar med att dessa satsningar på sikt ska öka vårt bidrag till den internationella rörelsen. Dessutom är det så att vi enligt den nya distributionsmodellen ska skicka en stor del av ökade intäkter till vår internationella verksamhet. Det innebär att den internationella rörelsen kommer att få mer pengar av oss så fort vi börjar växa.

 

Satsningar

Eftersom det tar ett tag innan man ser effekter av de satsningar som görs så ser vi att kostnaderna kommer att finnas med under en tid men att vi vid planeringsperiodens slut har en ekonomi i balans, och på en högre nivå än idag.

 

Mänskliga rättigheter

Vi vill samla rörelsen kring en viktig människorättsfråga med lokal förankring för att skapa opinion och påverkan med stor möjlighet till mobilisering. Arbetet ska förstås stärka upp och synkas med satsningarna som föreslås på fundraising. De frågor vi tittar på nu och som hänger ihop är de  två globala kampanjerna People on the Move och Shrinking Space samt diskrimiering. Vi föreställer oss att det främst är ett opinionsbildande arbete vi bedriver och att vi tar fram ett tydligt kommunikativt budskap i linje med allas lika värde. Under detta paraply kan vi driva påverkansarbete kring mer lokalt relevanta frågor samt bidra till de internationella målen. Inom ramen för detta arbete kan vi även utveckla aktivismen och aktivisters roll i påverkansarbete.

 

Arbetet är långt ifrån klart, men vi utvecklar detta och presenterar det på styrelsens decembermöte. Budget för detta arbete beräknar vi ligga på 5,5 miljoner (1,5 miljoner 2017, 2 miljoner 2017 och 2018).  Under detta möte skulle vi vilja ha styrelsens stöd för att arbeta vidare med detta samt ett beslut om att avsätta 5 mkr från arvet som ekonomisk ram för fortsatt planering.

För ytterligare information se underlag 10.5 Första utkast till verksamhetsplanen 2017-2019 mål 1-4.

 

Mångfald

Den långsiktiga riktningen ger oss i uppdrag att utveckla arbetet med mångfald. Vi behöver se över hur detta arbete ska gå till eftersom ambitionsnivån avgör budgetens storlek. Utifrån underlaget ‘Den långsikta riktningens vägledning i verksamhetsplaneringen 11.1’ hoppas vi få vägledning kring hur styrelsen prioriterar omfattning och tid för detta arbete. Vi vill skapa utrymme i listan i fall medskicken talar för en större satsning och det i så fall kan bli frågan om ytterligare pengar från arvet. I så fall räknar sekretariatet med att återkomma i december kring detta.

 

Mobilisering/fundraising

Tillväxttakten i vår fundraising har avstannat de senaste åren och vi ser ett starkt behov av förnyelse och att hitta nya fundraisingkanaler och metoder. Vi vill också nå nya målgrupper. Våra medlemmar bestämde på årsmötet i maj 2016 i den långsiktiga riktningen att vi ska satsa på tillväxt av medlemmar och givare.

 

För att nå målet på 150 MSEK i intäkter och 110.000 medlemmar och givare per 2019 behövs investeringar i ett antal fokusområden på totalt 4,5 MSEK fördelade över fyra år 2016-2019 samt en eventuellt satsning på ett Major Donor-program på 1,5 MSEK att beslutas juni 2017. För ytterligare information se underlag 10.2 Intäktsplan/Fundraising 2017-2019.

 

Ny organisation

Sist den svenska sektionen gjorde en översyn av organisationen var 2007 och sedan dess har mycket hänt. Vi har gjort vissa justeringar för att anpassa oss men inte tagit ett större grepp om de system och strukturer som skapar förutsättningar för oss att arbeta effektivt med att skapa förändringar för mänskliga rättigheter. Sedan 2007 har vi mer än dubblerat vår personalstyrka och det var därför nödvändigt att se till att vi är organiserade på ett bra sätt. För att kunna göra arbetet skyndsamt har vi haft en snabb process under våren 2016 och vi räknar med att den nya organisationen ska implementeras den 1 september. Att skapa samma förändring inom nuvarande ekonomiska kostym hade tagit betydligt längre tid. Vi måste förstås över tid se till att ekonomin är i balans men arvet har varit en stor hjälp i att möjliggöra ett skyndsamt agerande.

 

Kostnaderna för den nya organisationen beräknas till 3 mkr per år (1 mkr 2016 eftersom vi startar den 1 sept). Detta är den första fasen i att se över organisationen. Fortsatt arbete för att förbättra arbetssätt och skapa effektivitet etc kommer att ske tillsammans med personalen i den nya strukturen. Vi räknar inte med ytterligare kostnader för den nya organisationen utan där fortsatta förändringar hanteras som en del av den löpande verksamheten. Vi räknar också med att kostnaderna ska minska över tid.

 

Summering

I följande tabell visas investeringarna över tid under planeringsperioden. Vi räknar med en tillväxt och därmed att vi över tid kommer att kunna bära kostnaderna av egen kraft. Det kommer också att innebära att mer pengar kommer den internationella rörelsen tillgodo eftersom en stor del av alla insamlade medel (på den intäktsnivå där AI Sverige är) ska skickas till vårt gemensamma globala arbete. (NOT 2)

 

Användning av arvet

 

2016

2017

2018

2019

Totalt

MR-prioritering

 

1,5

2

2

5,5

Mångfald

     

Fundraising

1,3

1,4

0,9

0,9

4,5

Ny organisation

1

3

2,5

2

8,5

Årlig användning av arvet (utöver redan beslutad användning)

2,3

5,9

5,4

4,9

18,5

Kvarstående av arvet efter resp års utgång

35,6

29,7

24,3

19,4

 

 

Det innebär att 19,4 mkr återstår av arvet. Intentionen för fortsatt användning av arvet baseras på syftet. Eftersom sekretariatet behöver göra fler analyser och detaljerade planer utifrån styrelsens diskussioner samt pga den osäkerhet som finns kring när vi kommer att se att våra fundraisingsatsningar börjar ge resultat vill vi avvakta med vidare beslut av arvet. Det ger oss också en möjlighet att inleda diskussioner med det internationella sekretariatet för att gemensamt plocka fram hur vi bäst kan använda pengarna utifrån våra gemensamma prioriteringar.

 

Vi föreslår därför att vi avvaktar att fatta beslut om resterande pengar till dess att vi:

 • har kunnat utarbeta en mer detaljerad plan för verksamhetsperioden 2017-2019

 • ser att att våra fundraisingsatsningar börjar ge resultat.

 • har utarbetat en strategi för hur vi (tillsammans med internationella sekretariatet) kan stärka kopplingen till och samarbetet med vår internationella rörelse.

 

Baserat på ovanstående kan vi sedan fatta beslut om hur vi fördelar återstående pengar. Vi räknar med att vi kommer att ha en bättre bild över de två ovanstående punkterna till styrelsens junimöte 2017. Det är dock viktigt att påpeka att det tar tid att se förändringar i Sverige och att vi eventuellt kan ha initierat diskussioner med internationella sekretariatet (beroende på hur vi prioriterar detta arbete i verksamhetsplanen), men inte sannolikt har hittat en gemensam lösning. Därför avser vi komma med en uppdatering till styrelsens junimöte 2017 så att styrelsen har uppdaterad information inför VP 2018. Beroende på diskussionerna under mötet kan det också vara så att vi återkommer med andra förslag i december 2016.Styrelsen föreslås besluta

 

attarvet ska användas i syfte att 1) Samla rörelsen kring en viktig MR-fråga med lokal förankring
för att skapa opinion och påverkan samt att positionera svenska Amnesty som en global MR-organisation som agerar watchdog som skapar opinion. 2) Mobilisera (tid och pengar) så att svenska Amnesty växer och säkerställer en långsiktig finansiering till den globala rörelsen. 3) Stärka kopplingen till och samarbetet med Amnestys internationella rörelse;

 

attge sekretariatet i uppdrag att arbeta vidare med hur satsningar på mänskliga rättigheter, intäktsplan och en ny organisation för perioden 2017-2019 på 18,5 miljoner kan se ut och att inkludera det i utarbetandet av verksamhetsplanen för 2017-2019;  

 

attge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens junimöte 2017 återkomma med en uppdatering och eventuella förslag på hur resterande pengarna från arvet ska användas.

 NOT 1: Vi fick 48,2 mkr. Efter avdrag för fonden återstod 42 898 tkr, därifrån har vi dragit 1 mkr för tekniska investeringar/arbetsmiljö med start 2015 samt 4 miljoner för investeringar i tjänster 2016. Det betyder att vi har 37 898 tkr kvar att disponera av arvet och att denna summa finns tillgänglig i våra reserver.

NOT 2: Distributionsmodell för att fördela våra ekonomiska resurser inom den globala rörelsen innebär att vi ska skicka 62.5% av våra intäkter (på den nivån där vi är idag) efter avdrag för fundraisingkostnader samt kostnader för organisationen  (17.5%).