Punkt: 6.3 uppföljning av årsmötesfrågor inför CADF Underlag till styrelsemöte 17-19 juni 2016

Till: Styrelsen

Från: Sekretariatet

Datum: 2016-06-03
Punkt: 6.3 uppföljning av årsmötesfrågor inför CADF

 

BESLUTSUNDERLAG

 

Inledning

Årsmötet 2016 kommer att följas upp på styrelsens septembermöte. En av de aspekter som följs upp då är hur vi ska arbeta vidare med alla beslut som fattades under årsmötet och sekretariatet kommer att ta fram ett underlag för detta.

 

Uppföljning av årsmötesbeslut inför ICM

Redan innan september finns det dock en möjlighet att lyfta frågor med den internationella rörelsen, på Chairs Assembly and Directors Forum (CADF). De frågor vi har i åtanke är;

 

§ 32. Motion 2.1: Att lyfta HBTQ-perspektivet i svenska Amnesty

där en av att-satserna som beslutades var:

 

att svenska sektionen arbetar aktivt för att internationella sekretariatet ska lägga mer fokus på HBTQI;

 

samt

 

§ 41. Förslag 3.3: Förslag från styrelsen gällande att bidra till att skapa bättre strukturer och system för hanteringen av kontroversiella frågor inom den internationella rörelsen

där att-satsen som beslutades var:

 

att uppdra åt styrelsen att driva frågan om att skapa bättre strukturer och system internationellt för att hantera komplexa och/eller kontroversiella policyfrågor i vår internationella rörelse;

 

samt

 

§ 49. 3.11 Sent inkommen motion om att arbeta med Argentina

där en av att-satserna som beslutades var:

 

att uppdra åt styrelsen att arbeta för att internationella rörelsen prioriterar arbetet mot kränkningar av mänskliga rättigheter i Argentina.
Styrelsen föreslås besluta

 

att ordförande/generalsekreteraren får i uppdrag att på CADF 2016 föra fram årsmötets önskan om att mer fokus ska läggas på HBTQI;

 

att ordförande/generalsekreteraren får i uppdrag att på CADF 2016 föra fram årsmötets önskan om att skapa bättre strukturer och system internationellt för att hantera komplexa och/eller kontroversiella policyfrågor i vår internationella rörelse;

 

att ordförande/generalsekreteraren får i uppdrag att på CADF 2016 föra fram årsmötets önskan om att arbeta för att internationella rörelsen prioriterar arbetet mot kränkningar av mänskliga rättigheter i Argentina.