Punkt: 4. Kvartalsrapport 1, 2016 Underlag till styrelsemöte 17-19 juni 2016

Till: Styrelsen, Granskningskommittén

Från: Sekretariatet

Datum: 2016-06-10

Punkt: 4. Kvartalsrapport 1, 2016

 

RAPPORTEkonomisk rapport för första kvartalet 2016

 (3 bilagor)Inledning

Den första kvartalsrapporten innehåller ekonomiskt utfall för perioden januari till och med mars med jämförelser mot budget för helåret och med kommentarer av större avvikelser. Rapporten innehåller inte någon prognos eftersom det efter tre månader är svårt att prognostisera utfallet för hela året, som till stor del är beroende av hur sommarens face-to-face värvning av nya medlemmar och givare faller ut. En första prognos görs i samband med den andra kvartalsrapporten/tertialrapporten.

 

De ekonomiska förutsättningarna

Styrelsen har hittills fattat beslut om en intäktsbudget på 114 205 tkr och en kostnadsbudget på

118 205 tkr, vilket ger ett underskott på 4 000 tkr. Det budgeterade underskottet möjliggörs av sektionens andel, på 42 898 tkr, av det stora arvet som började betalas ut under hösten 2015. Siffrorna inom parentes återspeglar utfallen för motsvarande poster från föregående år.

 

Verksamhetsplan

Budget och sekretariatets verksamhet är baserade på målen i sektionens verksamhetsplan och de prioriteringar styrelsen beslutat om. Detta är en ekonomisk rapport och beskriver framför allt hur budgeten följts.

 

Sammanfattning

Bilaga 1

Första kvartalets intäkter uppgår till 32 213 (34 152) tkr, vilket är 29% av budget. Kostnaderna för motsvarande period uppgår till 33 550 (26 594) tkr, vilket är 28% av 2016 års budget.

 

Periodens intäkter - en jämförelse mot budget

Bilaga 2

Totalt sett följer intäkterna budget, dock med en del varianser inom olika intäktsslag. Störst positiv avvikelse mot budget har Total Other Fundraising, med ett utfall på 46% av årsbudgeten. Orsaken till det höga utfallet är att sektionen under första kvartalet sålde den lägenhet på Kungsholmen, som var en del av det stora arvet. Störst negativ avvikelse från budget återfinns inom Total Other Income och Total Donor Aquisition, både inom varm och kall rekrytering.

 

Intäkterna och kostnaderna från nyvärvade medlemmar/givare skiljer på kall och varm rekrytering. Kall rekrytering innebär värvning av medlemmar och givare som inte sedan tidigare har någon anknytning till organisationen, medan varm rekrytering innebär bearbetning av personer som på något sätt har visat sitt intresse för organisationen. Intäkter från värvningsåret räknas till rekrytering och efterföljande år räknas intäkterna som ett pågående givande.

 

Nedan kommenteras intäktsgrupperna i den ordning som de följer i resultatrapporten

Kall rekrytering

Kall rekrytering sker främst via face-to-face (F2F), men även i mindre omfattning via Telefundraising (TF) och Internet. Utfallet på 335 (260) tkr inom gruppen motsvarar 6% av årsbudget, vilket beror på att rekryteringen inom F2F sker till största delen under sommaren och hög sjukfrånvaro inom TF samt att allt fler personer väljer att inte svara när TF ringer med okänt nummer.

 

Varm rekrytering

Den varma rekryteringen är ganska marginell och innebär främst kontakt via TF. Utfallet för intäktsgruppen är  6 (26) tkr, 3 (4)% av budget.

 

Pågående givande

Hit räknas framför allt gåvor och medlemsavgifter som betalas via autogiro från åren efter värvningsåret. Intäkterna för hela intäktsgruppen följer budget och uppgår till 22 343 (21 701) tkr, 26% av budget.

 

Övrig fundraising

Intäkterna från intäktsgruppen uppgår till 13 813 (15 512) tkr, vilket är 1 699 tkr lägre än för samma period föregående år. Detta beror delvis på att den största intäktskällan under övrig fundraising, basstödet från Postkodlotteriet (PKL), blev 3 000 tkr lägre än tidigare år. Orsaken till det lägre basstödet är att PKL har infört en avstämningsmodell för intäkter med olika trappsteg för utbetalning av basstöd till ideella organisationer.


Testamenten  ligger över budget och uppgår redan till 3 224 (1 055 tkr), vilket motsvarar 132% av budget. Anledningen till att testamenten ligger över budget är att sektionen sålt en lägenhet på Kungsholmen under första kvartalet. Lägenheten ingick  i det mycket stora arvet som började betalas ut under oktober 2015. En annan stor intäktskälla inom intäktsgruppen är utdelningen från Human- och Hjälpfonden, vilken ligger under budget, orsaken är att besked om utdelningens storlek ges först sista december. Intäkterna för Specialprojekt/Restricted income, har ännu ej erhållits och kan ej intäktsföras förrän sektionen erhållit redovisning från respektive specialprojekt.

 

Försäljning

Här återfinns Amnestybutiken och prenumerationer. Utfallet uppgår till 64 tkr, vilket är 18% av budget.

 

Övriga intäkter

Under övriga intäkter ligger intäkter för arvoden samt räntor. Utfallet är 0 tkr, vilket beror på att sektionen inte prioriterat att fakturera under första kvartalet och det låga ränteläget.

 

Amnestyfondens andel av insamlade medel

Denna post avser den del av insamlade medel som enligt avtalet om gemensam insamling tillfaller Amnestyfonden.Periodens kostnader

Bilaga 3

Indelningen av kostnaderna har förändrats jämfört med tidigare år. Indelningen de fem strategiska målen samt Non-strategic goal Human Rights Work, Total Unique Contry Work, Utvecklingskostnader, Gemensamma kostnader och den Internationella rörelsen. Där kan ej en jämförelse på cost centre-nivå mot föregående år göras.

 

Kostnaderna uppgår efter tre månader till 33 550 (26 593) tkr. Utfallet är 28% av den totala budgeten. Den största orsaken till kostnadsökningen jämfört med föregående år är att två av de fyra utbetalningarna av bidraget/assesment contribution på 8 033 (5 835) tkr var till internationella sekretariatet kostnadsförts under det första kvartalet.

 

Nedan kommenteras varje kostnadsområde i den ordning som de följer i resultatrapporten.

 

Mål 1 - 4

Utfallet för de första fyra målen, mål 1: Reclaiming Freedoms, mål 2: Securing equal rights for all, mål 3:

Respopnding to crises och mål 4: Ensuring accountability, ligger något under budget.

 

Mål 5:

Kostnaderna för mål 5: Maximising our resources, under vilket kostnaderna för Fundraising numera 

ligger, är något lägre än budget.  

 

Non-strategic goal Human Rights Work

Under ligger bland annat de globala kampanjerna Total My Body  och Stop Torture. Kostnadsgruppen följer budget.

 

Utvecklingskostnader

Denna post avser bland annat sektionens utvecklingsarbete av nya CRM-systemet följer budget.

 

Gemensamma kostnader

De gemensamma kostnaderna uppgår för perioden till 5 883 (4 859) tkr, 32% av budget. Några kostnader inom kostnadsgruppen som sticker ut jämfört med budget är Printing and Publications, Regional Office Management, Other Information Technology och Facilities.  

 

Internationella rörelsen

Här återfinns alla transaktioner inom organisationen. I budgeten finns det obligatoriska bidraget till internationella sekretariatet samt bidraget till Amnestys EU-kontor. I och med att ersättnings- modellen/distribution model för beräkning av det obligatoriska bidraget till det internationella sekretariatet har gjorts om har sektionen inte budgeterat för något frivilligt bidrag, då det obligatoriska bidraget som räknats fram enligt den nya modellen är högre än de obligatoriska bidragen under tidigare år.

 

Bilagor:

  1. Resultatrapport första kvartalet 2016, sammanfattning

  2. Resultatrapport första kvartalet 2016, intäkter

  3. Resultatrapport  första kvartalet 2016, kostnader