Budget 2010 Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2009

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 20 november 2009

Budget 2010
(6 bilagor)

Bilagor:
Sammanfattning budget 2010
Intäktsbudget 2010
Kostnadsbudget 2010
Programbudget 2010
Direkta samt fördelade programkostnader, budget 2010
Förändringar i budget 2010 efter styrelsens oktobermöte

[Budget 2010, bilaga 1-6.xls]

Inledning
Sekretariatet lämnade till budgetmötet och styrelsens oktobermöte ett förslag till budget 2010. Budgetmötet hade inga synpunkter som påverkar budgetförslaget utöver en mindre justering av bidragen till grupper/distrikt och på det efterföljande styrelsemötet fattade styrelsen beslut om att anta den föreslagna intäktsbudgeten och att tillsvidare även anta den föreslagna kostnadsbudgeten. Därutöver fattade styrelsen även beslut om att tillsvidare godkänna omfattningen av personalbudgeten avseende fasta tjänster samt att uppdra åt sekretariatet att arbeta vidare med budgeten utifrån de diskussioner som förts under styrelsemötet.

Den budget som här läggs fram innehåller främst de förändringar som tillkommit efter oktoberbudgeten. Dessa redovisas nedan och i bilaga 6. För en mer detaljerad beskrivning av verksamheten i budgeten hänvisas till sekretariatets budgetförslag 2010 som finns som underlag till styrelsemötet 24-25 oktober 2009.

Intäktsbudget
(Bilaga 2)

Intäktsbudgeten är oförändrad sedan oktoberförslaget och uppgår till 73 995 tkr. Intäktsbudgeten 2010 ökar med 1 900 tkr jämfört med prognosen för 2009, vilket är en ökning med 2,7%.

Kostnadsbudget
(Bilaga 3, 4 och 6)

Kostnadsbudgeten har ökats med 1 145 tkr sedan förra budgetförslaget och uppgår till 71 700 tkr. Jämfört med prognosen för 2009 har kostnaderna ökat med 6 146 tkr. I procent är ökningen drygt 9%.

Den största förändringen i kostnadsbudgeten sedan oktober är det frivilliga bidraget till den internationella budgeten. Enligt ett beslut på det internationella rådsmötet (ICM) 2009 ska sektionerna bidra med ytterligare pengar till den internationella budgeten 2010. Det frivilliga bidraget beräknades först till 750 tkr men efter förtydliganden från den internationella styrelsen (IEC) om att sektionernas bidrag bör motsvara 7,5% av IS-avgiften, har det ökats till 1 500 tkr.

Budgetposten för verksamhets- och aktivitetsbidrag till grupper/distrikt har ökats för att möjliggöra verksamhetsbidrag till de distrikt som drabbas av inkomstbortfall p g a att grupper väljer att bli sektionsgrupper, d v s grupper utan egen ekonomi. Utöver detta så innehåller budgeten några mindre budgetjusteringar som redovisas i bilaga 6.

Fast och disponibel verksamhet
Enligt styrelsebeslut ska budgeten delas upp i en fast och en disponibel del. Den fasta delen kommer i stort att vara sig lik från år till år och ska innehålla sådana kostnader som är nödvändiga för att en svensk sektion ska kunna upprätthållas. De disponibla delarna är alla övriga budgeterade kostnader och får användas först när styrelsen fattat ett sådant beslut.

I enlighet med budgetmötets rekommendationer 2008 innehöll budgeten 2009 en signifikant större disponibel del för beslut i juni, än tidigare år. Den disponibla delen 2010 är något större än 2009 och uppgår till 3 459 tkr, vilket är 4,82% av den totala kostnadsbudgeteten.


Svensk Insamlingskontroll (SFI)

SFI avgör vilka insamlingsorganisationer som får ha 90-konto. Enligt SFI:s regler måste minst 75% av en 90-kontohavares insamlade medel gå till organisationens ändamål och omvänt får alltså som mest 25% av insamlade medel gå till insamlings- och administrationskostnader. SFI gör sin bedömning över flera år och tar hänsyn till de förklaringar en organisation kan lämna vid ett tillfälligt överskridande av gränserna.

Prognosen för SFI:s nyckeltal visar på att nyckeltalet att högst 25% av insamlade medel får gå till insamling och administration klaras (22,4%) men att nyckeltalet att minst 75% ska gå till ändamålet inte nås fullt ut i budgeten (74,5%). Nyckeltalen för 2010 är än så länge en uppskattning som bl a baseras på prognoser för hur de anställda under året kommer att fördela sin arbetstid mellan olika arbetsområden. Under året kommer nyckeltalsutvecklingen att följas upp varje tertial.


Eget kapital och reservernas storlek

Beräkningen av det utgående egna kapitalet 2010 utgår från prognosen för 2009 och beräknas komma att uppgå till 29,3 mkr. Det bundna reservkravet ökar eftersom personalkostnaderna ökar och uppgår till 16,1 mkr. Den utgående Humanfondsreserven 2010 beräknas till 0,6 mkr, vilket är prognosen för avsättningen 2009. Den s k överreserven uppgår till 12,7 mkr.

I beräkningen av utgående eget kapital och reservernas storlek har ingen hänsyn tagits till eventuella ytterligare extra bidrag till den internationella rörelsen 2009 och 2010, med syfte att uppfylla SFI:s nyckeltal att 75% av organisationens insamlade medel ska gå till ändamålet.


Sammanfattning av budget 2010

Intäkter
73 995 tkr
Ändamålskostnader
55 110 tkr
Insamlingskostnader
9 620 tkr
Administrationskostnader
6 970 tkr
Totala kostnader
71 700 tkr
Överskott
2 295 tkr


Förslag till beslu

att anta budgeten för 2010.