Förslag till innehåll i kallelse till årsmötet 2010 Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2009

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 20 november 2009

Förslag till innehåll i kallelse till årsmötet 2010

Tid och plats
7-9 maj 2010 i Stockholm.

Kallelse till årsmötet
Kallelsen till årsmötet måste gå ut senast den 5 februari 2010 (d v s senast 12 veckor innan årsmötet i enlighet med stadgarna).

Anmälan
Anmälan sker genom inbetalning av årsmötesavgiften på sektionens 90-konto senast den 1 april 2010. En administrativ avgift på 100 kronor kommer att debiteras anmälningar som inkommer senare än den 1 april.

Årsmötesavgift
100 kr. Avgiften är lägre än den varit på senare år (250 kr i Linköping 2007, 125 kr i Västerås 2008, 100 kr i Lund 2009).

Årsmötesavgift + mat
600 kr, varav kostnaden för mat är 500 kr och inkluderar luncher, middagar, dryck, mackor, kaffe, vatten och frukt alla dagar. Den faktiska kostnaden för mat är 880kr, sekretarietet betalar 380kr av detta för att få ner årsmöteskostnaden.

Boendealternativ
Liksom i Lund 2009 måste deltagarna själva ordna med sitt boende. I kallelsen kommer det att finnas tips på hotell och vandrarhem som man kan vända sig till.

Motioner
Motioner skall ha inkommit senast den 26 februari 2010.

Nomineringar (till sektionens kassör, sektionens styrelse, Amnestyfondens styrelse, revisorer, granskningskommittén och valberedningen)
Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast den 26 februari 2010.

Medlemskap
För att delta i årsmötet måste Du ha betalat medlemsavgift i sektionen 2009 eller 2010. Avgiften ska vara betald senast den 1 april 2010.

Årsmöteshandlingar
Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse kommer senast vecka 14 att publiceras på www.amnesty.se, övriga årsmöteshandlingar skickas samtidigt i ett exemplar till Amnestygrupper, distriktsombud, samordnings- och specialgrupper samt till årsmötesdeltagarna. Övriga medlemmar kan utan kostnad beställa handlingarna från sekretariatet.

Ombud: De Amnestygrupper som tänker delta i årsmötet uppmanas att utse ombud för gruppen (se stadgarna, punkt 9.5). Ombudet ska ta med fullmakt från gruppen till årsmötet.

Reseersättning
Deltagare vid årsmötet ska i första hand vända sig till sin lokala Amnestygrupp eller sitt distrikt för information om eventuell reseersättning. En viss reseersättning kan också erhållas från sektionen för resekostnader som överstiger 1 000 kr där bidraget avser den överskjutande delen, dock maximalt upp till 1 500 kr. Pengarna betalas ut i efterhand mot uppvisande av kvitto. En förutsättning för att erhålla reseersättning är att årsmötesavgiften har erlagts inom föreskriven tid.

Förlag till beslut

att anta förslaget till innehåll i kallelsen till årsmötet 2010.