Ekonomisk konsekvensanalys av årsmötesbeslut 51:2009 Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2009

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 20 november 2009

Ekonomisk konsekvensanalys av årsmötesbeslut 51:2009

Inledning

Beslut 51 på årsmötet 2009 om gruppers ekonomi och nya samverkansformer (se bilaga 1) innebar bl a att "styrelsen och sekretariatet uppdras att senast vid årsmötet 2010 presentera en konsekvensanalys av beslutet att göra distrikten frivilliga, och att en plan görs för hur det stöd grupperna hittills fått av distrikten istället ska tillgodoses". Det har tidigare konstaterats att skrivningen ska tolkas så att uppdraget gäller att göra en konsekvensanalys av förslaget att göra distrikten frivilliga, något beslut i frågan har ännu inte fattats.

Sekretariatet har i det nedanstående i första hand analyserat de ekonomiska konsekvenserna för distrikten av hela årsmötesbeslut 51, alltså inklusive det faktum att en del grupper kommer att välja att bli sektionsgrupper. Utifrån denna analys för vi ett resonemang om hur distrikten fungerar idag i förhållande till de formella beslut som fattats om distrikten genom åren och som finns uttryckta dels i sektionens stadgar, dels i årsmötesbeslut. Frågan om ekonomi är tätt knuten till frågan om insamling och vi har därför även kort redogjort för hur årsmötesbeslut 51 kan komma att påverka gruppers och distrikts insamlingsarbete.

Det förslag från styrelsen som ledde fram till årsmötesbeslut 51 var ett sammanhållet förslag med nio att-satser. Årsmötet valde att först anta de fem första att-satserna och därefter formulera två nya, vilket lett till en del svårigheter i tolkningen av beslutet. Den första att-satsen innebär att även distrikt ska inkomma senast den 31 december 2009 med besked om de avser att ha egen ekonomi med rätt att samla in pengar till eget konto eller inte. Formellt sätt har alltså årsmötet redan öppnat upp för möjligheten för ett distrikt att bestämma att inte ha en egen ekonomi, vilket t ex innebär att inte ta ut några avgifter till distriktet från grupperna, trots att detta står i stadgarna. Det här är ett problem som måste lösas i samband med det förslag som styrelsen lägger till årsmötet 2010.

Distriktens formella ekonomiska åtaganden

Det finns få krav formulerade i sektionen vad gäller distriktens ekonomiska åtaganden. I stadgarna (§ 5.2) står att "varje arbetsgrupp skall erlägga av distriktet beslutad distriktsavgift". Årsmötet har dessutom beslutat att rekommendera distrikten att ta ut minst 2 000 kr i avgift från grupperna. Stadgarna bör tolkas som att distriktsavgiften är ett åtagande för grupperna, att sätta nivån på avgiften är dock ett åtagande för distriktet.

I dagsläget har, så vitt vi vet, sex distrikt ingen gruppavgift. Sex distrikt har avgifter i spannet 800 - 1 500 kr och sex distrikt har avgifter på 2 000 kr eller mer. Benägenheten eller förmågan hos grupperna att betala distriktsavgiften varierar mycket. Endast i två distrikt betalade alla grupper avgiften till distriktet 2008.

Hur distrikten påverkas ekonomiskt av årsmötesbeslut 51

Vi har gått igenom distriktens ekonomi så som den framgår av de senaste inskickade redovisningarna avseende verksamhetsåret 2008 (se bilaga 2). Vi har valt att dela in distrikten i fyra kategorier avseende hur de påverkas av årsmötesbeslut 51:

1. Distrikt som redan idag saknar egen ekonomi
Det finns idag tre distrikt, Skaraborg, Norrbotten och Gotland, som inte redovisar någon egen ekonomi och som inte heller har någon verksamhet.

2. Distrikt som inte påverkas i någon större utsträckning 2010
Sju distrikt, Halland, Jönköping, Kalmar/Kronoberg, Östergötland/Södra Sörmland, Örebro, Södra Norrland och Västerbotten, ser vi av olika skäl inte kommer att löpa någon risk att drabbas ekonomiskt av förändringen 2010. Det rör sig både om distrikt som har en stabil verksamhet och ekonomi och distrikt som under längre tid haft en ganska liten verksamhet och ekonomi på distriktsnivå.

3. Distrikt som kan komma att påverkas ekonomiskt redan 2010
Fyra distrikt, Älvsborg/Bohuslän, Värmland/Dalsland, Mälardalen och Gästrikland/Dalarna, har en ekonomi som kan komma att påverkas negativt om de får in gåvor och/eller avgifter från grupper i mindre utsträckning. Det rör sig dock om i sammanhanget relativt små summor som kommer in från grupperna i dessa distrikt. År 2008 var det för Älvsborg/Bohuslän 4 000 kr, Värmland/Dalsland 9 000 kr, Mälardalen 1 000 kr, samt Gästrikland/Dalarna 1 600 kr. Värmland/Dalsland är uppenbarligen det distrikt som kan komma att påverkas mest, eftersom alla grupper där bidrog till distriktets ekonomi 2008.

4. Distrikt med formella distriktskontor eller annan distriktslokal
En särskild kategori utgör de distrikt, Skåne/Blekinge, Göteborg och Stockholm, där det finns av sektionen anställda distriktssamordnare i lokaler som sektionen antingen helt eller delvis betalar hyra för. Om många grupper i dessa distrikt skulle bli sektionsgrupper och därför inte kunna erlägga en gruppavgift till distriktet påverkar det distriktets ekonomi negativt på sikt, men eftersom den stora utgiftsposten i två av dessa distrikt, Göteborg och Stockholm, är lokalhyran, så kan det lösas genom att sektionen tar ett större ekonomiskt ansvar för lokalerna. Till denna kategori räknar vi även Uppsala som har en egen lokal som man helt finansierar med egna medel. Distriktets ekonomi är god, men kan på sikt komma att minska och sektionen bör då överväga någon form av ekonomiskt stöd.

Insamling

På längre sikt kan det faktum att en del grupper väljer att bli sektionsgrupper komma att påverka även övriga intäkter i distrikten, t ex insamlingar i samband med aktionsdagar och särskilda events. Vi vet ännu inte, men vi gissar att de grupper som tidigare haft en omfattande insamlingsaktivitet och har en vana att hantera pengar i hög utsträckning kommer att välja att vara redovisningsgrupper och kunna ägna sig åt insamling till eget konto. Ett distrikt med få redovisningsgrupper, eller där själva distriktet är den enda redovisningsenheten, skulle även fortsättningsvis kunna ordna insamlingsaktiviteter där medlemmar från sektionsgrupper deltar och samlar in pengar till redovisningsgruppen eller distriktet. Sektionsgruppernas möjlighet att som grupp själva samla in pengar är dock mycket begränsad, det kan under vissa villkor ske till sektionens 90-konto eller någon redovisningsgrupp/-enhet (t ex ett distrikt), men det yttersta ansvaret för insamlingen kan inte ligga på sektionsgruppen. Eftersom vi inte ännu inte vet hur grupperna kommer att välja är det för tidigt att yttra sig om dessa mer långsiktiga konsekvenser av förslaget.

Sektionens budget 2010

I det förslag till budget 2010 som lades fram till budget- och styrelsemötet i oktober fanns inlagt totalt 210 000 kr för verksamhets- och aktivitetsbidrag till sektionsgrupper. Vår bedömning är att vi skulle behöva lägga in ytterligare 40 000 kr i sektionens budget för att säkerställa att distrikten inte drabbas negativt i samband med förändringen föranledd av årsmötesbeslut 51. I första hand är det distrikten under kategori 3. ovan som kan behöva extra stöd.

Distrikten som frivillig struktur

Redan en ekonomisk konsekvensanalys av årsmötesbeslut 51 ger vid handen att distrikten i vissa avseenden av grupperna uppfattas som en frivillig struktur, d v s man erlägger inte sin avgift till distriktet och försvårar på så sätt möjligheten för distriktet att bedriva en meningsfull verksamhet. Några sanktionsmöjligheter mot grupper som inte betalar sin distriktsavgift finns inte och tre distrikt har ingen verksamhet alls. Lite tillspetsat skulle man kunna säga att förslaget att göra distrikten till en frivillig struktur ur ett ekonomiskt perspektiv snarast skulle innebära att man slår fast en redan existerande ordning.

Slutsatser

Utifrån den information vi har idag gör vi bedömningen att distriktens ekonomi på kort sikt, d v s under 2010, endast marginellt påverkas av årsmötesbeslut 51. Med en mindre justering av sektionens budget 2010 kan vi ta höjd för eventuella negativa ekonomiska konsekvenser. I det förslag som styrelsen ska lägga till årsmötet 2010 bör dock en avstämning göras gentemot de redovisningar avseende räkenskapsåret 2009 som ska inkomma från grupper och distrikt senast 15 februari 2010.

Bilaga 1 - Årsmötesbeslut 51:2009

§ 51 Gruppers ekonomi samt nya samverkansformer – förslag från styrelsen

Beslut

att alla grupper (arbetsgrupper, specialgrupper, ungdomsgrupper, temagrupper, samordningar och övriga grupper inom sektionen) och distrikt/samverkansgrupper senast den 31 december 2009 meddelar sekretariatet om de avser eller inte avser att ha egen ekonomi med rätt att samla in pengar till eget konto,

att grupper som vill ha egen ekonomi med rätt att samla in pengar till ett eget konto ska uppfylla följande krav:
- gruppen/enheten ska anta stadgar enligt den standardmall som sektionsstyrelsen fastställer.
- minst en medlem i gruppen/enheten ska vara myndig.
- grupper med intäkter som inte når upp till 50 000 kronor per kalenderår ska upprätta ett förenklat bokslut som kan revideras av en lekmannarevisor. En mall för förenklat bokslut tillhandahålls av sekretariatet.
- grupper med intäkter som överstiger 50 000 kronor per kalenderår ska upprätta ett årsbokslut enligt god redovisningssed och få det reviderat av en kvalificerad revisor.
- gruppen ska inkomma med ett bokslut enligt ovan till sekretariatet senast den 15 februari varje år.

att befintliga grupper som vill fortsätta att ha möjligheten att samla in pengar till eget konto från och med den 1 januari 2010 ska inkomma med kopia på mötesprotokoll, där gruppens styrelse och antagna stadgar framgår, till sekretariatet senast den 31 december 2009,

att grupper som bildas efter 31 december 2009 och som vill ha möjlighet att samla in pengar till eget konto ska meddela detta till sekretariatet utan dröjsmål genom att inkomma med kopia på mötesprotokoll, där gruppens styrelse och antagna stadgar framgår,

att de grupper som inte vill ha en egen ekonomi med insamling till eget konto ska inkomma till sekretariatet med ett avslutande bokslut för innevarande år samt avsluta sitt/sina konton och skicka resterande medel till sektionens 90-konto,

att styrelsen och sekretariatet uppdras att senast vid årsmötet 2010 presenterar en konsekvensanalys av beslutet att göra distrikten frivilliga, och att en plan görs för hur det stöd grupperna hittills fått av distrikten istället ska tillgodoses,

att uppdra åt styrelsen att se över formerna för gruppröstning som regleras i våra stadgar och eventuellt komma tillbaka till årsmötet 2010 med ett förslag på ändringar eller avskaffande av gruppröstningen.

Bilaga 2 - Distriktens redovisning 2008

[Distriktens redovisning 2008.xls]