Öppna beslut Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2009

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: november 2009

Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument

Endast beslut som innebär uppdrag åt hela eller delar av styrelsen tas upp i detta dokument, samt även uppdrag ålagda sekretariatet. Beslut som redan är uppenbart implementerade tas inte upp.


Uppdrag ålagda styrelsen

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 12-13 SEPTEMBER 2008

§50 Styrelsens kommunikation med medlemmarna

Beslut

att styrelsen fortsättningsvis använder detta diskussionsforum för dialog med medlemmarna,

att uppdra åt strategigrupp 1 att föra en dialog om utvecklingen av medlemsforum med sekretariatet.

att det nya sätt som styrelsen väljer att kommunicera på utvärderas senast till septembermötet 2009.


MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 24-25 JANUARI 2009

§ 121 Styrelsens arbetsordning

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 1 att titta vidare på förenligheten mellan andra förtroendeuppdrag och förtroendeuppdrag inom Amnesty.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 7-8 MARS 2009

§ 137 Inför ICM

Förslag till beslut för att undvika jäv

Beslut

att inte lägga förslaget om jäv till årsmötet samt att fortsätta diskussionen nästa styrelseår.


MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 13-14 JUNI 2009

§ 23 Ansvarsfördelning inom styrelsen 2009 - 2010

Beslut

att organisationsdialogen under 2009-2010 fokuserar på Ett Amnesty samt Organisationsöversynen, samt att material för denna tas fram av de som ansvarar för respektive fråga.

Årsmötesbeslut § 51 - Gruppers ekonomi samt nya samverkansformer

Beslut

att uppdra åt Maria Eklund, Marie Norling och Anton Lidström att i samråd med sekretariatet och i nära samverkan med distrikten arbeta vidare med organisationsöversynen i enlighet med årsmötets beslut,


§ 38 Sektionens handlingsplan

Beslut

att arbetet med en svenska sektionens handlingsplan tillsvidare ska följa ovan beskrivna process och tidplan,

att uppdra åt strategigrupp två att tillsammans med sekretariatet utveckla tidsplanen och revidera den efter behov.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 12–13 SEPTEMBER 2009

§ 56 Plan för svenska sektionens arbete med abort fram till ICM 2011

Beslut

att uppdra åt Sofia Halth och Lars Olsson att snarast återkomma med ett förslag på per capsulam-beslut med en omarbetad plan för svenska sektionens arbete med abort fram till ICM 2011.

§ 58 Sektionens handlingsplan 2010-2016

Beslut

att sektionen under perioden 2010-2016 arbetar med tre tvååriga planer inom ramen för den internationella strategiska kartan som utgör det strategiska ramverket,

att den första planen avser kalenderåren 2010-2011,

att uppdra åt strategigrupp 2 och sekretariatets handlingsplanegrupp att återkomma med ett detaljerat förslag kring den övergripande strukturen samt processen för medlemsinflytande, för beslut senast på styrelsens oktobermöte.


§ 65 Diskussion om språkanvändning inom den svenska sektionen

På grund av tidsbrist och då frågan passar att ta på styrelsens visionära möte som hålls i januari, bordläggs frågan till januarimötet 2010.MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 24-25 OKTOBER 2009

§ 78 Organisationsöversynen

Beslut

att uppdra åt Organisationsöversynsgruppen att senast till decembermötet ta fram ett förslag på hur distrikten kan kompenseras för intäktsbortfallet som orsakas av förändrade insamlingsformer för grupperna,

att revidera planen för arbetet till följande:

Oktober
Konsultation av medlemmar inom organisationen, med start så snart som möjligt. Intensifierat arbete fram till decembermötet på sekretariatet och i organisationsgruppen.

November
Organisationsgruppen återkommer med reviderat underlag och konsekvensanalys till styrelsen senast till decembermötet.
Styrelsen diskuterar löpande i forum.

December
Konsekvensanalysen diskuteras på styrelsens decembermöte.
Organisationsgruppen tar fram ett nytt förslag till modifierad organisation. Förslaget skickas på remiss i organisationen.

Januari
Förslaget diskuteras på styrelsens januarimöte (23-24/1).

Januari-februari
Remissvar inkommer. Nytt förslag tas fram.

Mars
6-7/3 Styrelsen tar beslut.

Maj
7-9/5 Årsmötet tar beslut.

att styrelsen antar den reviderade planen för processen.


§ 81 Förslag till budget 2010

Beslut

att strategigrupp 1 snarast möjligt återkommer med förslag på hur styrelsen ska involveras i processen med den nya kommunikationsplattformen,


§ 82 From Assessment to Distribution samt Överskott 2009

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 3 att komma med förslag i forum om dessa underlag för beslut senast på decembermötet.


Uppdrag ålagda sekretariatet


MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 1 DECEMBER 2007

§89 Profilmaterial

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att i nära dialog med Lundagrupperna gå vidare i satsningen på profilmaterial och att ta hänsyn till de ekonomiska konsekvenser en sådan förändring kan medföra för Lundagrupperna.


MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 26-27 JANUARI 2008

§101 Uppföljning av beslut

Beslut

att sekretariatet i samband med förslaget om organisationsutveckling till marsmötet 2008 också presenterar ett underlag om långsiktig vision för sekretariatets utveckling och utlokalisering,


MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 12-13 SEPTEMBER 2008

§56 Arv i Göteborg

Beslut

att sekretariatet bevakar frågan och rapporterar frågans utveckling till styrelsen.


MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 24 APRIL 2009

§ 156 Förslag på riktlinjer för statliga bidrag till utbildning

Beslut

att sekretariatet får i uppdrag att ta fram förslag till riktlinjer för svenska sektionen gällande indirekta och direkta statliga bidrag för utbildning samt återkomma med dessa senast till septembermötet 2009.

Punkten uppskjuten till decembermötet 2009


MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 13-14 JUNI 2009

Årsmötesbeslut § 30 - Kampanj mot kränkningar av romer

Beslut

att uppdra åt sekretariatet:
- att undersöka möjligheterna att särskilt utreda rättssäkerheten kring asylansökningar från personer som anför sin romska tillhörighet som skäl för sin ansökan i Sverige
- att påtala eventuella brister som framkommer i asylprocessen till migrationsverket och migrationsdomstolen
- att i detta arbete samråda med romska organisationer i Sverige
- att inom ramen för Amnestys antidiskrimineringskampanj inom Europa implementera beslutet


Årsmötesbeslut § 31 - Rapportering gällande Nordkorea

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att föra en dialog med IS samt återkomma till styrelsens oktobermöte med en rapport.

§ 36 Gruppernas redovisning

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att kommunicera ut beslutet samt dess konsekvenser till berörda grupper/enheter, samt inleda en dialog om hur deras verksamhet fortsatt ska bedrivas.


§ 37 FRIIS kvalitetskod

Beslut

att sektionen lämnar en utökad rapport om FRIIs kvalitetskod avseende verksamhetsåret 2009,

att sekretariatet uppmanas att lägga in nödvändiga resurser för detta i 2010 års verksamhet och budget,

att uppdra åt sekretariatet att genomföra en riskanalys av verksamheten och återkomma med en rapport till styrelsens möte i mars 2010.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 12–13 SEPTEMBER 2009

§ 55 Uppföljning för svenska sektionen gällande ICM-beslut

Beslut 10: Implementera ”Ett Amnesty” – om beslutsfattande och demokrati

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med strategigrupp 1 till januarimötet 2010 analysera och presentera eventuella ändringsförslag utifrån en analys av ICM-beslut 10.

Beslut 15: From Assessment to Distribution (A2D)

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att budgetera för ett frivilligt extra IS-bidrag 2010 och 2011, enligt ICM-beslut 15.


§ 62 Tillsättning av samordnings- och specialgrupper

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att återkomma med förslag på reviderade riktlinjer senast till decembermötet.


§ 64 Arbete för enskilda dödsdömda i USA

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att inhämta synpunkter från AMD och motionärerna på svaret från IS samt att inhämta kompletterande information från IS, och återkomma till styrelsens decembermöte.


§ 65 Diskussion om språkanvändning inom den svenska sektionen

På grund av tidsbrist och då frågan passar att ta på styrelsens visionära möte som hålls i januari, bordläggs frågan till januarimötet 2010.


MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 24-25 OKTOBER 2009

§ 81 Förslag till budget 2010

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att till januarimötet inkomma med ett nytt förslag om hur våra olika intäktskällor i framtiden ska budgeteras,

att uppdra åt sekretariatet att arbeta vidare med budgeten utifrån de diskussioner som förts under styrelsemötet,