Rapport från AIK Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2009

Till: Styrelsen
Från: AIK
Datum 24 november 2009-12-13

Rapport från AIK

Möten

AIK har haft ett fysiskt möte på sekretariatet den 14 november 2009. Närvarande var samtliga ledamöter med undantag för Stefan. Mötet var mer av ett informations- planeringsmöte än ett beslutsmöte. Vid mötet togs beslutet av AIK att både Linda och Robert fortsättningsvis ska vara sammankallande i gruppen.

Mötet hade följande dagordning:

12.00-13.00 – Gemensam lunch på sekretariatet
13.00-14.30 – Redogörelse för och diskussion om ICM under ledning av Robert
14.30-15.30 – Redogörelse för fortsatta handlingsplansarbetet av Lars från styrelsen/handlingsplansgruppen
15.30-16.00 – Redogörelse för abortfrågan och AIK:s roll i detta av Sofia från styrelse (per telefon)
16.00-17.30 – Avslutning (med bara AIK:s medlemmar)

Till AIK inkomna underlag

Det har inte inkommit något underlag till AIK sedan senaste styrelsemötet.