Förslag till extra bidrag 2009 Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2009

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 20 november 2009

Förslag till extra bidrag 2009

Bakgrund
Den prognos för 2009 som upprättats efter årets andra tertial pekar på att sektionen gör ett överskott på 6 600 tkr i år. För att uppnå SFIs nyckeltal avseende ändamålskostnader på 75% skulle dock ca 3 000 tkr av detta överskott behöva läggas på ändamålskostnader 2009.

Sekretariatets förslag
Sekretariatet föreslår att 500 tkr ges i ett extra bidrag 2009 till Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (RGB). RGBs ekonomi har en under en följd av år varit ansträngd och sektionen bidrar för närvarande årligen med 230 tkr till verksamheten. Av denna summa står medlemsavgiften för ca hälften, resten är ett frivilligt bidrag.

Sekretariatet föreslår vidare att ett extra bidrag ges till den internationella rörelsen via det internationella sekretaritatet (IS). Den internationella styrelsen (IEC) har i en skrivelse till sektionerna (ORG 53/003/2009) redogjort för behovet av att förstärka den internationella ekonomin. Storleken på det extra bidraget bör vara sådan att sektionen uppnår SFIs nyckeltal avseende ändamålskostnader för 2009, för närvarande innebär detta ca 2 500 tkr.

Förslag till beslut

att sektionen 2009 ger ett extra ekonomiskt bidrag på 500 tkr till Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar,

att sektionen 2009 ger ett extra bidrag till den internationella rörelsen via IS. Storleken på detta bidrag ska vara sådan att sektionen uppnår SFIs nyckeltal avseende ändamålskostnader, för närvarande innebär detta ca 2 500 tkr.