En mer flexibel distriktsorganisation Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2009

Till: Styrelsen
Från: Maria Eklund, Anton Lidström, Marie Norling
Datum: 26 november 2009

En mer flexibel distriktsorganisation

Bakgrund
Beslut 51 på årsmötet 2009 om gruppers ekonomi och nya samverkansformer innebar bl a att "styrelsen och sekretariatet uppdras att senast vid årsmötet 2010 presentera en konsekvensanalys av beslutet att göra distrikten frivilliga, och att en plan görs för hur det stöd grupperna hittills fått av distrikten istället ska tillgodoses". Det har tidigare konstaterats att skrivningen ska tolkas så att uppdraget gäller att göra en konsekvensanalys av förslaget att göra distrikten frivilliga, något beslut i frågan har ännu inte fattats.

Sammanfattning av distriktens synpunkter
Efter förra styrelsemötet skickades en enkät med fyra frågor ut till distrikten och sju distrikt har svarat. Sammanställningen av svar har kompletterats med synpunkter som lämnats till styrelsen på andra sätt: i brev kort tid efter sektionens årsmöte, på budget- och DO-mötet, på distriktsmöten där styrelsemedlemmar deltagit och i organisationsdialogen. Dessa svar finns sammanställda i dokumentet "Synpunkter från distrikten på organisationsöversynen”.

Sammanfattning på generell nivå:
- En organisatorisk mellannivå behövs för Amnestys lokala anknytning och stöd till aktivism, samarbete mellan grupper, sammankoppling mellan lokal nivå och sektionen samt demokratisk representation i sektionen.
- Det finns ett stöd för nuvarande distriktsorganisation men behovet av mer flexibilitet uttrycks mer eller mindre uttryckligt – Örebro har exempelvis en rad tydliga och konkreta förslag.
- Responsen från distrikten visar, inte oväntat, på stora skillnader i förutsättningar mellan distrikten men i stort sett alla uttrycker behov av utökat eller förändrat stöd från sektionen samt ökad tydlighet i kommunikationen. Bohuslän och Stockholm visar spännvidden i vilka önskemål och behov som finns på distriktens arbete.

Slutsatser
Genomgående påpekas i svaren och kontakterna med distrikten att det finns en skillnad mellan den roll som distrikten förväntas ha enligt ”Distriktens roll och arbetsuppgifter” och den verklighet som finns i distrikten och/eller vilken ambitionsnivå distrikten har- vad de skulle vilja utföra. Särskilt mindre distrikt upplever att de inte har resurser att genomföra alla de uppgifter som de är ålagda.

Idag har vi även distrikt där det antingen inte finns tillräckligt bra förutsättningar för distriktsarbete eller där de aktiva inte ser ett behov av en distriktssamordning. I båda dessa situationer blir de formella uppgifterna som ligger på distriktet en börda.

Det finns därför anledning att förändra förutsättningarna för att distrikten ska kunna arbeta mer flexibelt utifrån den existerande verkligheten i olika distrikt. Det skulle innebära att arbetsuppgifterna för varje distrikt kan anpassas och prioriteras på lämpligt sätt med hänsyn taget till antalet aktiva i distriktet, vilken typ av aktivism som förekommer, ambitionsnivån och distriktens geografiska förutsättningar.

För att kunna genomföra en sådan förändring ser vi att det finns behov av att se över hur sekretariatets stöd fungerar och vilken roll det ska ha. I en situation där distrikten har större frihet att prioritera och bestämma vilken nivå de vill arbeta på (vilken även kan inkludera att lägga ner/låta distriktet vara vilande) så blir det kontinuerliga stödet från sekretariatet allt viktigare.

Mot bakgrund av detta så föreslår vi en distriktsorganisation där stödet till grupper och aktiva består av två delar:
1. En bas av stöd från sekretariatet. Det handlar om att tillgodose en miniminivå dvs de uppgifter som måste förbli konstanta i ett distrikt oavsett hur mycket den frivilliga aktivitetsnivån pendlar inom distriktet. Det skulle kunna handla om exempelvis rekrytering och gruppbildning som är uppgifter som är både viktiga men samtidigt särskilt svåra att genomföra i ett distrikt med lägre aktivitetsnivå.
2. Ett flexibelt stöd från den frivilliga distriktsnivån. Detta är de uppgifter där aktiva kan skapa mervärde genom att organisera sig tillsammans men där vi samtidigt accepterar att nivån kan pendla mycket från distrikt till distrikt samt över tid beroende på vilka och hur många som är aktiva vid ett givet tillfälle. Ett bra exempel här skulle vara att organisera en aktion på distriktsnivå.

Vårt förslag innebär att styrelsen inte behöver lägga fram något förslag om ny distriktsorganisation till årsmötet. Fokus bör istället läggas på att ta fram ett omarbetat styrdokument för distriktens roll och uppgifter. I det dokumentet ska det även framgå vilka uppgifter som sekretariatet ska utföra ifall ingen i ett visst distrikt åtar sig att utföra dem. Vi föreslår en ny tidplan för det fortsatta arbetet, eftersom ett förslag inte behöver läggas till årsmötet och det är önskvärt att ge mer tid för arbetet med att ta fram ett nytt styrdokument och konsultera det i rörelsen.

Bilagor
"Synpunkter från distrikten på organisationsöversynen” http://www2.amnesty.se/styrel1.nsf/d4dc6b4406821d83c125658300577c2f/9c64db6285b015d3c12576790036c09c?OpenDocument
”Distriktens roll och arbetsuppgifter” http://www2.amnesty.se/internt/i1.nsf/%28teamdok%29/1E6F53933D7F94B5C1257280004603F4?open


Förslag till beslut
att inom nuvarande distriktsorganisation låta distriktens roll bli mer flexibel och medge att aktivitetsgraden på distriktsnivå är olika, anpassat efter varje distrikts förutsättningar och behov,

att uppdra till sekretariatet att säkerställa att grupperna i vilande distrikt får möjlighet till likvärdigt demokratiskt inflytande som grupper i andra distrikt (exempelvis inbjudan till DO-mötet),

att organisationen bygger på att grupper och aktiva medlemmar erhåller ett tvådelat stöd, dels en bas av stöd från sekretariatet som måste defineras tydligare och dels ett flexibelt stöd från den frivilliga distriktsnivån,

att uppdra till sekretariatet att, i samråd med styrelsens organisationsöversynsgrupp, ta fram ett förslag till ett nytt styrdokument "Distriktens roll och uppgifter samt sekretariatets stöd till distrikt och grupper i vilande distrikt" senast ... Efter diskussion i styrelsens forum skickas förslaget ut på remiss till samtliga distrikt och grupper. Ett reviderat förslag till styrdokument läggs fram till beslut senast på styrelsens möte i mars 2010.