Plan 2010-2011 - en lägesrapport Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2009

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 27 november 2009

Plan 2010-2011 - en lägesrapport

Inledning

Arbetet med sektionens kommande plan för 2010-2011 har tidigare diskuterats av både styrelse och sekretariat och vi har under hösten inväntat beslut om de globala prioriteringar som ska gälla för perioden. Dessa har nu inkommit och återfinns i dokumentet Global Priority Statement (GPS) - 2010-2011: Transition into the new ISP (POL 50/012/2009).

Det som nu står helt klart är att det är GPS och inte ISP som kommer att styra den internationella planeringen och rapporteringen under perioden 2010-2011. Sekretariatet föreslår därför att GPS och dess uppbyggnad ska utgöra utgångspunkten för den svenska sektionens plan 2010-2011.

De globala prioriteringarna (GPS)

GPS introducerar två nya och centrala begrepp, nämligen Portfolios och Flagship Projects. Portfolios innebär i princip prioriterade verksamhetsområden och Flagship projects högprioriterade projekt inom dessa verksamhetsområden. Nedan följer en förteckning över de elva Portfolios och åtta Flagship Projects som finns i GPS (asterisken efter en Portfolio innebär att den innehåller ett Flagship Project):

Portfolios
Demand Dignity*
No Security without Human Rights*
Make International Justice Real*
Crisis Response For Human Rights
Global Action for the Abolition of the Death Penalty
Protecting People on the Move
Communicating in a Changing Environment*
Building Global Digital Strategy*
Growing in the 21st Century*
Assessing Impact*
Strengthening AI's Operations Globally*

Flagship Projects
* Embedding Human Rights in the MDGs
* Ending Unlawful Detentions
* Ratifying the ICC Universally
* Renewing AI's Identity - AI@50
* Transforming AI's Digital Platforms and Tools
* Enhancing Innovative Growth
* Assessing AI's Human Rights Impact
* Enabling Joint Planning & Delivery

När det gäller Flagship Projects har vi fått besked att de tre första (som alla rör vårt direkta MR-arbete) är prioriterade i den ordning som de står ovan.

De globala prioriteringarnas olika karaktär

Vid en genomgång av GPS har vi funnit att de Portfolios och Flagship Projects som är kopplade direkt till vårt MR-arbete är de som är lättast att integrera i sektionens planering och skapa nationella mål för. De övriga är antingen väldigt översiktliga (t ex de som rör tillväxt) eller uttryckligen verksamhetsområden där IS och ett antal namngivna sektioner kommer att vara motorn i arbetet och där den svenska sektionen snarare deltar i en internationell process än driver den (detta gäller för de områden som rör digital kommunikation, mäta effekter av vårt MR-arbete samt gemensam planering och rapportering).

Vår slutsats är därför att sektionens plan 2010-2011 måste innehålla både globalt prioriterade områden och nationella prioriteringar som inte täcks av GPS, men ryms inom ISP. En ytterligare dimension i planeringsarbetet är det European Priority Statement, EPS, som arbetats fram för de europeiska sektionerna och där bl a kampanjen mot diskriminering ingår. EPS är ännu inte helt samkörda med GPS, men kommer att vara det efter 2011.

GPS och kopplingen till ISP

I ett tidigare skede av vår handlingsplaneprocess utgick vi från att ISP och de 18 verksamhetsområden ("boxar") som finns angivna i ISP-kartan skulle utgöra den övergripande strukturen i våra tvåårsplaner. Så är alltså inte längre fallet, eftersom GPS snarare bygger på att man för varje verksamhetsområde gör flera referenser till ISP. Tydligast är detta inom området Demand Dignity (exempel 1 nedan).

Eftersom det finns en ISP-box som heter "Empowering people living in poverty" med beteckningen C1 utgick vi tidigare ifrån att allt arbete inom ramen för kampanjen Demand Dignity skulle rymmas där. I GPS hänvisar man dock under Portfolio Demand Dignity till alla boxar inom perspektivet "Human Rights Change", d v s C1, C2, C3 och C4, men även till P3 (Promoting human rights to create solutions) och E3 (Responding effectively to emerging challenges and opportunities). Det här innebär att ISP verkligen ska ses som en "strategisk karta" som vi ska referera till snarare än använda som strukturerande princip för vårt arbete och att GPS bör uppfattas som prioriteringar utifrån ISP-kartan.

GPS och kopplingen till sektionens arbete

I vår genomgång av GPS har vi funnit att vi kommer att kunna bedriva arbete inom alla Portfolios och Flagship Projects, men att de personella och ekonomiska resurser vi lägger på de olika områdena kommer att variera mycket. Detta kommer att avspegla sig i att antalet mål och målstyrande aktiviteter under varje område varierar beroende på områdets "dignitet" i sektionens arbete. De olika målens konkretionsnivå kommer också att variera. Exempelvis är målet om ratifikation av ICC-stadgan betydligt mer konkret än de internationella övergripande målen för kampanjen Demand Dignity.

Utöver de verksamhetsområden och högprioriterade projekt som finns i GPS har vi identifierat ett antal verksahetsområden som vi tycker det finns skäl att lyfta upp i sektionens plan 2010-2011. Tentativt är dessa områden följande:

- Diskriminering (där vi till stor del kommer att utgå från de prioriteringar som gjorts inom Europaarbetet, EPS)
- Kvinnors rättigheter (slutföra tidigare uppställda mål för SVAW gällande arbete på eget land, agera på "programmatic work" gällande kvinnors rättigheter inklusive kvinnliga MR-försvarare)
- Företag och mänskliga rättigheter (de aspekter av arbetet som faller utanför ramen för kampanjen "Fattigdom - en rättighetsfråga")
- Utbildning
- Aktivism (kan även ingå i Growing in the 21st Century)
- Media

Cross-cutting themes

I GPS finns ett antal "cross-cutting themes" som har sitt ursprung i huvudinriktningarna (key directions) i ISP och lyfter fram våra främsta "intressenter" (stake holders) och den strategiska inriktningen i vårt arbete. Följande teman anges:

- Focusing on Individual Rights Holders at Risk (samvetsfångar, tortyröverlevare, mr-försvarare, social activists m fl)
- Challenging Global Leaders (BRICS, USA och EU)
- Integrating Gender (fokus på kvinnors rättigheter och "jämtegrering")
- Promoting Active Participation (här ingår, bland mycket annat, MR-utbildning)
- Engaging Partners (betonar samarbete med den övriga MR-rörelsen som Amnestys nyckelmetod)

Som vi ser det kommer inte dessa teman utgöra egna rubriker i vår plan 2010-2011, däremot kan vi se ytterligare arbete som skulle kunna "gå på tvären" genom planen, t ex sektionens deltagande i det globala Amnestyarbetet. Det finns flera områden där vi ser att vi skulle kunna stödja det internationella arbetet i form av pengar, personal och "know-how" och målen för detta arbete bör formuleras under respektive verksamhetsområde.

För att kommunicera vikten av dessa cross-cutting themes bör man överväga att beskriva dem i inledningen till hela handlingsplanen 2010-2016 eller åtminstone i en kortare inledning till planen 2010-2011.

Att kommunicera planen

Plan 2010-2011 ingår i ett komplext system av planering och rapportering och måste därför innehålla en rad hänvisningar till relevanta områden i ISP, GPS och EPS. Det finns en risk att planen i och med detta upplevs som relativt "teknisk" och att det i viss utsträckning skymmer det mer kommunikativa innehållet. Det här tror vi är oundvikligt, eftersom vi behöver strukturera planen så att vi enkelt kan koppla den till de internationella planerings-, aktivitets- och finansrapporterna, SPR, SAR och SFR, som ska tas fram. Vi tycker därför det vore bra att ha en förenklad version av planen, utan internorganisatoriska kopplingar, som vi kommunicerar ut till medlemmar, bidragsgivare och en intresserad allmänhet. Vi behöver dessutom ta fram en kortfattad uppställning av planen som vi kan använda i t ex verksamhetsberättelse, årsredovisning och annat externt material.

Bilaga

Exempel

I nedanstående bilaga lyfter vi fram ett exempel, Demand Dignity, på hur vår plan skulle kunna se ut. Vi kommer på styrelsemötet presentera ytterligare några exempel. Strukturen är som följer:

Först anges GPS Portfolio samt kopplingen till ISP. Därefter den globala visionen för området och eventuellt GPS Flagship Project.

För att se kopplingen till de globala målen i GPS för området föreslår vi att dessa anges kortfattat, därefter sektionens mål för 2010-2011. Under rubriken "Aktiviteter 2010-2011" anges målstyrningen, d v s de aktiviteter som ska genomföras i syfte att uppnå målen. Slutligen anges de indikatorer som visar om och i vilken grad målen kan sägas vara uppfyllda.

Exempel 1

GPS Portfolio: Demand Dignity

Relevanta ISP-boxar: Primärt C1, därutöver: C2, C3, C4, P3, E3

Global vision: Få ett slut på människorättkränkningar som leder till och håller kvar människor i fattigdom

GPS Flagship Project: Embedding Human Rights in the MDGs

Globala mål
1. Nationella och internationella aktörer, såväl statliga som icke-statliga, hålls ansvariga för människorättskränkningar som leder till fattigdom.

2. Stater upphör med tvångvräkningar samt antar nationella riktlinjer för att förhindra tvångsvräkningar.
Människor som lever i slum har lika tillgång till mänskliga rättigheter, rättvisa samt den samhällsservice som är nödvändig för att kunna leva ett liv i värdighet.

3. Milleniemålen utgår i högre utsträckning ifrån ett rättighetsperspektiv, både på kort och lång sikt.

4. Grundläggande mödrahälsovård är tillgänglig för kvinnor.
Kvinnors sexuella- och reproduktiva rättigheter är tillgodosedda.

Sektionens mål 2010-2011
1. Sverige ska fatta beslut om ratifikation av tilläggsprotokollet till ESK-konventionen (ESK TP).
Det ska vara en lagstadgad skyldighet för Exportkreditnämnden (EKN) att utföra konsekvensanlyser avseende mänskliga rättigheter vid garanti- och kreditgivning.
Sektionen arbete ska bidra till att företag och ekomiska aktörer hålls ansvariga för människorättskränkningar utifrån ett antal internationella aktioner där sektionen deltar.

2. Sektionens arbete ska bidra till att stater upphör med tvångsvräkningar, antar nationella riktlinjer mot tvångsvräkningar samt tillgodoser människor som lever i slum en lika tillgång till mänskliga rättigheter, rättvisa och samhällsservice utifrån ett antal internationella aktioner där sektionen deltar.

3. Sverige ska ta en aktiv roll för att ett rättighetsperspektiv införs under FN:s översynskonferens av millenniemålen (MDG) 2010.

4. Sektionens arbete ska bidra till grundläggande hälsovård för kvinnor samt att kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter är tillgodosedda utifrån ett antal internationella aktioner där sektionen deltar.

Aktiviteter 2010-2011
Under perioden ska sektionen prioritera arbetet med den globala kampanjen "Fattigdom - en rättighetsfråga" (Demand Dignity).

1. Under 2010 ska ett internationellt seminarium genomföras med fokus på ansvarsutkrävande av ESK-rättigheter.
1.1 I samband med 2010 års nationella val ska en specifik val-och sommarkampanj genomföras som bl a lyfter frågan om en ratifikation av ESK TP.
1.2 Vi ska fortsätta vårt samarbete med andra relevanta organisationer för att skapa opinion kring nödvändigheten av att Sverige ratificerar ESK TP.
1.3 Vi ska föra en regelbunden dialog med EKN och relevanta departement. Inom ramen för BERN-nätverket ska vi delta i internationella aktioner riktade mot mot myndigheter eller motsvarande med ansvar för kreditgivning till statliga företag
1.4 Sektionen ska delta i ett antal internationella aktioner gällande företags ansvar för människorättskränkningar.

2. Svenska sektionen ska delta i X antal internationella aktioner gällande slum och tvångsvräkningar.
2.1 X antal nationella aktionsdagar ska genomföras.
2.2 X antal nationella kampanjutbildningar ska genomföras.

3. Svenska sektionen ska föra en dialog med den svenska regeringen om nödvändigheten av att stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna i millenniemålen, både vid översynskonferensen 2010, samt i det ramverk som ersätter MDG efter 2015.
3.1 Vi ska under 2010 ha en regelbunden kontakt med en den svenska delegationen till översynskonferensen.
3.2 Vi ska via arbetet med SIDA:s referensgrupp om mödradödlighet lyfta behovet av ett rättighetsperspektiv i milenniemålen.

4. Svenska sektionen ska delta i X antal internationella aktioner gällande tillgänglighet av mödrahälsovård samt kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter.
4.1 X antal nationella aktionsdagar ska genomföras.
4.2 X antal nationella kampanjutbildningar ska genomföras.
4.3 Vi ska fortsätta arbeta med SIDA:s referensgrupp gällande den särskilda svenska satsningen mot mödradödlighet.
4.4 Vi ska utveckla samarbete inom 09-nätverket för att understödja vårt arbete.

Indikatorer
1. Minst fyra partiledare ska under 2010 uttala sitt stöd för ratifikation av ESK TP.
1.1 Minst en motion från Alliansen samt oppositionen gällande ratifikation av ESK TP under 2010.
1.2 Påtryckningar från allmänheten gällande ESK TP genereras genom aktiviteter under valkampanjen innebärande att minst 35 000 personer stöder detta krav samt att minst x antal personer har skickat en enskild uppmaning till sitt parti i frågan.

2. -

3. Sektionen ska träffa regeringsrepresentanter vid minst ett tillfälle under våren 2010, samt vid minst två tillfällen träffa den svenska delegationen som kommer att delta i översynskonferensen.
3.1 Den svenska delegationen uppfattas vid FN:s översynskonferens som en "friendly state" i förhållande till att milenniemålen ska innehålla ett rättighetsperspektiv (indikatorer kommer kunna specificeras närmare i samband med att aktionscirkulär kommer vid årsskiftet).