Preliminärt förslag till dagordning vid årsmötet i Stockholm 7-9 maj 2010 Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2009

Till: Styrelsens
Från: Sekretariatet
Datum: 20 november 2009

Preliminärt förslag till dagordning vid årsmötet i Stockholm 7-9 maj 2010

Fredag 7 maj
Registrering öppnar 15.00

INLEDNING (15.30-15.45)
1. Välkomna till Stockholm
2. Mötet öppnas av sektionens ordförande

ANFÖRANDE, FILM & SAMTAL (15.45 – 16.45)

Kaffe och macka

INLEDNING (17.00 -17.15)
3. Upprättande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Fråga om mötet utlysts stadgeenligt
6. Fråga om mötet ska vara offentligt
7. Godkännande av arbetsordning
8. Val av funktionärer
- två ordförande
- två sekreterare
- två justerare
- rösträknare
9. Genomgång av arbetsordningen

AMNESTYÅRET 2009 (17.15 - 18.45)
10. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
11. Generalsekreterarens rapport
12. Rapport från ungdomsrådet
13. Granskningskommitténs rapport avseende sektionen
14. Revisorernas berättelse avseende sektionen
15. Frågestund med sektionens styrelse
16. Fråga om ansvarsfrihet för sektionens styrelse
17. Amnestyfondens verksamhetsberättelse och bokslut
18. Granskningskommitténs rapport avseende Amnestyfonden
19. Revisorernas berättelse avseende Amnestyfonden
20. Frågestund med Amnestyfondens styrelse
21. Fråga om ansvarsfrihet för Amnestyfondens styrelse

FÖRBEREDELSER (18.45-19.00)
22. Beslut om sent inkomna motioner
23. Styrelsens förslag till beredningsgrupper
24. Val av funktionärer till beredningsgrupperna - ordförande, rapportör
25. Meddelande om tidpunkt för nomineringsstopp

MIDDAG (19.00 - 20.00)

SEMINARIER/WORKHOPS (20.15 – 21.15) Fler spår, t ex A, B och C.

PUBKVÄLL (20.15 – 01.00) . möte med nominerade - "valtorg".


Lördag 8 maj

SEMINARIER/WORKHOPS (9.00-10.30) Fler spår, t ex A, B och C.

Kaffe

BEREDNINGSGRUPPER (10.30-12.00)

LUNCH (12.00-13.00)

BEREDNINGSGRUPPER forts. (13.00-15.00)

PAUS (15.00-15.30) Kaffe och macka

ANFÖRANDE (15.30-16.00)

VAL (16.00-17.30)
26. Valberedningens förslag och presentation av nominerade till val
27. Val av kassör
28. Val av styrelse för sektionen
29. Val av styrelse för Amnestyfonden
30. Val av auktoriserad revisor för sektionen och Amnestyfonden
31. Val av granskningskommitté
32. Val av valberedning

SEMINARIER/WORKHOPS (17.30-19.00) Fler spår, t ex A, B och C.

MIDDAG (19.00-20.00)

FEST! (20.00- 01.00) Inkl Anförande/Performance, DJ, Livemusik. Externa gäster inbjudna.


Söndag 9 maj

BESLUT (9.00-12.00) Inkl. kaffepaus
33. Motioner och förslag
34. Avgifternas storlek

LUNCH (12.00-13.00)

ANFÖRANDE (13.00-13.30)

SEMINARIER/WORKHOPS (13.30-15.00) Fler spår, t ex A, B och C.

AVSLUTNING (15.00-15.30)
35. Tid och plats för årsmötet 2011
36. Övriga frågor
37. Mötet avslutas av sektionens ordförande