Prognos 2010-2016 Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2009

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 20 november 2009

Prognos 2010-2016
(2 bilagor)

Bilagor:
Intäktsprognos 2010-2016
Prognos 2010-2016

[ATT7DJYL/Prognos 2010-2016, bilaga 1-2.xls]

Inledning
Sekretariatet lämnade till budgetmötet och styrelsens oktobermöte ett förslag till budget 2010 samt en prognos 2010-2016. Budgetmötet hade några mindre synpunkter som påverkar budgetförslaget. Därutöver fattade styrelsen även beslut om att tillsvidare godkänna omfattningen av personalbudgeten avseende fasta tjänster samt att uppdra åt sekretariatet att arbeta vidare med budgeten utifrån de diskussioner som förts under styrelsemötet.

Den prognos som läggs fram här innehåller de förändringar som presenteras i dokumentet ”Budget 2010” vilket även påverkar påföljande år, då uppräkning på 1,5%.

Intäktsbudget
(Bilaga 1)

Intäktsbudgeten är oförändrad sedan oktoberförslaget och uppgår till 73 995 tkr.

Kostnadsbudget
(Bilaga 2)

Kostnadsbudgeten har ökats med 1 145 tkr sedan förra budgetförslaget och uppgår till 71 700 tkr.

Den största förändringen i kostnadsbudgeten sedan oktober är det frivilliga bidraget till den internationella budgeten. Det frivilliga bidraget beräknades först till 750 tkr men efter förtydliganden från den internationella styrelsen (IEC), har det ökats till 1 500 tkr.
Budgetposten för verksamhets- och aktivitetsbidrag till grupper/distrikt har ökats som en konsekvens av organisationsförändringen. Utöver detta så innehåller budgeten några mindre budgetjusteringar. För mer information, se dokumentet ”Budget 2010”.

Detta innebär att den svenska sektionen behöver samla in ytterligare ca 800 tkr vid utgången av 2016 för att med oförändrad budget göra ett balanserat resultat.